Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

 Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA
 
 
O B S A H:
40. Zákon trestní zákoník
ZÁKON
ze dne 8. ledna 2009
trestní zákoník
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ
 
Díl 1
Žádný trestný čin bez zákona
§ 1
Zákaz retroaktivity
Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem
stanovena dříve, než byl spáchán.
Díl 2
Časová působnost
§ 2
Trestnost činu a doba jeho spáchání
(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného
v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího
zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele
příznivější.
(2) Jestliže se zákon změní během páchání činu,
užije se zákona, který je účinný při dokončení jednání,
kterým je čin spáchán.
(3) Při pozdějších změnách zákona, který je
účinný při dokončení jednání, jímž je čin spáchán, se
užije zákona nejmírnějšího.
(4) Čin je spáchán v době, kdy pachatel nebo
účastník konal nebo v případě opomenutí byl povinen
konat. Není rozhodující, kdy následek nastane nebo
kdy měl nastat.
§ 3
Užití zákona účinného v době rozhodování
(1) Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh
trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době,
kdy se o trestném činu rozhoduje.
(2) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle
zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření
rozhoduje.
Díl 3
Místní působnost
§ 4
Zásada teritoriality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje
trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.
(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území
České republiky,
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání,
i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného
trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela
nebo zčásti v cizině, nebo
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný
trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň
zčásti takový následek nastat, i když se jednání
dopustil v cizině.
(3) Účastenství je spácháno na území České republiky,
a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání
takového činu se posuzuje obdobně podle odstavce
2, nebo
b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.
(4) Jednal-li účastník na území České republiky,
užije se na účastenství zákona České republiky bez
ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný.
§ 5
Zásada registrace
Podle zákona České republiky se posuzuje též
trestnost činu, který byl spáchán mimo území České
republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla, anebo
letadla nebo jiného vzdušného dopravního prostředku,
které jsou registrovány v České republice. Místo spá-
Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
chání takového činu se posuzuje obdobně podle § 4
odst. 2 a 3.
§ 6
Zásada personality
Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost
činu, který v cizině spáchal občan České republiky
nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím
území povolen trvalý pobyt.
§ 7
Zásada ochrany a zásada univerzality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje
trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení
(§ 149), padělání a pozměnění peněz (§ 233), udávání
padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby
a držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby
peněz (§ 237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže
(§ 314), vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné
moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325),
padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), účasti na
organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2, 3,
genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu
a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy
útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné
krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění
v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití mezinárodně
uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití
vlajky a příměří (§ 416) a ublížení parlamentáři
(§ 417) i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině
cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti,
která nemá na území České republiky povolen trvalý
pobyt.
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje
trestnost činu, který byl spáchán v cizině proti občanu
České republiky nebo proti osobě bez státní příslušnosti,
která má na území České republiky povolen
trvalý pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný
nebo jestliže místo spáchání činu nepodléhá žádné
trestní pravomoci.
§ 8
Subsidiární zásada univerzality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje
trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem
nebo osobou bez státní příslušnosti, která
nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt,
i tehdy,
a) je-li čin trestný i podle zákona účinného na území,
kde byl spáchán, a
b) jestliže pachatel byl dopaden na území České republiky
a nebyl vydán nebo předán k trestnímu
stíhání cizímu státu nebo jinému subjektu k trestnímu
stíhání oprávněnému.
(2) Podle zákona České republiky se posuzuje
trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem
nebo osobou bez státní příslušnosti, která
nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt,
také tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické
osoby, která má na území České republiky sídlo nebo
organizační složku, anebo fyzické osoby, která je podnikatelem
a má na území České republiky podnik, jeho
organizační složku nebo místo podnikání.
(3) Pachateli však nelze uložit trest přísnější, než
jaký stanoví zákon státu, na jehož území byl trestný čin
spáchán.
§ 9
Působnost stanovená mezinárodní smlouvou
(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona České
republiky také tehdy, jestliže to stanoví mezinárodní
smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen
„mezinárodní smlouva“).
(2) Ustanovení § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to
mezinárodní smlouva nepřipouští.
§ 10
Vydání a předání občanů České republiky
(1) Občan České republiky nemůže být vydán cizímu
státu k trestnímu stíhání ani k výkonu trestu.
(2) Občan České republiky může být předán do
jiného členského státu Evropské unie pouze na základě
evropského zatýkacího rozkazu.
§ 11
Výkon rozsudku cizího státu
Trestní rozsudek cizího státu nemůže být vykonán
na území České republiky ani tu mít jiné účinky, nestanoví-
li zákon nebo mezinárodní smlouva něco jiného.
HLAVA II
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
Díl 1
Základy trestní odpovědnosti
§ 12
Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity
trestní represe
(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví
trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 355
(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní
důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech
společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění
odpovědnosti podle jiného právního předpisu.
§ 13
Trestný čin
(1) Trestným činem je protiprávní čin, který
trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje
znaky uvedené v takovém zákoně.
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba
úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně,
že postačí zavinění z nedbalosti.
§ 14
Přečiny a zločiny
(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.
(2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy
a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví
trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do
pěti let.
(3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou
podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny
jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně deset let.
Díl 2
Zavinění
§ 15
Úmysl
(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit
nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem,
nebo
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení
nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí,
byl s tím srozuměn.
(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele
s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může
porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.
§ 16
Nedbalost
(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním
zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým
zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal,
že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí,
nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení
nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem
k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět
měl a mohl.
(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže
přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti
svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům
chráněným trestním zákonem.
§ 17
Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující
K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní
sazby, se přihlédne,
a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel
z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon
vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo
b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel
nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem
a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl,
vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje,
aby o ní pachatel věděl.
§ 18
Omyl skutkový
(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá
jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem
trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena
odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.
(2) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá
skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího
úmyslného trestného činu, bude potrestán jen za
tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný
z nedbalosti.
(3) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá
skutkové okolnosti, které by naplňovaly znaky přísnějšího
úmyslného trestného činu, bude potrestán za pokus
tohoto přísnějšího trestného činu.
(4) Kdo při spáchání činu mylně předpokládá
skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost,
nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za
trestný čin spáchaný z nedbalosti.
§ 19
Omyl právní
(1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho
čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se
omylu vyvarovat.
(2) Omylu bylo možno se vyvarovat, pokud po-
Strana 356 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
vinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala
pro pachatele ze zákona nebo jiného právního
předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, anebo
mohl-li pachatel protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých
obtíží.
Díl 3
Příprava a pokus trestného činu
§ 20
Příprava
(1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření
podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu
(§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatřování
nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho
spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci
k takovému zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to
trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně
stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť
závažného zločinu.
(2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené
na zvlášť závažný zločin, k němuž směřovala, jestliže
trestní zákon nestanoví něco jiného.
(3) Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému
zločinu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně
upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání zvlášť
závažného zločinu a
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem z podniknuté přípravy,
nebo
b) učinil o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení
v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu
chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy,
mohlo být ještě odstraněno; oznámení je
nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu, voják může místo toho učinit oznámení
nadřízenému.
(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku
trestní odpovědnosti za přípravu pachatele, který
takto jednal, je-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle
na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho
včasné oznámení.
(5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena
trestní odpovědnost pachatele za jiný dokonaný trestný
čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.
§ 21
Pokus
(1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání
trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu
trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže
k dokonání trestného činu nedošlo.
(2) Pokus trestného činu je trestný podle trestní
sazby stanovené na dokonaný trestný čin.
(3) Trestní odpovědnost za pokus trestného činu
zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil od dalšího
jednání směřujícího k dokonání trestného činu a
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem z podniknutého pokusu
trestného činu, nebo
b) učinil o pokusu trestného činu oznámení v době,
kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem z podniknutého pokusu trestného
činu, mohlo být ještě odstraněno; oznámení
je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu, voják může místo toho učinit oznámení
nadřízenému.
(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku
trestní odpovědnosti za pokus pachatele, který
takto jednal, je-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle
na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho
včasné oznámení.
(5) Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena
trestní odpovědnost pachatele za jiný dokonaný trestný
čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.
Díl 4
Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu
§ 22
Pachatel
(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním
naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu
nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.
(2) Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení
činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná
pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo
proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné
okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala
nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného
činu je i ten, kdo k provedení činu užil takové osoby,
která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky
předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena
trestní odpovědnost takové osoby za jiný
trestný čin, který tímto jednáním spáchala.
§ 23
Spolupachatel
Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 357
jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich,
jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).
§ 24
Účastník
(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu
nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně
a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin
(návodce), nebo
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného
činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním
překážek, vylákáním poškozeného na místo činu,
hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí
nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).
(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka
se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti
pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.
(3) Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže
dobrovolně upustil od dalšího účastenství na trestném
činu a
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem z podniknutého účastenství,
nebo
b) učinil o účastenství na trestném činu oznámení
v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem z podniknutého účastenství,
mohlo být ještě odstraněno; oznámení je
nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu, voják může místo toho učinit oznámení
nadřízenému.
(4) Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku
trestní odpovědnosti účastníka, který takto jednal,
je-li čin spáchán ostatními pachateli nezávisle na jeho
dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení.
(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na
trestní odpovědnost účastníka za jiný trestný čin, který
již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.
§ 25
Věk
Kdo v době spáchání činu nedovršil čtrnáctý rok
svého věku, není trestně odpovědný.
§ 26
Nepříčetnost
Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu
nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat
své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
§ 27
Zmenšená příčetnost
Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu
měl podstatně sníženou schopnost rozpoznat jeho
protiprávnost nebo ovládat své jednání, je zmenšeně
příčetný.
HLAVA III
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST
ČINU
§ 28
Krajní nouze
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí
přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem,
není trestným činem.
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto
nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo
způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě
závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu
nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
§ 29
Nutná obrana
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo
hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním
zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela
zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
§ 30
Svolení poškozeného
(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě
svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může
bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.
(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno
předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin
jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně;
je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel
beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba
uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila
vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.
(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům,
které jsou v době činu v souladu s právním
řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svo-
Strana 358 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
lení podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na
zdraví nebo usmrcení.
§ 31
Přípustné riziko
(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým
stavem poznání a informacemi, které měl v době
svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci
svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce
společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo
poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky
prospěšného výsledku dosáhnout jinak.
(2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost
ohrozí život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl
dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas,
nebo výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá
míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě
odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému
zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým
mravům.
§ 32
Oprávněné použití zbraně
Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích
stanovených jiným právním předpisem.
HLAVA IV
ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
Díl 1
Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí
§ 33
Účinná lítost
Trestní odpovědnost za trestné činy neposkytnutí
pomoci (§ 150), neposkytnutí pomoci řidičem dopravního
prostředku (§ 151), šíření nakažlivé lidské nemoci
(§ 152), šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
(§ 153), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými
předměty (§ 156), ohrožování zdraví závadnými
potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 157),
svěření dítěte do moci jiného (§ 169), zavlečení
(§ 172), braní rukojmí (§ 174), opuštění dítěte nebo
svěřené osoby (§ 195), porušení povinnosti při správě
cizího majetku (§ 220), porušení povinnosti při správě
cizího majetku z nedbalosti (§ 221), porušení povinnosti
v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti
učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození
cizí věci (§ 228), zkrácení daně, poplatku a podobné
povinné platby (§ 240), nesplnění oznamovací povinnosti
v daňovém řízení (§ 243), porušení zákazů v době
nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247),
porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
(§ 261), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží
a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností
při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263),
provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem
bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti
v souvislosti s vydáním povolení a licence pro
zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266),
obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti
(§ 273), porušení povinnosti při hrozivé tísni
(§ 275), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného
zařízení (§ 276), poškození a ohrožení provozu
obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277),
poškození geodetického bodu (§ 278), poškození
a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození
a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294),
poškození lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s odpady
(§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými
volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
(§ 299), neoprávněného nakládání s chráněnými volně
žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti
(§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306),
šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin
(§ 307), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky
(§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312),
sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a mezinárodní
organizace (§ 315), vyzvědačství (§ 316), ohrožení
utajované informace (§ 317), ohrožení utajované
informace z nedbalosti (318), vzpoury vězňů (§ 344),
šíření poplašné zprávy (§ 357), nepřekažení trestného
činu (§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368) zaniká,
jestliže pachatel dobrovolně
a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo
jej napravil, nebo
b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému
následku trestného činu mohlo být ještě
zabráněno; oznámení je nutno učinit státnímu zástupci
nebo policejnímu orgánu, voják může místo
toho učinit oznámení nadřízenému.
