O nás

     Spolek usiluje o snižování recidivy odsouzených s kriminální minulostí. Prioritou spolku je zejména prevence kriminality, vedle výkonu trestu odnětí svobody spolupůsobit na odsouzené, podmíněně propuštěné, ale i na obviněné ve výkonu vazby a zabezpečovací detence. Dále se spolek soustředí na právní poradenství, řešení dluhové problematiky, exekucí a vyjednávání s věřiteli. Ve své činnosti  se sdružení zaměřuje rovněž na vytváření sociálních potřeb pro odsouzené, jež byli jednak odsouzeni k trestu odnětí odnětí svobody, k trestu domácího vězení a dalším alternativním trestům a dále pak  propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby nebo trest odnětí svobody jim byl přeměněn na trest domácího vězení a nad těmito vykonává kontrolní činnost.

Spolek se snaží vytvářet odsouzeným sociální podmínky pro začlenění se do běžného života.

Spolek však není advokátní kanceláří, neposkytuje placené právní služby. Pro poskytování právních služeb má spolek uzavřenou dohodu o spolupráci s několika advokáty zapsanými v ČAK, kteří spolku poskytují právní služby. Pokud je taková služba poskytnuta, je účtována advokátem podle advokátního tarifu. 

 

Spolek usiluje o:

 

•   aktivní spolupůsobení na obviněné ve výkonu vazby, odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody podle § 3 odst.1, odst.2 tr.řádu

•   nabídka převzetí záruky podle § 6 odst. 1 písm. a)-c) , odst.3 tr. řádu

  1. za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno,
  2. za převýchovu odsouzeného, u něhož bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, kterému byl uložen trest odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu, u podmíněně odsouzeného k trestu odnětí svobody s dohledem
  3. za dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest odnětí svobody, trest zákazu činnosti nebo trest zákazu pobytu, v těchto případech může zájmové sdružení občanů současně navrhnout podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody, přeměnu trestu odnětí svobody na trest domácího vězení nebo podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu,

 

•   k získání podkladů pro podávání návrhů a žádostí se sdružení se souhlasem odsouzeného/obviněného může informovat o jeho chování a dosavadním průběhu výkonu trestu/ výkonu vazby.,

•   podílení se na naplňování účelu výkonu trestu formou individuálních návštěv odsouzených,

provádění přednášek a besed, podílení se na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programu zacházení, podílení se na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými podle zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody,

•   vytváření sociálního zázemí pro obviněné/odsouzené propuštěné z výkonu vazby/z výkonu trestu odnětí svobody, zajištění ubytování, zaměstnání

•   ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR spolupůsobení vedle výkonu trestu domácího vězení,

•   prevence kriminality formou besed, přednášek pro fyzické osoby a školská zařízení

•   řešení dluhové problematiky, podání návrhů na oddlužení, vyjednávání s věřiteli, sloučení exekucí, odklad exekuce, zastavení exekuce

•   právní poradenství- sepisování a podání  návrhů, žádostí, stížností, odvolání, dovolání, odporů, rozkladů, podnětů,

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů a zájmu o právní poradenství nás neváhejte kontaktovat.