2.6.2016 - Spolku se podařilo získat materiál nové koncepce vězeňství na 10 let - do roku 2025

Spolek získal materiál koncepce českého vězeňství od roku 2015 do roku 2025. Tedy po dobu 10 let, kdy by české vězeňství mělo projít proměnou. Spolek je ale přesvědče, že taková reforma, v takovém rozsahu zůstane jen na papíře a v praxi se nikdy neuvede. Nezbývá než držet palce zpracovatelům tohoto dokumentu, aby se jim jejich plány , spíše řečeno sny, splnili....

Koncepce_vezenstvi-1.pdf (2948354)

Prohlášení k finačním darům a příspěvkům na různých portátech

24.2.2016 - Vyjádření spolku LIBERTY PEOPLE


Spolek LIBERTY PEOPLE se důrazně ohrazuje proti  lžím a pomluvám ze strany osob, skrývajících se pod jakési hosty v internetových diskuzích. V prvé řade skutečnostni tam uvedené jsou nepravdivé. Spolek je nicméně zvyklý na kritiku osob a rodinných příslušníků v případech, kdy spolek intervenoval v řízení o podmíněném propuštění a žádost dotyčného byla zamítnuta. Nikoliv však vinou spolku, ale pouze bohatou kriminální minulostí osoby, která o podmíněné propuštění žádá. Je ubohé, přenášet trestní odpovědnost a neúspěch v takovém řízení např. na spolek, který jistě nemůže za to, že ten či onen odsouzený spáchal trestnou činnost, dokonce opakovaně. Nebo je opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody. V prvopočátku spolupráce je vše vždy na dobré úrovni, klient spokojený, nicméně v momentě neúspěchu u podmíněného propuštění je příčinou neúšpěchu LIBERTY PEOPLE, nebo snad sám odsouzený a případně jeho rodina, manželka, družka? Které mu dost dobře možná trestnou činnost usnadňovali, nebo z ní profitovali. Ano, takovýto lidé obludné příspěvky píší. Píše tam komentáře jedině člověk, který má s kriminálním prostředím zkušenosti, nikdo jiný tam  napsat nemůže. Nebo nějaká rodina, družka, manželka, jíž si odsouzený postěžoval, že vlastně za to, že ho nepustili může LIBERTY PEOPLE. Vždy za to může vlastně nejdříve policie, pak státní zástupce, soud, advokát a v poslední řadě spolek, který bojuje za propuštění svého klienta. Ustálená filozofie většiny odsouzených a jejich příbuzných.! Pokud jde o finančí dary, tak spolek odkazuje na své stránky, kde se finančním darům a jejich vracení věnuje ve svém prohlášení. Doporučuji přečíst a seznámit se s tímto prohlášením.
Pakliže má někdo potřebu se zpovídat formou těchto příspěvků, bylo by jistě přísnosnější, kdyby spolek oslovili emailem nebo telefonicky a domluvili případný postup, případně požádali o vrácení finačních darů - písemně.
Úplně na závěr musíme konstatovat, že jsme zvyklý na tyto invektivy ze strany některých lidí, protože jak už shora uvedeno, takovéto výtky a výhrady mají pouze lidé, kteří pochazí z kriminálního prostředí, jsou neponaučitělní recidivisté a ve vězení jsou opakovaně. To samé platí i o některých příbuzných, kterým jistě bylo milé, když měli finanční profit z trestné činnosti, a nyní se vydávají za ty nejpoctivější v této zemi.
Spolek přes své advokáty učiní důrazné právní kroky k tomu, aby k podobným příspěvkům nedocházelo. Pakliže někod žádá o vrácení daru a podobně, rozhodně přes tento či jiný portál a některé další cesta nevede. Jedině písemnou formou emailem, nebo poštou.
Spolek od 1.2.2016 změnil svou koncepci a bude se věnovat zaměstnávání osob ve výkonu trestu a po výkonu trestu odnětí svobody. V podstatě jedině takto zaměstnaná osoba bude moci získat záruku spolku, doposud to byly vybraní lidé, kteří se na nás obrátili. To již nebude v žádném případě možné! Rovněž tak spolek nepožaduje žádné dary, je na každém kolik spolku daruje bez ohledu na konkrétní případ.