Díl 2
Promlčení trestní odpovědnosti
§ 34
Promlčecí doba
(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká
uplynutím promlčecí doby, jež činí
a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon
dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestný
čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování
privatizačního projektu podle jiného právního
předpisu,
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 359
b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí
svobody nejméně deset let,
c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí
svobody nejméně pět let,
d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí
svobody nejméně tři léta,
e) tři léta u ostatních trestných činů.
(2) Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů,
u nichž je znakem účinek anebo u nichž je účinek znakem
kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku,
kdy takový účinek nastal; u ostatních trestných činů
počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání.
Účastníkovi počíná běžet promlčecí doba od ukončení
činu hlavního pachatele.
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává
a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit
před soud pro zákonnou překážku,
b) doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno,
c) doba, po kterou oběť trestného činu obchodování
s lidmi (§ 168) nebo některého trestného činu uvedeného
v hlavě třetí zvláštní části tohoto zákona
o trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální
oblasti byla mladší osmnácti let,
d) zkušební doba podmíněného zastavení trestního
stíhání.
(4) Promlčecí doba se přerušuje
a) zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož
promlčení jde, jakož i po něm následujícím vzetím
do vazby, vydáním příkazu k zatčení, zatýkacího
rozkazu nebo evropského zatýkacího rozkazu,
podáním obžaloby, návrhu na potrestání, vyhlášením
odsuzujícího rozsudku pro tento trestný čin
nebo doručením trestního příkazu pro takový
trestný čin obviněnému, nebo
b) spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin
nový, na který trestní zákon stanoví trest stejný
nebo přísnější.
(5) Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí
doba nová.
§ 35
Vyloučení z promlčení
Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost
a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní
části tohoto zákona, s výjimkou trestných činů založení,
podpory a propagace hnutí směřujícího
k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu
sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv
a svobod člověka (§ 404), popírání, zpochybňování,
schvalování a ospravedlňování genocidia
(§ 405), a to i pokud byly v minulosti spáchány
činy, které by nyní měly znaky těchto trestných
činů,
b) za trestné činy rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311) a teroru (§ 312), pokud
byly spáchány za takových okolností, že zakládají
válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle
předpisů mezinárodního práva,
c) za jiné trestné činy spáchané v době od 25. února
1948 do 29. prosince 1989, u nichž horní hranice
trestní sazby odnětí svobody činí nejméně deset
let, pokud z důvodů neslučitelných se základními
zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo
k pravomocnému odsouzení nebo zproštění
obžaloby, a které byly spáchány veřejnými činiteli
anebo byly spáchány v souvislosti s pronásledováním
jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů politických,
rasových či náboženských.
HLAVA V
TRESTNÍ SANKCE
Díl 1
Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich
ukládání
§ 36
Druhy trestních sankcí
Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.
§ 37
Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí
(1) Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního
zákona.
(2) Pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené
trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena
lidská důstojnost.
§ 38
Přiměřenost trestních sankcí
(1) Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům
pachatele.
(2) Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele
méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce
pro pachatele citelnější.
(3) Při ukládání trestních sankcí se přihlédne
Strana 360 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
i k právem chráněným zájmům osob poškozených
trestným činem.
Díl 2
Tresty
Oddíl 1
Obecné zásady pro ukládání trestů
§ 39
Stanovení druhu a výměry trestu
(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud
přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného
činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům
pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života
a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování
pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu
nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, a pokud byl
označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak
významným způsobem přispěl k objasnění zvlášť závažného
zločinu spáchaného členy organizované skupiny,
ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve
prospěch organizované zločinecké skupiny nebo pomohl
zabránit pokusu nebo dokonání takového trestného
činu. Přihlédne také k účinkům a důsledkům,
které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.
(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány
zejména významem chráněného zájmu, který byl
činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky,
okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou
pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem
nebo cílem.
(3) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud
přihlédne k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem
(§ 41 a 42), k době, která uplynula od spáchání trestného
činu, k případné změně situace a k délce trestního
řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu. Při posouzení
přiměřenosti délky trestního řízení soud přihlédne
ke složitosti věci, k postupu orgánů činných v trestním
řízení, k významu trestního řízení pro pachatele a k jeho
jednání, kterým přispěl k průtahům v trestním řízení.
(4) K okolnosti, která je zákonným znakem trestného
činu, včetně okolnosti, která podmiňuje použití
vyšší trestní sazby, nelze přihlédnout jako k okolnosti
polehčující nebo přitěžující. K okolnosti odůvodňující
mimořádné snížení trestu odnětí svobody nelze přihlédnout
jako k okolnosti polehčující.
(5) K okolnosti přitěžující se přihlédne,
a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel
z nedbalosti, vyjímaje případy, kdy trestní zákon
vyžaduje i zde zavinění úmyslné,
b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel
nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem
a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl,
vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje,
aby o ní pachatel věděl.
(6) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne
soud
a) u spolupachatelů též k tomu, jakou měrou jednání
každého z nich přispělo ke spáchání trestného
činu,
b) u organizátora, návodce a pomocníka též k významu
a povaze jejich účasti na spáchání trestného
činu,
c) u přípravy k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu
trestného činu též k tomu, do jaké míry se jednání
pachatele k dokonání trestného činu přiblížilo, jakož
i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho
dokonání nedošlo.
(7) Získal-li nebo snažil-li se získat pachatel trestným
činem majetkový prospěch, přihlédne k tomu
soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry; jestliže
to nevylučují jeho majetkové nebo osobní poměry,
uloží mu s přihlédnutím k výši takového majetkového
prospěchu některý z trestů, který ho postihne na majetku
(§ 66 až 72), a to jako trest samostatný nebo vedle
jiného trestu.
§ 40
Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností
(1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu
zmenšené příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti,
nepřivodil vlivem návykové látky, přihlédne soud k této
okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.
(2) Má-li soud za to, že by vzhledem k zdravotnímu
stavu pachatele uvedeného v odstavci 1 bylo
možno za současného uložení ochranného léčení
(§ 99) dosáhnout možnosti jeho nápravy i trestem kratšího
trvání, sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici
trestní sazby, přičemž není vázán omezením uvedeným
v § 58 odst. 3, a uloží zároveň ochranné léčení.
§ 41
Polehčující okolnosti
Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména
k tomu, že pachatel
a) spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností
na něm nezávislých,
b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu
nebo z nedostatku životních zkušeností,
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 361
c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo
podřízenosti,
d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku,
e) spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních
nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil,
f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých,
g) spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí,
aniž byly zcela splněny podmínky nutné
obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze
přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující
protiprávnost,
h) spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se
bylo možno vyvarovat,
i) trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný
menší škodlivý následek,
j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného
činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou
škodu,
k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům,
l) napomáhal při objasňování své trestné činnosti
nebo významně přispěl k objasnění trestného činu
spáchaného jiným,
m) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování
trestné činnosti spáchané členy organizované
skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou
nebo ve prospěch organizované zločinecké
skupiny,
n) trestného činu upřímně litoval, nebo
o) vedl před spácháním trestného činu řádný život.
§ 42
Přitěžující okolnosti
Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména
k tomu, že pachatel
a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím
uvážení,
b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty,
z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní
či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné
pohnutky,
c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem,
zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným
způsobem,
d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně,
bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti,
e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,
f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání,
postavení nebo funkce,
g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně
života a zdraví nebo na ochraně majetku,
h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké,
těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého
věku nebo nemohoucí,
i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému
činu jiného, zejména dítě mladší čtrnácti let,
mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku
mladistvých,
j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy
nebo jiné události vážně ohrožující život,
veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na
němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,
k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný
větší škodlivý následek,
l) trestným činem získal větší prospěch,
m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech
nebo více osobách, anebo trestný čin páchal
nebo v něm pokračoval po delší dobu,
n) spáchal více trestných činů,
o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen
organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo
p) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn
podle povahy předchozího odsouzení nepokládat
tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na
význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen,
způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti,
za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele,
míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která
uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele
trestného činu, který byl spáchán ve stavu
vyvolaném duševní poruchou, anebo o pachatele,
který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal
trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti
s jejím zneužíváním, také tehdy, započal-li léčení
nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení.
§ 43
Úhrnný a souhrnný trest
(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více
trestných činů, uloží mu úhrnný trest podle toho ustanovení,
které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji
trestný; jde-li o vícečinný souběh většího počtu
trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí
svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se
zvyšuje o jednu třetinu; horní hranice trestní sazby odnětí
svobody však nesmí ani po tomto zvýšení převyšovat
dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí
svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat
třicet let. Vedle trestu přípustného podle takového
ustanovení lze v rámci úhrnného trestu uložit
i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvod-
Strana 362 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
něno některým ze souzených trestných činů. Jsou-li
dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je
dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z nich. Stanoví-li
trestní zákon za některý z takových trestných činů
pouze trest odnětí svobody, může být úhrnným trestem
jen trest odnětí svobody jako trest samostatný.
(2) Soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených
v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný
čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního
stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho
trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud
zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem
dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento
výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,
k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný
trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem
dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí
soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání,
trest ztráty vojenské hodnosti, trest propadnutí
majetku nebo trest propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem
dřívějším.
(3) Odsuzujícím rozsudkem podle odstavce 2 se
rozumí i rozsudek, kterým bylo za podmínek § 48
odst. 1 podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem.
Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok
o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, jakož
i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově
navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo
zrušením, pozbyla podkladu.
(4) Ustanovení o souhrnném trestu se neužije,
jestliže dřívější odsouzení je takové povahy, že se na
pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
§ 44
Upuštění od uložení souhrnného trestu
Soud upustí od uložení souhrnného trestu podle
§ 43 odst. 2, má-li za to, že trest uložený dřívějším
rozsudkem je dostatečný.
§ 45
Ukládání společného trestu za pokračování
v trestném činu
(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování
v trestném činu (§ 116), za jehož ostatní
útoky byl odsouzen rozsudkem, který již nabyl právní
moci, zruší v tomto dřívějším rozsudku výrok o vině
o pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných
s ním v jednočinném souběhu, celý výrok
o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném
výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými
zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne
o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového
dílčího útoku, popřípadě trestných činech spáchaných
s ním v jednočinném souběhu, o společném trestu za
pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než
trest uložený rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících
výrocích, které mají ve výroku o vině svůj
podklad. V rámci společného trestu za pokračování
v trestném činu musí soud vyslovit trest ztráty čestných
titulů nebo vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti,
propadnutí majetku nebo propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty, jestliže takový trest byl vysloven
již rozsudkem dřívějším.
(2) Ustanovení § 43 a 44 se obdobně užijí v případě,
kdy je současně ukládán trest za více trestných
činů.
(3) Ustanovení o společném trestu za pokračování
v trestném činu se užije i tehdy, je-li dřívější odsouzení
takové povahy, že se na pachatele hledí, jako by nebyl
odsouzen.
Oddíl 2
Upuštění od potrestání
§ 46
Obecné ustanovení
(1) Od potrestání pachatele, který spáchal přečin,
jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě,
lze upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele
lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání
věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti.
(2) Soud může upustit od potrestání také tehdy,
jestliže pachatel přípravy nebo pokusu trestného činu
nerozpoznal, že příprava nebo pokus vzhledem k povaze
nebo druhu předmětu útoku, na němž měl být čin
spáchán, anebo vzhledem k povaze nebo druhu prostředku,
jímž měl být čin spáchán, nemohl vést k dokonání.
(3) Upustil-li soud od potrestání, hledí se na pachatele,
jako by nebyl odsouzen.
§ 47
Upuštění od potrestání za současného uložení
ochranného léčení nebo zabezpečovací detence
(1) Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže
pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti
nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou,
a soud má za to, že ochranné léčení (§ 99), které zároveň
ukládá, zajistí nápravu pachatele a ochranu společnosti
lépe než trest. Tohoto ustanovení se nepoužije,
jestliže si pachatel stav zmenšené příčetnosti nebo duČástka
11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 363
ševní poruchu přivodil, byť i z nedbalosti, vlivem návykové
látky.
