Prezentace sdružení

 

 

PREZENTACE

občanského sdružení LIBERTY PEOPLE

     Občanské sdružení LIBERTY PEOPLE zahájilo svou činnost v den registrace u Ministerstva vnitra ČR, tj. dne 5.4.2013.

     Sdružení usiluje o snižování recidivy v České republice. Prioritou sdružení je zejména prevence kriminality. Vedle výkonu trestu odnětí svobody působit na odsouzené, podmíněně odsouzené, podmíněně propuštěné, ale i na obviněné ve výkonu vazby a zabezpečovací detence.

     Sdružení LIBERTY PEOLPE se zaměřuje rovněž na zajištění sociálních potřeb pro odsouzené, kteří byli jednak odsouzeni k trestu odnětí svobody, k trestu domácího vězení a dalším alternativním trestům a těm kteří byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby nebo trest odnětí svobody jim byl přeměněn na trest domácího vězení. Nad těmito sdružení LIBERTY PEOPLE vykonává kontrolní činnost.

     Pomáháme a kontrolujeme, dle možností, zajištění sociálního zázemí a chování našich klientů. Již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody pomáháme k znovuzačlenění do společnosti a snížení míry prisonizace. Domníváme se, že právě absence sociálního zázemí je v současné době největším problémem propuštěných na svobodu a může tak následně vyústit v pokračování v trestné činnosti.

     Sdružení spolupracuje s mnoha odborníky a orgány státní správy:

- Probační a mediační služba ČR

- Vězeňská služba ČR

- Správa sociálního zabezpečení

- Finanční úřady

- Úřady práce

- Soudy

- Advokáty

- Notáři

- Daňovými poradci

- Psychology

 

      LIBERTY PEOPLE se soustředí také na právní pomoc a právní poradenství, řešení dluhové problematiky, exekucí a vyjednávání s věřiteli či poškozenými.

 

      Prioritou sdružení je snížit procento recidivy a zabránit tak návratu odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody. Dále pak v průběhu výkonu trestu odsouzeným pomoci se zajištěním ubytování, popř. zaměstnání po propuštění z výkonu trestu, tak aby propuštěný jedinec se mohl snadněji včlenit do společnosti.

 

O pomoc v rozsahu naší činnosti může naše sdružení požádat kdokoliv, zejména obviněný, odsouzený, nebo příbuzní a to písemnou formou na korespondenční adrese sdružení : LIBERTY PEOPLE, o.s., Dlouhá 5, 400 01 Ústí nad Labem, nebo formou emailu na adrese:liberty.people@centrum.cz . Rádi přivítáme Vaše dotazy a náměty na naší emailové adrese.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.                                       Jiří R A K - předseda sdružení