JIří RAK - předseda spolku

Prohlášení a tiskové zprávy

Finanční dary - upozornění pro všechny současné i budoucí klinety

17.2.2016 - Spolek se v poslední době potýká s tím, že někteří klienti se stále pletou právní postavení spolku, jakožto neziskové organizace a srovnávají jej s advokátní kanceláří, která poskytuje právní služby - placené. Přestože spolek již jednou tuto problematiku vysvětlil, je nucen opětovně připomenout, že se ze strany spolku nejedná o žádné právní služby, nebo jiné obdobné služby. Spolek je nezisková organizace a žádné služby neposkytuje a nikdy neposkytoval. Pakliže je zahájena spolupráce s klientem, tak se jedná o spolupráci, z hlediska trestního práva "spolupůsobení zájmového sdružení občanů", který nemůže být nazýván službou. Dále je třeba rozilišit platbu za službu (např. u advokáta) a dobrovolný finanční či jiný dar určený na činnost spolku (neziskové organizace). Vzhledem k tomu, že řada lidí tyto dva aspekty směšuje v jeden pak dochází k nedorozumněním.

Spolek tedy příjímá finanční dary, které jsou zcela dobrovolné a je na dárci, zda jej poskytne či nikoliv. Samozřejmě, pokud spolek nečerpá žádné dotace a gramty jako řada dalších neziskovek, a tzv. po státu dosud nic nechtěl, tak je logické, že náklady na dopravu do věznic, za klienty, k soudům a další výdaje  např,. telefony, auto, PHM musí být z něčeho hrazeny. Spolek konstatuje, že žádného klineta dosud nedomítl, pokud klinet nemněl špatné úmysly v tom smyslu, že chce záruku účelově pouze využít. Nicméně pokud je spolek omezen na dary klientů, nemmůže si dovolit svou činnost financovat z vlastních zdrojů a za klienty dojíždět na vlastní náklady do věznic a pod. V takovýchto případech spolek může pomoci se sepisem žádosti, poř,. písemně poradit, nikoliv však fyzicky působit na odsouzeného, tak jak zákon předpokládá.

Pokud jde o klienty, kteří spolek podopoří, tak k otmu uvádíme následující. Pakliže nás rodina nebo klient podpoří finančním darem, tak se jedná o dar, nikoliv a placenou službu. V takovém případě dar slouží k naplňování cílů spolku a případně na konkrétní spolupráci s klientem. Rozhodně spolek nemůže vystavovat nějaké faktury, či provádět úkony hodné advokátní kanceláři, např. provést vyúčtování a pod. Pakliže někdo poskytne finanční dar, byl prokazatelně obeznámen s tím, že se jedná o spolek, dar byl pokytnut z vlastní vůle a dobrovolně, tak pro případ, že takový to dar bude chtít vrátit může o to spolek požádat. Rozhodně však dárci nevzniká žádné právo na to, aby obdarovaný dar automaticky vrátil, pokud o to dárce požádá. V opačném případě je potřeba se obrátit na civilní soud, který by rozhodl o případném vrácení či nevrácení. Dovolujeme si odkázat na znění občanského zákoníku, kde je tato problemtika velmi podrobně vysvětlena.

V poslední době se často setkáváme s tím, že někteří u kterých žádost o podmíněné propuštění z VTOS nebyla úspěšná ani za intervence spolku a nabízené záruky, požadují vrácení finančních prostředků, přičemž pokud spolek finannčí nevrátí  vyhrožují podáním trestních oznámení apod. Spolek se důrazně ohrazuje proit těmto praktikám, protože pakliže někdo reaguje až na výsledek řízení a v případě neúspěchu požaduje vrácení daru, jedná se o postup neslučitelný se smyslem posykntutí finnančího daru a spolupůsobení vůbec. Spolek ani nikdo další nemůže skutečně za to, že řada odsouzených nemá vyhovující podmínky  pro podmíněné propuštění, nebo je ve výkonu trestu opakovaně, kdy právě tyto aspekty soudy mj. posuzují a případný neúspěch přenaší na bedra spolku či obhájce. Spolek konstatuje, že žádné finanční dary vracet nebude, pokud jej někdo dobrovolně poskytl. To samé platí i o těch, kteří se spolkem zahájí spolupráci, poskytnou finanční dar a poté si spolupráci rozmyslí a chtějí dar vrátit. Pakliže se někdo bude vrácení domáhat, nechtť postupuje podle občanského zákoníku. Není možné dále tolerovat nátlkové situace ,kdy právě k výše popsaným praktikám dochází a nejen u spolku ale i u advokátů zapsaných v ČAK. V opačném případě se bude i spolke bránit právní cestou, nebot nemůže za to, že řada lidí nemá právní vědomí o tom v čem podmíněné propuštění spočívá, jaké je právní postavení spolku a jak je financován.  (je připraviván seminář na téma podmíněné propuštění a intervence spolku v tomto řízení).

Se spolkem spolupracuje celá řada advokátů zapsaných v ČAK. Pakliže pro spolek poskytují právní služby mají plné právo si je vyúčtovat podle advokátního tarifu.

JIří RAK - předseda spolku