(2) Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže
pachatel spáchal zločin ve stavu zmenšené příčetnosti
nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, a nelze
přitom očekávat, že by uložené ochranné léčení
s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem
působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti,
a soud má za to, že zabezpečovací detence
(§ 100), kterou pachateli zároveň ukládá, zajistí ochranu
společnosti lépe než trest.
§ 48
Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem
(1) Za podmínek uvedených v § 46 odst. 1 nebo 2
může soud podmíněně upustit od potrestání a stanovit
dohled nad pachatelem, považuje-li za potřebné po stanovenou
dobu sledovat chování pachatele.
(2) Při podmíněném upuštění od potrestání stanoví
soud zkušební dobu až na jeden rok a zároveň
uloží pachateli dohled (§ 49 až 51).
(3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně
upuštěno, může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené
povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný
život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil
škodu, kterou trestným činem způsobil.
(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené
povinnosti uložit zejména
a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní
kvalifikace,
b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku
a převýchovy,
c) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách,
které není ochranným léčením podle tohoto
zákona,
d) podrobit se vhodným programům psychologického
poradenství,
e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních,
kulturních a jiných společenských akcí
a styku s určitými osobami,
f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem
chráněných zájmů jiných osob,
g) zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích
a sázek,
h) zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek,
i) uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku,
j) veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo
k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.
(5) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku
mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného
působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to
samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
povinností uvedených v odstavci 4, též některá
z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví
ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek
stanovených pro mladistvé.
(6) Jestliže pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně
upuštěno, vedl ve zkušební době řádný život
a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se
osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestu, a to popřípadě
již během zkušební doby.
(7) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí
zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 6, aniž na
tom měl pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně
upuštěno, vinu, má se za to, že se osvědčil.
(8) Bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání
bylo podmíněně upuštěno, osvědčil, anebo má-
-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj, jako by nebyl
odsouzen.
Oddíl 3
Dohled
§ 49
Pojem a účel dohledu
(1) Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt
pachatele s úředníkem Probační a mediační služby
(dále jen „probační úředník“), spolupráce při vytváření
a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době
a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli
soudem nebo vyplývajících ze zákona.
(2) Účelem dohledu je
a) sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována
ochrana společnosti a snížení možnosti
opakování trestné činnosti,
b) odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit,
aby v budoucnu vedl řádný život.
(3) Dohled nad pachatelem provádí probační
úředník.
§ 50
Povinnosti pachatele
Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen
a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem,
který mu probační úředník stanoví, a plnit probační
plán dohledu,
b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách,
které mu probační úředník stanoví,
Strana 364 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
c) informovat probačního úředníka o svém pobytu,
zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem
uložených přiměřených omezení a přiměřených
povinností a jiných důležitých okolnostech pro
výkon dohledu určených probačním úředníkem,
d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí,
ve kterém se zdržuje.
§ 51
Povinnosti a oprávnění probačního úředníka
(1) Probační úředník je povinen vykonávat dohled
nad pachatelem v souladu s vytvořeným probačním
plánem, být mu nápomocen v jeho záležitostech a plnit
pokyny předsedy senátu směřující k výkonu dohledu
a k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Probační úředník
je povinen probační plán pravidelně aktualizovat
s přihlédnutím k výsledkům dohledu a k osobním, rodinným
a jiným poměrům pachatele.
(2) Poruší-li pachatel, kterému byl uložen dohled,
závažným způsobem nebo opakovaně podmínky dohledu,
probační plán nebo přiměřená omezení a přiměřené
povinnosti, informuje o tom probační úředník bez
zbytečného odkladu předsedu senátu soudu, který dohled
uložil. Při méně závažném porušení stanovených
podmínek, probačního plánu nebo přiměřených omezení
a přiměřených povinností probační úředník upozorní
pachatele na zjištěné nedostatky a dá mu poučení,
že v případě opakování nebo závažnějšího porušení
stanovených podmínek, probačního plánu nebo přiměřených
omezení a přiměřených povinností bude o tom
informovat předsedu senátu.
(3) Nestanoví-li předseda senátu jinak, zpracuje
probační úředník nejméně jednou za šest měsíců
zprávu, ve které informuje předsedu senátu soudu,
který dohled uložil, o průběhu výkonu dohledu nad
pachatelem, o dodržování stanovených podmínek, probačního
plánu a přiměřených omezení a přiměřených
povinností pachatelem a o jeho poměrech.
Oddíl 4
Druhy trestů a výjimečný trest
§ 52
Druhy trestů
(1) Za spáchané trestné činy může soud uložit
tresty
a) odnětí svobody,
b) domácí vězení,
c) obecně prospěšné práce,
d) propadnutí majetku,
e) peněžitý trest,
f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
g) zákaz činnosti,
h) zákaz pobytu,
i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce,
j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,
k) ztrátu vojenské hodnosti,
l) vyhoštění.
(2) Trestem odnětí svobody se rozumí, nestanoví-
-li trestní zákon jinak,
a) nepodmíněný trest odnětí svobody,
b) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody,
c) podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
s dohledem.
(3) Zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný
trest (§ 54).
§ 53
Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe
(1) Stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin
několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně
nebo i více těchto trestů vedle sebe. Vedle trestu, který
stanoví trestní zákon za některý trestný čin, lze uložit
i jiné tresty uvedené v § 52. Nelze však uložit domácí
vězení vedle odnětí svobody a obecně prospěšných
prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody,
peněžitý trest vedle propadnutí majetku a zákaz pobytu
vedle vyhoštění.
(2) Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý
trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu lze uložit
samostatně, i když trestní zákon na některý trestný čin
takový trest nestanoví.
§ 54
Výjimečný trest
(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest
odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, jednak trest
odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být
uložen jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní
zákon dovoluje.
(2) Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti
let může soud uložit pouze tehdy, jestliže závažnost
zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost
nápravy pachatele je obzvláště ztížena.
(3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud
uložit pouze pachateli, který spáchal zvlášť závažný
zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání
zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení poČástka
11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 365
dle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického
útoku podle § 311 odst. 3, teroru (§ 312), genocidia
(§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), použití zakázaného
bojového prostředku a nedovoleného vedení boje
podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412
odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3
nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních
znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného
člověka, a to za podmínek, že
a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný
vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu
provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce
nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému
následku a
b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana
společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo
možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet
až do třiceti let.
(4) Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí,
může zároveň rozhodnout, že doba výkonu trestu ve
věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného
propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.
Oddíl 5
Ukládání a výkon jednotlivých trestů
§ 55
Odnětí svobody
(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá
nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o mimořádné zvýšení
trestu odnětí svobody (§ 59) nebo o výjimečný
trest (§ 54).
(2) Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní
sazby odnětí svobody nepřevyšuje tři léta, lze uložit
nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky,
že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu
zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život.
(3) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává
podle jiného právního předpisu ve věznicích.
§ 56
Výkon trestu odnětí svobody
(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává
diferencovaně ve věznici
a) s dohledem,
b) s dozorem,
c) s ostrahou, nebo
d) se zvýšenou ostrahou.
(2) Soud zpravidla zařadí do věznice
a) s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za
přečin spáchaný z nedbalosti a který dosud nebyl
ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,
b) s dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za
přečin spáchaný z nedbalosti a který již byl ve
výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo pachatele,
kterému byl uložen trest za úmyslný
trestný čin ve výměře nepřevyšující tři léta a který
dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný
čin,
c) s ostrahou pachatele, kterému byl trest uložen za
úmyslný trestný čin a nejsou zároveň splněny
podmínky pro umístění do věznice s dozorem
nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, který
byl odsouzen pro přečin spáchaný z nedbalosti
a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody
do věznice s dohledem nebo s dozorem,
d) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen
výjimečný trest (§ 54), kterému byl uložen
trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zločinecké skupiny
(§ 108), kterému byl za zvlášť závažný zločin
(§ 14 odst. 3) uložen trest odnětí svobody ve výměře
nejméně osmi let, nebo který byl odsouzen
za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech
uprchl z vazby nebo z výkonu trestu.
(3) Soud může zařadit pachatele do věznice jiného
typu, než do které má být podle odstavce 2 zařazen,
má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň
a povahu narušení pachatele za to, že bude působení
na něj, aby vedl řádný život, v jiném typu věznice
lépe zaručeno; do věznice se zvýšenou ostrahou zařadí
však vždy pachatele, jemuž byl uložen trest odnětí svobody
na doživotí.
(4) Způsob výkonu trestu v jednotlivých typech
věznic upravuje jiný právní předpis.
§ 57
Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu
(1) Během výkonu trestu odnětí svobody může
soud rozhodnout o přeřazení odsouzeného do věznice
jiného typu, který se od věznice, v níž dosud odsouzený
trest vykonává, může lišit o jeden stupeň.
(2) O přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším
režimem rozhodne soud tehdy, jestliže chování odsouzeného
a způsob, jakým plní své povinnosti,
odůvodňují závěr, že přeřazení přispěje k jeho nápravě.
(3) O přeřazení odsouzeného do věznice s přísnějším
režimem může soud rozhodnout, jestliže
a) odsouzený závažným způsobem nebo opakovaně
porušil stanovený pořádek nebo kázeň, nebo
Strana 366 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
b) odsouzený byl pravomocně uznán vinným trestným
činem, který spáchal během výkonu trestu.
(4) Z věznice se zvýšenou ostrahou nelze přeřadit
a) odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí svobody
na doživotí a který dosud nevykonal alespoň
deset let tohoto trestu,
b) jiného odsouzeného, který trest vykonává ve věznici
se zvýšenou ostrahou, před výkonem alespoň
jedné čtvrtiny uloženého trestu.
(5) Do věznice s dozorem a věznice s dohledem
nelze přeřadit odsouzeného, který se má na základě
rozhodnutí soudu podrobit ochrannému léčení
v ústavní formě, nebo odsouzeného, kterému byl uložen
trest vyhoštění.
(6) Na návrh odsouzeného, který ve věznici určitého
typu vykonal nepřetržitě alespoň jednu čtvrtinu
uloženého trestu, nejméně však šest měsíců, může soud
rozhodnout o jeho přeřazení do věznice s mírnějším
režimem; to neplatí pro odsouzeného, kterému byl uložen
trest odnětí svobody na doživotí a vykonává jej ve
věznici se zvýšenou ostrahou.
(7) Není-li návrhu podle odstavce 6 vyhověno,
může jej odsouzený opakovat až po uplynutí šesti měsíců
od skončení řízení o jeho předchozím návrhu.
§ 58
Mimořádné snížení trestu odnětí svobody
(1) Má-li soud vzhledem k okolnostem případu
nebo vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití
trestní sazby odnětí svobody trestním zákonem
stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že
lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího
trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici
trestní sazby tímto zákonem stanovené.
(2) Soud může snížit trest odnětí svobody pod
dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže odsuzuje
pachatele, který napomohl zabránit trestnému činu,
jenž jiný připravoval nebo se o něj pokusil, jestliže
vzhledem k poměrům pachatele a povaze jím spáchané
trestné činnosti má za to, že lze dosáhnout nápravy
pachatele i trestem kratšího trvání.
(3) Při snížení trestu odnětí svobody podle odstavců
1 a 2 nelze uložit trest
a) pod pět let, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí
svobody alespoň dvanáct let,
b) pod tři léta, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí
svobody alespoň osm let,
c) pod jeden rok, činí-li dolní hranice trestní sazby
odnětí svobody alespoň pět let.
(4) Soud může snížit trest odnětí svobody pod
dolní hranici trestní sazby také pachateli označenému
jako spolupracující obviněný, který splnil stanovené
podmínky podle jiného právního předpisu; přitom vezme
v úvahu povahu trestného činu uvedeného v jeho
doznání v porovnání se zvlášť závažným zločinem spáchaným
členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou
skupinou nebo ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, jehož dokonání pomohl zabránit
anebo k jehož objasnění přispěl, dále význam takového
jeho jednání, osobu pachatele a okolnosti případu, zejména
zda a jakým způsobem se podílel na takovém
zvlášť závažném zločinu, jehož dokonání pomohl zabránit
anebo k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky
svým jednáním případně způsobil. Omezením
stanoveným v odstavci 3 přitom není vázán.
(5) Soud může snížit trest odnětí svobody pod
dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže odsuzuje
pachatele za přípravu k trestnému činu nebo za pokus
trestného činu nebo za pomoc k trestnému činu a má
vzhledem k povaze a závažnosti přípravy nebo pokusu
nebo pomoci za to, že by použití trestní sazby odnětí
svobody tímto zákonem stanovené bylo pro pachatele
nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele
i trestem kratšího trvání. Omezením stanoveným
v odstavci 3 přitom není vázán.
(6) Soud může snížit trest odnětí svobody pod
dolní hranici trestní sazby také tehdy, jestliže pachatel
jednal v právním omylu, ale mohl se tohoto omylu vyvarovat
(§ 19 odst. 2), spáchal trestný čin odvraceje
útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky
krajní nouze (§ 28) nebo nutné obrany (§ 29),
anebo překročil meze přípustného rizika (§ 31) nebo
meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost. Omezením
stanoveným v odstavci 3 přitom není vázán.
§ 59
Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody
(1) Pachateli, který znovu spáchal zvlášť závažný
zločin (§ 14 odst. 3), ač již byl pro takový nebo jiný
zvlášť závažný zločin potrestán, může soud uložit trest
v horní polovině trestní sazby odnětí svobody stanovené
v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje
o jednu třetinu, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu
je vzhledem k takové recidivě a ostatním okolnostem
případu vysoká nebo možnost nápravy pachatele je
ztížena.
(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody
může po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat
dvacet let.
§ 60
Domácí vězení
(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na
dvě léta, odsuzuje-li pachatele přečinu, jestliže
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 367
a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu
a osobě a poměrům pachatele, lze mít důvodně
za to, že postačí uložení tohoto trestu,
a to popřípadě i vedle jiného trestu, a
b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době
bude zdržovat v obydlí na určené adrese.
(2) Jako samostatný trest může být trest domácího
vězení uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení
jiného trestu není třeba.
(3) Nestanoví-li soud v rozsudku jinak, trest domácího
vězení spočívá v povinnosti odsouzeného
zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního
klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních
dnech v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin, nebrání-
li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání
nebo povolání nebo poskytnutí zdravotní
péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku jeho onemocnění;
zdravotnické zařízení je povinno na vyžádání
orgánu činného v trestním řízení mu tuto skutečnost
sdělit. Soud může odsouzenému povolit navštěvování
pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění
i ve dnech pracovního klidu a pracovního
volna.
(4) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu
tohoto trestu přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti
uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby
vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle
svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.
(5) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých,
může soud v zájmu využití výchovného působení
rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to
samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá
z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví
ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek
stanovených pro mladistvé.
§ 61
Náhradní trest odnětí svobody
(1) Ukládá-li soud trest domácího vězení, stanoví
pro případ, že by výkon tohoto trestu byl zmařen, náhradní
trest odnětí svobody až na jeden rok.
(2) Zmařením trestu domácího vězení se rozumí
nedodržení jeho podmínek stanovených v § 60 odst. 3
až 5; v takovém případě soud rozhodne o výkonu celého
náhradního trestu odnětí svobody a zároveň stanoví
i způsob jeho výkonu.
§ 62
Obecně prospěšné práce
(1) Soud může uložit trest obecně prospěšných
prací, odsuzuje-li pachatele za přečin; jako samostatný
trest může být trest obecně prospěšných prací uložen,
jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného
trestu není třeba.
(2) Soud trest obecně prospěšných prací zpravidla
neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně
prospěšných prací v době tří let předcházejících uložení
tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody
podle § 65 odst. 2.
(3) Trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti
odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu
práce k obecně prospěšným účelům spočívající v údržbě
veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov
a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch
obcí, nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně
prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou,
kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární
ochranou, ochranou životního prostředí, podporou
a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální,
charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní
činností. Práce nesmí sloužit výdělečným účelům
odsouzeného.
§ 63
Výměra trestu obecně prospěšných prací
(1) Trest obecně prospěšných prací může soud
uložit ve výměře od 50 do 300 hodin.
(2) Soud může uložit pachateli na dobu trestu i přiměřená
omezení a přiměřené povinnosti uvedené
v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život;
zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil
škodu, kterou přečinem způsobil.
(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých,
může soud v zájmu využití výchovného působení
rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to
samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá
z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví
ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek
stanovených pro mladistvé.
§ 64
Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost
Při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne
soud ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu
stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Trest
obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně
nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.
§ 65
Výkon trestu obecně prospěšných prací
(1) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen
Strana 368 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději
do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil
výkon tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává
doba, po kterou odsouzený
a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro
zdravotní nebo zákonné překážky, nebo
b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.
(2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení
výkonu trestu obecně prospěšných prací nevede
řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného
důvodu poruší sjednané podmínky výkonu
trestu obecně prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto
trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené
době uložený trest, může soud přeměnit, a to i během
doby stanovené pro jeho výkon, trest obecně prospěšných
prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody
a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom
každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu
obecně prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí
svobody.
(3) Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem
případu a osobě odsouzeného ponechat trest obecně
prospěšných prací v platnosti nebo prodloužit dobu
výkonu tohoto trestu až o šest měsíců, i když odsouzený
zavdal příčinu k přeměně trestu podle odstavce 2,
a
a) stanovit nad odsouzeným na dobu výkonu trestu
nebo jeho zbytku dohled,
b) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu
nebo jeho zbytku dosud neuložená přiměřená
omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené
v § 48 odst. 4, nebo
c) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu
nebo jeho zbytku některé z výchovných opatření
podle § 63 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku mladistvých.
Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.
(4) Na pachatele, kterému byl uložen trest obecně
prospěšných prací, se hledí, jako by nebyl odsouzen,
jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu
nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.
§ 66
Propadnutí majetku
(1) Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného
trestného činu a poměrům pachatele uložit trest
propadnutí majetku, odsuzuje-li pachatele k výjimečnému
trestu anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný
zločin, jímž pachatel pro sebe nebo pro jiného získal
nebo se snažil získat majetkový prospěch.
(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit
trest propadnutí majetku pouze v případě, že trestní
zákon uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje;
jako samostatný trest může být trest propadnutí
majetku uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného trestného činu a k osobě a poměrům pachatele
uložení jiného trestu není třeba.
(3) Propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzeného
nebo tu jeho část, kterou soud určí; propadnutí
se však nevztahuje na prostředky nebo věci, jichž
je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb odsouzeného
nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu
je odsouzený podle zákona povinen pečovat.
(4) Výrokem o propadnutí majetku zaniká společné
jmění manželů.
(5) Propadlý majetek připadá státu.
§ 67
Peněžitý trest
(1) Peněžitý trest může soud uložit, jestliže pachatel
pro sebe nebo pro jiného úmyslným trestným činem
získal nebo se snažil získat majetkový prospěch.
(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit
peněžitý trest pouze v případě, že
a) trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný
trestný čin dovoluje, nebo
b) ho ukládá za přečin a vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele
nepodmíněný trest odnětí svobody současně
neukládá.
(3) Jako samostatný trest může být peněžitý trest
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení
jiného trestu není třeba.
§ 68
Výměra peněžitého trestu
(1) Peněžitý trest se ukládá v denních sazbách
a činí nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb.
(2) Denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce
50 000 Kč.
(3) Počet denních sazeb soud určí s přihlédnutím
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Výši
jedné denní sazby peněžitého trestu stanoví soud se
zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele.
Přitom vychází zpravidla z čistého příjmu, který pachatel
má nebo by mohl mít průměrně za jeden den.
(4) Příjmy pachatele, jeho majetek a výnosy z něj,
jakož i jiné podklady pro určení výše denní sazby mohou
být stanoveny odhadem soudu.
(5) Soud v rozhodnutí uvede počet a výši denních
sazeb. Nelze-li od pachatele podle jeho osobních a majetkových
poměrů očekávat, že peněžitý trest ihned zaplatí,
může stanovit, že peněžitý trest bude zaplacen
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 369
v přiměřených měsíčních splátkách; přitom může určit,
že výhoda splátek peněžitého trestu odpadá, jestliže
pachatel nezaplatí dílčí splátku včas.
(6) Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by
byl nedobytný.
(7) Zaplacené částky peněžitého trestu připadají
státu.
§ 69
Náhradní trest odnětí svobody
(1) Ukládá-li soud peněžitý trest, stanoví pro případ,
že by ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní
trest odnětí svobody až na čtyři léta. Náhradní trest
nesmí však ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody
přesahovat horní hranici trestní sazby.
(2) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý
trest za přečin spáchaný z nedbalosti, se hledí, jako
by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo
bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně
upuštěno.
§ 70
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
(1) Soud může uložit trest propadnutí věci nebo
jiné majetkové hodnoty,
a) které bylo užito k spáchání trestného činu,
b) která byla k spáchání trestného činu určena,
c) kterou pachatel získal trestným činem nebo jako
odměnu za něj, nebo
d) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc nebo
jinou majetkovou hodnotu uvedenou pod písmenem
c), pokud hodnota věci nebo jiné majetkové
hodnoty uvedené pod písmenem c) není ve vztahu
k hodnotě nabyté věci nebo jiné majetkové hodnoty
zanedbatelná.
(2) Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty může soud uložit, jen jde-li o věc nebo jinou
majetkovou hodnotu náležející pachateli.
(3) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním
předpisem věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou
v odstavcích 1 a 2, ve vztahu k níž je možno uložit
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, uloží mu
soud vždy i tento trest.
(4) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení
propadlé věci nebo jiné majetkové hodnoty, který
zahrnuje i zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření
trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(5) Propadlá věc nebo jiná majetková hodnota připadá
státu.
§ 71
Propadnutí náhradní hodnoty
(1) Jestliže pachatel věc nebo jinou majetkovou
hodnotu, kterou soud mohl prohlásit za propadlou podle
§ 70 odst. 1 a 2, před uložením trestu propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty zničí, poškodí nebo
jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní
nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak
její propadnutí zmaří, může mu soud uložit propadnutí
náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě
takové věci nebo jiné majetkové hodnoty. Hodnotu
věci nebo jiné majetkové hodnoty, kterou soud mohl
prohlásit za propadlou, může soud stanovit na základě
odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.
(2) Je-li věc nebo jiná majetková hodnota, byť i jen
zčásti, znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou nebo
odstraněna, může soud uložit propadnutí náhradní
hodnoty vedle propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty podle § 70 odst. 1.
(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu.
§ 72
Samostatný trest propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty
Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
může soud uložit jako trest samostatný pouze
v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu dovoluje
a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu a osobě a poměrům pachatele
uložení jiného trestu není třeba.
§ 73
Zákaz činnosti
(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden
rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného
činu v souvislosti s touto činností.
(2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný
může soud uložit pouze v případě, že trestní zákon
uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje
a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení
jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému
po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje
výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo
takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení,
nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.
§ 74
Výkon trestu zákazu činnosti
(1) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se ne-
Strana 370 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
započítává doba výkonu trestu odnětí svobody; započítává
se však doba, po kterou bylo pachateli před
právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, která je
předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato
podle jiného právního předpisu nebo na základě
opatření orgánu veřejné moci nesměl již tuto činnost
vykonávat.
(2) Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se
na pachatele, jako by nebyl odsouzen.
§ 75
Zákaz pobytu
(1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden
rok až deset let za úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to
se zřetelem na dosavadní způsob života pachatele
a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku, rodiny,
zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu
se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž
má pachatel trvalý pobyt.
(2) Trest zákazu pobytu může být uložen jako
samostatný trest za trestný čin, na který trestní zákon
stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice
trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu
a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
třeba.
(3) Soud může uložit pachateli na dobu výkonu
tohoto trestu přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl
řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil
nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.
(4) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých,
může soud v zájmu využití výchovného působení
rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to
samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá
z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví
ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek
stanovených pro mladistvé.
(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu se
doba výkonu trestu odnětí svobody nezapočítává; rozhodnutí
podle odstavců 3 a 4 činí soud až po výkonu
trestu odnětí svobody nebo po podmíněném propuštění.
(6) Trest zákazu pobytu spočívá v tom, že se odsouzený
nesmí po dobu výkonu tohoto trestu zdržovat
na určitém místě nebo v určitém obvodu; k přechodnému
pobytu na takovém místě nebo v takovém obvodu
v nutné osobní záležitosti je třeba povolení.
§ 76
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce
(1) Soud může uložit trest zákazu vstupu na sportovní,
kulturní a jiné společenské akce až na deset let,
dopustil-li se pachatel úmyslného trestného činu v souvislosti
s návštěvou takové akce.
(2) Jako samostatný trest může být trest zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení
jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní
a jiné společenské akce spočívá v tom, že se odsouzenému
po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na
stanovených sportovních, kulturních a jiných společenských
akcích.
§ 77
Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní
a jiné společenské akce
(1) Odsouzený je při výkonu trestu zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
povinen spolupracovat s probačním úředníkem způsobem,
který mu stanoví, zejména postupovat podle stanoveného
probačního plánu, vykonávat stanovené programy
sociálního výcviku a převýchovy, programy
psychologického poradenství, a považuje-li to probační
úředník za potřebné, dostavovat se podle jeho pokynů
v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané
akce k určenému útvaru Policie České republiky.
(2) Do doby výkonu trestu zákazu vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce se doba výkonu
trestu odnětí svobody nezapočítává.
§ 78
Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
(1) Soud může uložit trest ztráty čestných titulů
nebo vyznamenání, odsuzuje-li pachatele za úmyslný
trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na
dvě léta.
(2) Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání spočívá
v tom, že odsouzený ztrácí vyznamenání, čestná
uznání a jiné čestné tituly udělené podle vnitrostátních
právních předpisů.
§ 79
Ztráta vojenské hodnosti
(1) Soud může uložit trest ztráty vojenské hodČástka
11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 371
nosti, odsuzuje-li pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný
ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta.
(2) Soud může uložit tento trest též vedle jiného
trestu, jestliže to vzhledem k povaze spáchaného trestného
činu vyžaduje kázeň a pořádek v ozbrojených
silách.
(3) Ztráta vojenské hodnosti spočívá v tom, že se
odsouzenému snižuje hodnost v ozbrojených silách na
hodnost vojína.
§ 80
Vyhoštění
(1) Soud může uložit pachateli, který není občanem
České republiky, trest vyhoštění z území České
republiky, a to jako trest samostatný nebo i vedle jiného
trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku,
anebo jiný obecný zájem; jako samostatný trest
může být trest vyhoštění uložen, jestliže vzhledem
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu
a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
třeba.
(2) S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu, možnostem nápravy a poměrům
pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti lidí, majetku
nebo jiného obecného zájmu může soud uložit trest
vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let,
anebo na dobu neurčitou.
(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže
a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
podle jiného právního předpisu,
c) pachatel má na území České republiky povolen
trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí
a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se
zájmem na spojování rodin,
d) hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého
by měl být vyhoštěn, pronásledován pro svoji
rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, příslušnost
k určité sociální skupině, politické nebo
náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění
vystavilo pachatele mučení či jinému nelidskému
nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
e) pachatel je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným
příslušníkem bez ohledu na státní příslušnost
a má na území České republiky povolen
trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním
postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta
na území České republiky podle jiného
právního předpisu, neshledá-li vážné důvody
ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
f) pachatel je občanem Evropské unie a v posledních
10 letech nepřetržitě pobývá na území České republiky,
neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti
státu, nebo
g) pachatelem je dítě, které je občanem Evropské
unie, ledaže by vyhoštění bylo v jeho nejlepším
zájmu.
Oddíl 6
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
§ 81
Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu
odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem
k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím
k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém
žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně
za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život,
není třeba jeho výkonu.
(2) Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu
odnětí svobody se netýká výkonu ostatních trestů uložených
vedle tohoto trestu.
§ 82
Zkušební doba, přiměřená omezení
a přiměřené povinnosti
(1) Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební
dobu na jeden rok až pět let; zkušební doba počíná
právní mocí rozsudku.
(2) Podmíněně odsouzenému může soud uložit
přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené
v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život;
zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil
škodu, kterou trestným činem způsobil.
(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých,
může soud v zájmu využití výchovného působení
rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to
samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá
z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví
ve věcech mládeže za obdobného užití podmínek
stanovených pro mladistvé.
(4) Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl
ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám,
se započítává do zkušební doby nově stanovené
při podmíněném odsouzení pro týž skutek nebo
do zkušební doby stanovené při uložení úhrnného
Strana 372 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
nebo souhrnného trestu nebo společného trestu za pokračování
v trestném činu.
§ 83
Rozhodnutí o podmíněném odsouzení
(1) Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební
době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám,
vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to
popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.
Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu
a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení
v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení
výkonu trestu, a
a) stanovit nad odsouzeným dohled,
b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však
o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní
hranici zkušební doby stanovené v § 82 odst. 1,
nebo
c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené
povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující
k tomu, aby vedl řádný život.
(2) Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení
§ 49 až 51.
(3) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí
zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na
tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že
se podmíněně odsouzený osvědčil.
(4) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený
osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí
se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.
(5) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest
vykoná, rozhodne zároveň o způsobu výkonu trestu.
§ 84
Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
s dohledem
Je-li třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování
pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve
zkušební době, může soud za podmínek uvedených
v § 81 odst. 1 podmíněně odložit výkon trestu odnětí
svobody nepřevyšujícího tři léta za současného vyslovení
dohledu nad pachatelem. Na výkon dohledu se
užije obdobně ustanovení § 49 až 51.
§ 85
Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené
povinnosti
(1) Při podmíněném odsouzení s dohledem stanoví
soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; zkušební
doba počíná právní mocí rozsudku.
(2) Podmíněně odsouzenému, nad kterým byl stanoven
dohled, může soud uložit přiměřená omezení
a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující
k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží,
aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným
činem způsobil.
(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých,
může soud v zájmu využití výchovného působení
rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to
samostatně nebo vedle přiměřených omezení nebo přiměřených
povinností uvedených v § 48 odst. 4, též některá
z výchovných opatření uvedených v zákoně
o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného užití
podmínek stanovených pro mladistvé.
§ 86
Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem
(1) Jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož
byl vysloven dohled, vedl ve zkušební době řádný život
a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se
osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební
doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud
vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného
ponechat podmíněné odsouzení s dohledem v platnosti,
i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu
trestu, a
a) stanovit nad odsouzeným další povinnosti v rámci
uloženého dohledu,
b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však
o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní
hranici zkušební doby stanovené v § 85 odst. 1,
nebo
c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené
povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující
k tomu, aby vedl řádný život.
(2) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí
zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na
tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že
se podmíněně odsouzený osvědčil.
(3) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený
osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí
se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.
(4) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest
vykoná, rozhodne zároveň o způsobu výkonu trestu.
§ 87
Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení
Na vztah podmíněného odkladu výkonu trestu
odnětí svobody k dalším trestům uloženým vedle tohoto
trestu podle § 81 odst. 2 a na zápočet doby, po
kterou podmíněně odsouzený s dohledem vedl ve zkuČástka
11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 373
šební době řádný život, do nové zkušební doby podle
§ 82 odst. 4 se užije obdobně ustanovení o podmíněném
odsouzení.
Oddíl 7
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu
činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
§ 88
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody
(1) Po výkonu poloviny uloženého nebo podle
rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného
trestu odnětí svobody může soud odsouzeného podmíněně
propustit na svobodu, jestliže odsouzený po
právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým
chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení
a
a) může se od něho očekávat, že v budoucnu povede
řádný život, nebo
b) soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.
(2) Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým
vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího
výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně
propustit na svobodu i předtím, než vykonal polovinu
uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta
České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.
(3) Soud při rozhodování podle odstavců 1 a 2
přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil
do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či
jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným
činem. Jestliže odsouzený vykonával ochranné léčení
před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo
v jeho průběhu, přihlédne soud i k projevenému postoji
odsouzeného k výkonu ochranného léčení.
(4) Osoba odsouzená za trestný čin vraždy
(§ 140), zabití podle § 141 odst. 2, těžkého ublížení
na zdraví podle § 145 odst. 3, mučení a jiného nelidského
a krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného
přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné
ženy podle § 159 odst. 3, 4, neoprávněného odebrání
tkání a orgánů podle § 164 odst. 3, 4, obchodování
s lidmi podle § 168 odst. 4, 5, zbavení osobní svobody
podle § 170 odst. 2, 3, zavlečení podle § 172 odst. 3, 4,
loupeže podle § 173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle
§ 174 odst. 3, 4, vydírání podle § 175 odst. 3, 4, znásilnění
podle § 185 odst. 3, 4, pohlavního zneužití podle
§ 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 272
odst. 2, 3, nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle
§ 283 odst. 4, získání kontroly nad vzdušným dopravním
prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou
(§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku
do ciziny podle § 292 odst. 3, vlastizrady
(§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství
podle § 316 odst. 3, 4, válečné zrady (§ 320),
násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 3,
organizování a umožnění nedovoleného překročení
státní hranice podle § 340 odst. 4, genocidia (§ 400),
útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace
skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406),
styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového
prostředku a nedovoleného vedení boje podle
§ 411 odst. 3, válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva
(§ 413), plenění v prostoru válečných operací
(§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních
znaků podle § 415 odst. 3, jakož i osoba odsouzená
k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet
až do třiceti let (§ 54 odst. 2), mohou být podmíněně
propuštěny až po výkonu dvou třetin uloženého trestu
odnětí svobody, nehrozí-li s ohledem na okolnosti
činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti
opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť
závažného zločinu.
(5) Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí
svobody na doživotí může být podmíněně propuštěna
až po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto trestu,
nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla
odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného
nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.
§ 89
Zkušební doba a přiměřená omezení
a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění
(1) Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební
dobu na jeden rok až sedm let; zkušební doba
počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na
svobodu. Soud může zároveň vyslovit nad pachatelem
dohled. Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.
(2) Podmíněně propuštěnému může soud uložit
přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené
v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život;
může mu též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu,
kterou trestným činem způsobil. Podmíněně propuštěnému
podle § 88 odst. 2 soud uloží, aby se ve zkušební
době zdržoval v určené době zejména v nočních hodinách
a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna
ve svém obydlí, nebo aby vykonal práce ve prospěch
obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí,
anebo aby složil určenou peněžní částku na pomoc
obětem trestné činnosti na účet soudu.
Strana 374 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
(3) Celková doba trvání určeného pobytu podmíněně
propuštěného v obydlí podle odstavce 2 nesmí
přesáhnout jeden rok, a to i v případě stanovení delší
zkušební doby. Výkon prací podle odstavce 2 může
být stanoven ve výměře od 50 do 200 hodin. Částka
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle
odstavce 2 se stanoví ve výměře od 2 000 Kč do
10 000 000 Kč; při stanovení této částky přihlédne soud
také k osobním a majetkovým poměrům odsouzeného
a vzhledem k tomu může stanovit, že určená částka
bude zaplacena v přiměřených měsíčních splátkách.
§ 90
Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu
zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
(1) Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti,
zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní
a jiné společenské akce může soud podmíněně
upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený
v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal,
že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže
soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.
(2) Při podmíněném upuštění od výkonu zbytku
trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
soud stanoví zkušební dobu až na pět let, nikoliv však
na dobu kratší než zbytek trestu; zkušební doba počíná
právní mocí rozhodnutí o tomto upuštění.
§ 91
Společné ustanovení
(1) Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený,
u něhož se podmíněně upustilo od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým
podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak
rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že
se zbytek trestu vykoná.
(2) Vyslovil-li soud, že se podmíněně propuštěný
nebo odsouzený, u něhož se podmíněně upustilo od
výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu
nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce, osvědčil, má se za to, že trest byl vykonán
dnem, kdy byl podmíněně propuštěn nebo kdy
nabylo právní moci rozhodnutí, že se podmíněně
upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu
pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní
a jiné společenské akce.
(3) U podmíněně propuštěného nebo u odsouzeného,
u něhož se podmíněně upustilo od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce, se má za to, že trest byl vykonán dnem, kdy došlo
k podmíněnému propuštění nebo kdy nabylo právní
moci rozhodnutí, že se podmíněně upustí od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce, také tehdy, neučinil-li soud bez jeho viny do roka
od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce
1.
(4) Opětovné podmíněné propuštění z výkonu téhož
trestu je možné po výkonu poloviny zbytku trestu
a v případech uvedených v § 88 odst. 4 po výkonu
dvou třetin zbytku trestu. Opětovné podmíněné propuštění
z výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí
není možné.
(5) Jestliže byla záruka za dovršení nápravy odsouzeného
odvolána tím, kdo ji poskytl, přezkoumá
soud chování odsouzeného během zkušební doby,
a shledá-li, že podmíněné propuštění nebo podmíněné
upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu
pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní
a jiné společenské akce neplní své poslání, rozhodne,
že se zbytek trestu vykoná; jinak podmíněné
propuštění nebo podmíněné upuštění od výkonu
zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce ponechá v platnosti.
Oddíl 8
Započítání vazby a trestu
§ 92
Započítání vazby a trestu
(1) Jestliže se vedlo proti pachateli trestní řízení ve
vazbě a dojde v tomto řízení k jeho odsouzení, započítá
se mu doba strávená ve vazbě do uloženého trestu,
popřípadě do trestu úhrnného nebo souhrnného, pokud
je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání
možné.
(2) Jestliže byl pachatel soudem nebo jiným orgánem
potrestán a došlo k jeho novému odsouzení pro
týž skutek, započítá se mu vykonaný trest do uloženého
trestu, pokud je vzhledem k druhu uloženého
trestu započítání možné. Obdobně postupuje soud,
uložil-li pachateli trest úhrnný nebo souhrnný (§ 43)
nebo společný trest za pokračování v trestném činu
(§ 45).
(3) Není-li započítání vazby nebo trestu možné,
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 375
přihlédne soud k této skutečnosti při stanovení druhu
trestu, popřípadě jeho výměry.
§ 93
Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině
(1) Jestliže pro týž skutek byl pachatel v cizině ve
vazbě anebo potrestán orgánem cizího státu nebo mezinárodním
soudním orgánem, započítá se mu doba strávená
ve vazbě nebo vykonaný trest do trestu uloženého
soudem České republiky, pokud je vzhledem k druhu
uloženého trestu započítání možné. Obdobně postupuje
soud, uložil-li pachateli trest úhrnný nebo souhrnný
(§ 43) nebo společný trest za pokračování v trestném
činu (§ 45).
(2) Není-li započítání vazby nebo trestu v cizině
uloženého (odstavec 1) možné, a to zejména proto, že
v cizině byl vykonán zcela nebo zčásti trest takového
druhu, jaký trestní zákon nezná, přihlédne soud k této
skutečnosti při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho
výměry.
Oddíl 9
Zánik výkonu trestu
§ 94
Promlčení výkonu trestu
(1) Uložený trest nelze vykonat po uplynutí promlčecí
doby, jež činí
a) třicet let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu,
b) dvacet let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody
převyšujícímu deset let,
c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody
nejméně na pět let,
d) pět let při odsouzení k jinému trestu.
(2) Promlčecí doba počíná právní mocí rozsudku
a při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění
právní mocí rozhodnutí, že se trest vykoná.
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po
kterou nebylo možno trest vykonat proto, že se odsouzený
zdržoval v cizině, vykonával ochranné léčení
ústavní nebo zabezpečovací detenci nebo byl na něm
vykonáván jiný trest odnětí svobody. Pokud jde o zákaz
činnosti, peněžitý trest, trest zákazu pobytu a vyhoštění,
do promlčecí doby se nezapočítává též doba, po
kterou byl na odsouzeném vykonáván trest odnětí svobody.
(4) Promlčecí doba se přerušuje,
a) učinil-li soud opatření směřující k výkonu trestu,
o jehož promlčení jde, nebo
b) spáchal-li odsouzený v promlčecí době trestný čin
nový, na který trestní zákon stanoví trest stejný
nebo přísnější.
(5) Přerušením promlčecí doby počíná nová promlčecí
doba.
§ 95
Vyloučení z promlčení
Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené
v § 35 se nepromlčuje.
Díl 3
Ochranná opatření
Oddíl 1
Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření
§ 96
Zásada přiměřenosti
(1) Ochranné opatření nelze uložit, není-li přiměřené
povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu
a nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí pro
zájmy chráněné trestním zákonem, jakož i osobě pachatele
a jeho poměrům.
(2) Újma způsobená uloženým a vykonávaným
ochranným opatřením nesmí být větší, než je nezbytné
k dosažení jeho účelu.
§ 97
Ukládání ochranných opatření
(1) Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných
podmínek samostatně i vedle trestu.
(2) Vedle trestu obdobné povahy může být
ochranné opatření uloženo jen, jestliže by jeho samostatné
uložení nebylo dostatečné z hlediska působení na
osobu, které je ukládáno, a ochrany společnosti.
(3) Jsou-li splněny podmínky pro uložení více
ochranných opatření, lze je uložit vedle sebe, jestliže
trestní zákon nestanoví něco jiného. Lze-li však dosáhnout
potřebného působení na osobu, které je ukládáno,
a náležité ochrany společnosti jen jedním z nich, uloží
se jen takové ochranné opatření.
(4) Je-li uloženo více ochranných opatření vedle
sebe, které nelze vykonávat současně, stanoví soud pořadí
jejich výkonu.
Oddíl 2
Ochranná opatření a jejich ukládání
§ 98
Druhy ochranných opatření
(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení,
zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty a ochranná výchova.
Strana 376 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
(2) Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon
o soudnictví ve věcech mládeže.
(3) Ochranné léčení nelze uložit vedle zabezpečovací
detence.
§ 99
Ochranné léčení
(1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném
v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1, nebo jestliže pachatel
činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný
a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.
(2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže
a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném
duševní poruchou a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný,
nebo
b) pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal
trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím
zneužíváním; ochranné léčení však neuloží, je-
-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho
účelu nelze dosáhnout.
(3) Ochranné léčení může soud uložit i vedle trestu
anebo při upuštění od potrestání.
(4) Podle povahy nemoci a léčebných možností
soud uloží ochranné léčení ústavní nebo ambulantní.
Byl-li vedle ústavního ochranného léčení uložen trest
odnětí svobody, ochranné léčení se vykonává zpravidla
po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici.
Jestliže ochranné léčení nelze vykonat po nástupu výkonu
trestu ve věznici, vykoná se ústavní ochranné léčení
ve zdravotnickém zařízení před nástupem výkonu
trestu odnětí svobody, pokud se tím lépe zajistí splnění
účelu léčení, jinak se vykoná ve zdravotnickém zařízení
po výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody.
Ambulantní ochranné léčení se vykoná zpravidla po
nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici; jestliže
výkon ambulantního ochranného léčení ve věznici
nelze uskutečnit, vykoná se až po výkonu trestu odnětí
svobody. Nepostačí-li délka výkonu trestu odnětí svobody
ve věznici ke splnění účelu ochranného léčení,
soud může rozhodnout o jeho pokračování v zdravotnickém
zařízení poskytujícím ústavní nebo ambulantní
péči.
(5) Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na
léčení ambulantní a naopak. Ústavní ochranné léčení
může soud změnit za podmínek § 100 odst. 1 nebo 2
na zabezpečovací detenci.
(6) Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje
jeho účel, nejdéle však dvě léta; nebude-li v této době
léčba ukončena, rozhodne soud před skončením této
doby o jejím prodloužení, a to i opakovaně, vždy však
nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění
z ochranného léčení. Trvání ochranného léčení uloženého
podle odstavce 2 písm. b) může být ukončeno,
jakmile se během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu nelze
dosáhnout; je-li nebezpečí, že odsouzený spáchá další
trestný čin, soud v rozhodnutí o propuštění z ochranného
léčení uloží odsouzenému dohled nad jeho chováním
až na dobu pěti let; na výkon dohledu se užije
obdobně ustanovení § 49 až 51. O propuštění z ochranného
léčení rozhoduje soud.
(7) Od výkonu ochranného léčení soud upustí,
pominou-li před jeho započetím okolnosti, pro něž
bylo uloženo.
§ 100
Zabezpečovací detence
(1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě
uvedeném v § 47 odst. 2, nebo jestliže pachatel činu
jinak trestného, který by naplňoval znaky zvlášť závažného
zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný,
jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat,
že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze
duševní poruchy a možnostem působení na pachatele
vedlo k dostatečné ochraně společnosti.
(2) Soud může uložit zabezpečovací detenci
vzhledem k osobě pachatele s přihlédnutím k jeho dosavadnímu
životu a jeho poměrům i tehdy, jestliže
a) pachatel spáchal zločin ve stavu vyvolaném duševní
poruchou, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný
a nelze očekávat, že by uložené ochranné
léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy
a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné
ochraně společnosti, nebo
b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové
látky, znovu spáchal zvlášť závažný zločin, ač již
byl pro zvlášť závažný zločin spáchaný pod vlivem
návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že
by bylo možné dosáhnout uložením ochranného
léčení dostatečné ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím
k již projevenému postoji pachatele
k ochrannému léčení.
(3) Zabezpečovací detenci může soud uložit
samostatně, při upuštění od potrestání, anebo i vedle
trestu. Byla-li zabezpečovací detence uložena vedle nepodmíněného
trestu odnětí svobody, vykoná se po výkonu
nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody. Byl-
-li uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v době
výkonu zabezpečovací detence, její výkon se na dobu
výkonu takového trestu odnětí svobody přerušuje. Po
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 377
skončení výkonu trestu se pokračuje ve výkonu zabezpečovací
detence.
(4) Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu
pro výkon zabezpečovací detence se zvláštní ostrahou
a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými,
rehabilitačními a činnostními programy.
(5) Zabezpečovací detence potrvá, dokud to vyžaduje
ochrana společnosti. Soud nejméně jednou za dvanáct
měsíců a u mladistvých jednou za šest měsíců přezkoumá,
zda důvody pro její další pokračování ještě
trvají.
(6) Zabezpečovací detenci může soud změnit dodatečně
na ústavní ochranné léčení, pominou-li důvody,
pro něž byla uložena, a jsou současně splněny
podmínky pro ústavní ochranné léčení.
(7) Od výkonu zabezpečovací detence soud
upustí, pominou-li před jejím započetím okolnosti,
pro něž byla uložena.
§ 101
Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty uvedené v § 70 odst. 1, může soud
uložit, že se taková věc nebo jiná majetková hodnota
zabírá,
a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil,
nebo
c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě
společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že bude
sloužit ke spáchání zločinu.
(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty pouze v případě,
že je, byť nikoli bezprostředním, výnosem trestného
činu, zejména
a) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota získána
trestným činem nebo jako odměna za něj a nenáleží-
li pachateli,
b) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota nabyta
jinou osobou než pachatelem, byť jen zčásti, za
věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla
získána trestným činem nebo jako odměna za
něj, pokud hodnota věci nebo jiné majetkové hodnoty,
která byla získána trestným činem nebo jako
odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté
věci nebo jiné majetkové hodnoty zanedbatelná,
nebo
c) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota nabyta
jinou osobou než pachatelem, byť jen zčásti, za
věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou pachatel,
byť jen zčásti, nabyl za věc nebo jinou majetkovou
hodnotu, která byla získána trestným činem
nebo jako odměna za něj, pokud hodnota věci
nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána
trestným činem nebo jako odměna za něj, není ve
vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné majetkové
hodnoty zanedbatelná.
(3) Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným
právním předpisem věc nebo jinou majetkovou
hodnotu uvedenou v odstavci 1 nebo 2, ve vztahu
k níž je možno uložit zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření.
(4) Soud může místo zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty uložit povinnost
a) pozměnit věc nebo jinou majetkovou hodnotu tak,
aby jí nebylo možné použít ke společensky nebezpečnému
účelu,
b) odstranit určité zařízení,
c) odstranit její označení nebo provést její změnu,
nebo
d) omezit dispozice s věcí nebo jinou majetkovou
hodnotou,
a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
(5) Nebude-li povinnost stanovená podle odstavce
4 ve stanovené lhůtě splněna, rozhodne soud
o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 102
Zabrání náhradní hodnoty
Jestliže ten, komu náleží věc nebo jiná majetková
hodnota, která by mohla být zabrána podle § 101
odst. 1 nebo 2, ji před rozhodnutím o zabrání zničí,
poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou,
odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje,
nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty jednáním
porušujícím zákaz podle § 70 odst. 4, popřípadě zmaří
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty jednáním
porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2, může mu soud
uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá
hodnotě takové věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Hodnotu věci nebo jiné majetkové hodnoty, jejíž
zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě
odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.
§ 103
Zabrání spisů a zařízení
(1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž
úmyslné rozšiřování při znalosti jejich obsahu by naplňovalo
znaky některého trestného činu podle trest-
Strana 378 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
ního zákona, se podle § 101 odst. 1 zaberou, jestliže
nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen
nebo připravován. Současně se zabere i zařízení použité
nebo určené ke zhotovení takových spisů, zejména tiskárna,
deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice,
počítačový program nebo kopírovací zařízení; ustanovení
§ 101 odst. 4 a 5 se užijí obdobně.
(2) Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy
spisu, které jsou v držení osob spolupůsobících při jejich
rozšiřování nebo při jejich přípravě k rozšiřování,
nebo byly zveřejněny vystavením, plakátováním, předváděním
nebo jiným obdobným způsobem, anebo při
zásilkovém rozšiřování ještě nebyly doručeny příjemci.
(3) Zabrání spisu nebo spisů podle odstavců 1 a 2
se přiměřeně užije i v případě, kdy jejich úmyslným
rozšiřováním při znalosti jejich obsahu by mohl být
spáchán některý trestný čin v případě, že se vyskytnou
další okolnosti, které však nebyly v posuzovaném případě
naplněny, a zabrání spisu nebo spisů je zároveň
nutné, aby se zamezilo jejich nezákonnému rozšiřování.
§ 104
Účinek zabrání
(1) Zabraná věc nebo jiná majetková hodnota, zabraná
náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení
připadá státu.
(2) Ustanovení § 70 odst. 4 se přiměřeně užije pro
uložení zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a pro
uložení povinnosti podle § 101 odst. 4; zákaz zcizení
zde platí až do splnění povinnosti podle § 101 odst. 4,
a nebyla-li tato povinnost splněna, až do právní moci
rozhodnutí o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
(§ 101 odst. 5).
HLAVA VI
ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ
§ 105
Podmínky zahlazení odsouzení
(1) Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po
výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho
výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně
a) patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému
trestu,
b) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody
převyšujícímu pět let,
c) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody
převyšujícímu jeden rok,
d) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody
nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestu vyhoštění,
e) jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího
vězení, k trestu propadnutí majetku, k trestu
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
k trestu zákazu pobytu, k trestu zákazu vstupu
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo
k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin.
(2) Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných titulů
nebo vyznamenání nebo k ztrátě vojenské hodnosti,
řídí se doba uvedená v odstavci 1 podle délky trestu
odnětí svobody, vedle něhož byl uvedený trest uložen.
(3) Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo
prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým
velmi dobrým chováním, že se napravil, může soud
s přihlédnutím k zájmům chráněným trestním zákonem
zahladit odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho,
kdo je oprávněn nabídnout záruku za dovršení nápravy
odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v odstavci
1.
(4) Doba uvedená v odstavci 1 se v případě, že se
u podmíněně propuštěného má za to, že trest byl vykonán
dnem, kdy odsouzený byl podmíněně propuštěn,
řídí délkou skutečného výkonu trestu; v případě, že
trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta České republiky,
řídí se délkou trestu takto zmírněného.
(5) Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle
sebe, nelze odsouzení zahladit, pokud neuplyne doba
pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon
stanoví dobu nejdelší.
(6) Ustanovení odstavce 5 se užije přiměřeně též
na případ, kdy pachateli bylo uloženo vedle sebe více
trestů, u kterých může podle tohoto zákona nastat účinek,
že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.
(7) I v případě, že uplynula doba uvedená v odstavci
1, odsouzení nelze zahladit, nebylo-li dosud vykonáno
nebo jinak ukončeno uložené ochranné opatření;
toto ustanovení se přiměřeně použije i tam, kde
trestní zákon stanoví, že se na pachatele hledí, jako by
nebyl odsouzen.
§ 106
Účinky zahlazení
Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele,
jako by nebyl odsouzen.
HLAVA VII
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH
PACHATELÍCH
§ 107
Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny
(1) Pachatelem trestného činu spáchaného ve proČástka
11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 379
spěch organizované zločinecké skupiny (§ 129) je ten,
kdo spáchal úmyslný trestný čin jako člen organizované
zločinecké skupiny, nebo ten, kdo takový čin spáchal
vědomě se členem organizované zločinecké skupiny
anebo v úmyslu organizované zločinecké skupině
napomáhat.
(2) Skutečnost, že pachatel se trestného činu dopustil
jako člen organizované skupiny nebo ve spojení
s organizovanou skupinou, nebrání tomu, aby za splnění
podmínek stanovených tímto zákonem byl současně
postižen jako pachatel trestného činu spáchaného
ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
§ 108
Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného
činu spáchaného ve prospěch organizované
zločinecké skupiny
(1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody
stanovené v trestním zákoně se u pachatele trestného
činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké
skupiny zvyšuje o jednu třetinu. Takovému pachateli
soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině
takto stanovené trestní sazby odnětí svobody,
nejsou-li zároveň splněny podmínky pro mimořádné
snížení trestu odnětí svobody podle § 58.
(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody
nesmí ani po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat
dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody
nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice
převyšovat třicet let.
§ 109
Mladiství
Trestní odpovědnost mladistvých a sankce jim
ukládané upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže.
Pokud zákon o soudnictví ve věcech mládeže
nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona.
HLAVA VIII
VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ
§ 110
Trestní zákon
Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle
povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže.
§ 111
K pojmu trestného činu
Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný,
a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona
nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu,
pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.
§ 112
Opomenutí
Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání,
k němuž byl pachatel povinen podle jiného právního
předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku
dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo
vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího
ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného
důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.
§ 113
K pojmu pachatele
Pachatelem se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého
ustanovení trestního zákona něco jiného, i spolupachatel
a účastník.
§ 114
Konkrétní a speciální subjekt
(1) Jestliže k spáchání trestného činu trestní zákon
vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení
pachatele, může být pachatelem nebo spolupachatelem
trestného činu pouze osoba, která má požadovanou
vlastnost, způsobilost nebo postavení. Pachatelem nebo
spolupachatelem trestného činu vojenského podle
hlavy dvanácté zvláštní části tohoto zákona může být
jen voják.
(2) Jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být
nositelem zvláštní vlastnosti, způsobilosti nebo postavení,
postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo
postavení jsou dány u právnické osoby, jejímž jménem
pachatel jedná. Tohoto ustanovení se užije i tehdy,
a) jestliže k jednání pachatele došlo před vznikem
právnické osoby,
b) jestliže právnická osoba vznikla, ale její vznik je
neplatný, nebo
c) je-li právní úkon, který měl založit oprávnění
k jednání za právnickou osobu, neplatný nebo neúčinný.
(3) Organizátorem, návodcem nebo pomocníkem
trestného činu uvedeného v odstavcích 1 a 2 může být
i osoba, která nemá vlastnost, způsobilost nebo postavení
tam vyžadované.
(4) Kde se v tomto zákoně mluví o vojáku, rozumí
se jím
a) voják v činné službě,
b) voják mimo činnou službu, je-li ve služebním stejnokroji,
Strana 380 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
c) příslušník bezpečnostního sboru u trestných činů
neuposlechnutí rozkazu (§ 375), neuposlechnutí
rozkazu z nedbalosti (§ 376), urážka mezi vojáky
(§ 378), urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou
násilí (§ 379), urážka vojáka stejné hodnosti
násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 380), násilí vůči
nadřízenému (§ 381), porušení povinnosti strážní
služby (§ 389), porušení povinnosti dozorčí nebo
jiné služby (§ 390) a založení, podpora a propagace
hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
podle § 403 odst. 2 písm. c), nebo
d) válečný zajatec.
(5) Kde se v tomto zákoně mluví o vojenské
službě nebo o vojenské povinnosti, rozumí se tím
služba nebo povinnost osob uvedených v odstavci 4.
§ 115
Svémocné vzdálení
Svémocně se vzdaluje, kdo
a) nenastoupí v určeném čase k výkonu služby,
b) se vzdálí bez dovolení z výkonu služby,
c) je odloučen za bojové situace od místa výkonu
služby a po pominutí příčiny odloučení se nepřihlásí
kterémukoli nadřízenému nebo jinému vojenskému
útvaru, a to i v případě návratu ze zajetí
nebo po osvobození ze zajetí.
§ 116
Pokračování v trestném činu
Pokračováním v trestném činu se rozumí takové
jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným
záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu
stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným
způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou
a souvislostí v předmětu útoku.
§ 117
Veřejné spáchání trestného činu
Trestný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán
a) obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
nebo
b) před nejméně třemi osobami současně přítomnými.
§ 118
Spáchání trestného činu se zbraní
Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel
nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije
zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu
anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe; zbraní se tu
rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona
nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit
útok proti tělu důraznějším.
§ 119
Spáchání trestného činu násilím
Trestný čin je spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán
na osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti
lstí nebo jiným podobným způsobem.
§ 120
Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu
prostřednictvím technického zařízení
Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze
i provedením zásahu do počítačových informací nebo
dat, zásahu do programového vybavení počítače nebo
provedením jiné operace na počítači, zásahu do elektronického
nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu
do předmětů sloužících k ovládání takového zařízení,
anebo využitím takové operace či takového zásahu
provedeného jiným.
§ 121
Vloupání
Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného
prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo
překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.
§ 122
Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví
(1) Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející
v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který
porušením normálních tělesných nebo duševních
funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý
způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského
ošetření.
(2) Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná
porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto
podmínek je těžkou újmou na zdraví
a) zmrzačení,
b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
c) ochromení údu,
d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového
ústrojí,
e) poškození důležitého orgánu,
f) zohyzdění,
g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
h) mučivé útrapy, nebo
i) delší dobu trvající porucha zdraví.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 381
§ 123
Duševní porucha
Duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchy
vyplývající z duševní nemoci i hluboká porucha
vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha
osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka.
§ 124
Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti
Za státem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti se považuje mlčenlivost, která je uložena
nebo uznána jiným právním předpisem. Za státem
uznanou povinnost mlčenlivosti se podle trestního zákona
nepovažuje taková povinnost, jejíž rozsah není
vymezen jiným právním předpisem, ale vyplývá z právního
úkonu učiněného na základě jiného právního
předpisu.
§ 125
Osoba blízká
Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení
přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel
a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném
se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen
tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá
důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
§ 126
Dítě
Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud
trestní zákon nestanoví jinak.
§ 127
Úřední osoba
(1) Úřední osobou je
a) soudce,
b) státní zástupce,
c) prezident České republiky, poslanec nebo senátor
Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky
nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném
orgánu veřejné moci,
d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník
územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného
orgánu veřejné moci,
e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního
sboru nebo strážník obecní policie,
f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti
a při činnostech vykonávaných z pověření soudu
nebo státního zástupce,
g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako
soudní komisař,
h) finanční arbitr a jeho zástupce,
i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží,
stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou
stráží,
pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při
tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů.
(2) K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby
se podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje,
aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její
pravomocí a odpovědností.
(3) Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní
organizace se za podmínek uvedených v odstavcích 1
a 2 považuje za úřední osobu podle trestního zákona,
pokud tak stanoví mezinárodní smlouva.
§ 128
Insolvenční správce a insolvenční řízení
(1) Insolvenčním správcem se rozumí i předběžný
insolvenční správce, zástupce insolvenčního správce,
oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční
správce; postavení insolvenčního správce má i správce
konkursní podstaty, předběžný správce konkursní
podstaty, zvláštní správce konkursní podstaty, zástupce
správce konkursní podstaty a vyrovnací správce. Insolvenčním
správcem se rovněž rozumí osoba, kterou podle
jiného právního předpisu insolvenční správce určil,
aby jej zastupovala při výkonu jeho pravomoci stanovené
jiným právním předpisem na území jiného státu,
dále zahraniční insolvenční správce, zahraniční insolvenční
správce pojišťovny nebo zajišťovny a osoba, kterou
podle jiného právního předpisu zahraniční insolvenční
správce nebo zahraniční insolvenční správce pojišťovny
nebo zajišťovny jmenoval, aby mu pomáhala
nebo jej zastupovala.
(2) Insolvenčním řízením se rozumí i konkursní
a vyrovnací řízení.
§ 129
Organizovaná zločinecká skupina
Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím
více osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením
funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné
páchání úmyslné trestné činnosti.
§ 130
Návyková látka
Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné
látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě
ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací
nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
§ 131
Veřejná listina
(1) Veřejnou listinou se rozumí listina vydaná
soudem České republiky, jiným orgánem veřejné moci
nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či zmocněným
jiným právním předpisem v mezích jeho pravo-
Strana 382 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
moci, potvrzující, že jde o nařízení nebo prohlášení
orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo
osvědčující některou právně významnou skutečnost.
Veřejnou listinou je i listina, kterou prohlašuje za veřejnou
jiný právní předpis.
(2) Ochrana podle § 348 se poskytuje i veřejné
listině vydané orgánem veřejné moci nebo jiným k tomu
zmocněným subjektem cizího státu nebo orgánem
mezinárodní organizace, pokud má podle mezinárodní
smlouvy účinky na území České republiky.
§ 132
Obecně prospěšné zařízení
Obecně prospěšným zařízením se rozumí veřejné
ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní
pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti
leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům,
ochranné zařízení proti úniku znečišťujících
látek, zařízení energetické nebo vodárenské, podmořský
kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických
komunikací a koncová telekomunikační
a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence,
zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy
a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých
zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních
značek upravujících přednost.
§ 133
Obydlí
Obydlím se rozumí dům, byt nebo jiná prostora
sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející.
§ 134
Věc a jiná majetková hodnota
(1) Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla.
Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata, zpracované
oddělené části lidského těla, peněžní prostředky
na účtu a na cenné papíry, nevyplývá-li z jednotlivých
ustanovení trestního zákona něco jiného.
(2) Jinou majetkovou hodnotou se rozumí majetkové
právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která
není věcí a nevztahují se na ni ustanovení o věcech podle
odstavce 1.
§ 135
Věc a jiná majetková hodnota náležející pachateli
Věc nebo jiná majetková hodnota náleží pachateli,
jestliže ji v době rozhodnutí o ní vlastní, je součástí jeho
majetku nebo s ní fakticky jako vlastník nebo majitel
nakládá, aniž je oprávněný vlastník, majitel nebo držitel
takové věci nebo jiné majetkové hodnoty znám.
§ 136
Spisy
Spisy se rozumí datové, zvukové a obrazové záznamy,
vyobrazení a jiná znázornění, nevyplývá-li
z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.
§ 137
Stanovení výše škody
Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za
kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době
a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši
škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů
na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení
věci v předešlý stav. Přiměřeně se postupuje při stanovení
výše škody na jiné majetkové hodnotě.
§ 138
Hranice výše škody, prospěchu, nákladů
k odstranění poškození životního prostředí
a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty
(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující
částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou
se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč,
větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně
50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující
částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého
rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky
5 000 000 Kč.
(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně
pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění
následků poškození životního prostředí, hodnoty věci
a jiné majetkové hodnoty.
§ 139
Počítání času
Kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby
nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala
událost určující její začátek.
ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA I
TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
Díl 1
Trestné činy proti životu
§ 140
Vražda
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán
odnětím svobody na deset až osmnáct let.
(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo
po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody
na dvanáct až dvacet let.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 383
(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-
li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) na dvou nebo více osobách,
b) na těhotné ženě,
c) na dítěti mladším čtrnácti let,
d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její
pravomoci,
e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti
s výkonem jejich povinnosti,
f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického
zaměstnání nebo povolání, nebo na jiném,
který plnil svoji obdobnou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce nebo uloženou mu podle zákona,
g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické
přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně
nebo domněle bez vyznání,
h) opětovně,
i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový
prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit
jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.
(4) Příprava je trestná.
§ 141
Zabití
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení,
strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího
zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán
trestem odnětí svobody na tři léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na dvou nebo více osobách,
b) na těhotné ženě, nebo
c) na dítěti mladším čtrnácti let.
§ 142
Vražda novorozeného dítěte matkou
Matka, která v rozrušení způsobeném porodem
úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po
něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím
svobody na tři léta až osm let.
§ 143
Usmrcení z nedbalosti
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního
prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy
anebo hygienické zákony.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
3 smrt nejméně dvou osob.
§ 144
Účast na sebevraždě
(1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému
k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň
k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
na dítěti nebo na těhotné ženě.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
na dítěti mladším čtrnácti let nebo na osobě stižené
duševní poruchou.
Díl 2
Trestné činy proti zdraví
§ 145
Těžké ublížení na zdraví
(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na
zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až
deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na dvou nebo více osobách,
b) na těhotné ženě,
c) na dítěti mladším čtrnácti let,
d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti
s výkonem jejich povinnosti,
e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického
zaměstnání nebo povolání, nebo na jiném,
který plnil svoji obdobnou povinnost vyplý-
Strana 384 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
vající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce nebo uloženou mu podle zákona,
f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické
přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně
nebo domněle bez vyznání,
g) opětovně, nebo
h) ze zavrženíhodné pohnutky.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(4) Příprava je trestná.
§ 146
Ublížení na zdraví
(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na těhotné ženě,
b) na dítěti mladším čtrnácti let,
c) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti
s výkonem jejich povinnosti,
d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického
zaměstnání nebo povolání, nebo na jiném,
který plnil svoji obdobnou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
e) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické
přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně
nebo domněle bez vyznání.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
§ 147
Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu
na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-
li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle
zákona.
(3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na
zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony
o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti
práce nebo dopravy anebo hygienické zákony,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
§ 148
Ublížení na zdraví z nedbalosti
(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím,
že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví
nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony
o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti
práce nebo dopravy anebo hygienické zákony,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
Díl 3
Trestné činy ohrožující život nebo zdraví
§ 149
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
(1) Kdo mučením nebo jiným nelidským a krutým
zacházením v souvislosti s výkonem pravomoci orgánu
státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného
orgánu veřejné moci působí jinému tělesné nebo duševní
utrpení, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako úřední
osoba,
b) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi
v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
d) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
nebo
e) spáchá-li takový čin opětovně.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 385
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na těhotné ženě,
b) spáchá-li takový čin na dítěti mladším čtrnácti let,
c) spáchá-li takový čin zvlášť surovým nebo trýznivým
způsobem, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 150
Neposkytnutí pomoci
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví
známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak
může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví
známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění,
neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy
svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
§ 151
Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního
prostředku
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní
nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při
nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač
tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo
zákazem činnosti.
§ 152
Šíření nakažlivé lidské nemoci
(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,
veřejný pořádek nebo majetek,
c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.
§ 153
Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy
nebo jiné události vážně ohrožující život
nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)
těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
proto, že hrubě porušil zákony na ochranu veřejného
zdraví.
(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil
předpisy na ochranu veřejného zdraví.
§ 154
Společné ustanovení
Vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé
lidské nemoci.
Strana 386 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 155
Ohrožení pohlavní nemocí
Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy
pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok.
§ 156
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými
předměty
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má
na prodej nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo
jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné předměty,
jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné
lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,
veřejný pořádek nebo majetek,
c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.
§ 157
Ohrožování zdraví závadnými potravinami
a jinými předměty z nedbalosti
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má
na prodej nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo
jinému opatří z nedbalosti potraviny nebo jiné předměty,
jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je
nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím
svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy
nebo jiné události vážně ohrožující život
nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)
těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
písm. a) proto, že hrubě porušil hygienické nebo jiné
zákony týkající se takových potravin nebo předmětů.
(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil
hygienické nebo jiné zákony týkající se takových
potravin nebo předmětů.
§ 158
Rvačka
(1) Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného
tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, je-li
při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena těžká
újma na zdraví.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1
jinému způsobena smrt.
Díl 4
Trestné činy proti těhotenství ženy
§ 159
Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu
těhotné ženy
(1) Kdo bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 387
její těhotenství, bude potrestán odnětím svobody na
dvě léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší
osmnácti let,
b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky
násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti
těhotné ženy,
d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
e) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.
§ 160
Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem
těhotné ženy
(1) Kdo se souhlasem těhotné ženy uměle přeruší
její těhotenství jinak než způsobem přípustným podle
zákona o umělém přerušení těhotenství, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší
osmnácti let,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch,
c) páchá-li takový čin soustavně, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.
§ 161
Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení
těhotenství
(1) Kdo těhotné ženě pomáhá k tomu, aby
a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo
těhotenství uměle přerušeno jinak než způsobem
přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě
mladší osmnácti let, nebo
b) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví
u těhotné ženy.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán, přispěje-li činem uvedeným v odstavci
1 k smrti těhotné ženy.
§ 162
Svádění těhotné ženy k umělému přerušení
těhotenství
(1) Kdo svádí těhotnou ženu k tomu, aby
a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo
těhotenství uměle přerušeno jinak než způsobem
přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě
mladší osmnácti let,
b) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti
těhotné ženy, nebo
c) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví
u těhotné ženy.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán, přispěje-li činem uvedeným v odstavci
1 k smrti těhotné ženy.
§ 163
Společné ustanovení
Těhotná žena, která své těhotenství sama uměle
přeruší nebo o to jiného požádá nebo mu to dovolí,
není pro takový čin trestná, a to ani podle ustanovení
o návodci a pomocníkovi.
Strana 388 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
Díl 5
Trestné činy související s neoprávněným nakládáním
s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem
a lidským genomem
§ 164
Neoprávněné odebrání tkání a orgánů
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem
provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo
orgánu, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až
osm let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným
právním předpisem pro sebe nebo pro jiného opatří,
zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze
odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský
orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání,
buňkou nebo orgánem jinak nakládá.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,
b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky
násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti,
d) spáchá-li takový čin na nejméně dvou osobách,
e) spáchá-li takový čin opětovně,
f) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
g) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
nebo
h) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti
mladším čtrnácti let,
b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech,
c) způsobí-li takovým činem smrt, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
(5) Příprava je trestná.
§ 165
Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem
provede z těla mrtvého člověka odběr tkáně, buňky
nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu obohatit
sebe nebo jiného nakládá s odebranou lidskou tkání,
buňkou nebo odebraným lidským orgánem v rozporu
s jiným právním předpisem.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro
sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
nebo
b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech.
§ 166
Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace
za úplatu
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem
jinému nebo pro jiného nabídne, slíbí nebo poskytne
úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho těla nebo za
provedení transplantace, bude potrestán odnětím svobody
až na pět let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo sám nebo prostřednictvím
jiného v souvislosti s odběrem tkáně nebo
orgánu nebo s provedením transplantace pro sebe nebo
pro jiného žádá, přijme nebo si dá slíbit úplatu v rozporu
s jiným právním předpisem.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k těžké
újmě na zdraví, nebo
c) je-li takový čin spáchán vůči dítěti.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení
s organizovanou skupinou působící ve více
státech,
b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k smrti,
nebo
c) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu čtrnácti
let.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 389
§ 167
Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským
genomem
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem
a) použije pro výzkum lidské embryo nebo větší
množství lidských embryonálních kmenových buněk
nebo jejich linií,
b) doveze nebo vyveze lidské embryo nebo větší
množství lidských embryonálních kmenových buněk
nebo jejich linií, nebo
c) přenese lidský genom do buněk jiného živočišného
druhu nebo naopak,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán,
a) kdo provádí zákroky směřující k vytvoření lidského
embrya pro jiný účel než pro přenesení do
ženského organizmu,
b) kdo přenese vytvořené lidské embryo do dělohy
jiného živočišného druhu, nebo
c) kdo během výzkumu na lidských embryonálních
kmenových buňkách provádí s těmito buňkami
manipulace směřující k vytvoření nového lidského
jedince (reprodukční klonování).
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení
s organizovanou skupinou působící ve více
státech, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
(5) Příprava je trestná.
HLAVA II
TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM
NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ
A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ
Díl 1
Trestné činy proti svobodě
§ 168
Obchodování s lidmi
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví,
ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo
jiným užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního
zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě
pornografického díla,
b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,
anebo
kdo kořistí z takového jednání,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset
let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než
uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí
nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího
omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme,
zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby
jí bylo jiným užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního
zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě
pornografického díla,
b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,
anebo
kdo kořistí z takového jednání.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké
újmy na zdraví nebo smrti,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo
užito k prostituci.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech.
(5) Odnětím svobody na deset až šestnáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.
(6) Příprava je trestná.
Strana 390 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 169
Svěření dítěte do moci jiného
(1) Kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za
účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech.
§ 170
Zbavení osobní svobody
(1) Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným
způsobem zbaví osobní svobody, bude potrestán odnětím
svobody na dvě léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické
útrapy,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
§ 171
Omezování osobní svobody
(1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní
svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
usnadnit jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické
útrapy,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 172
Zavlečení
(1) Kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí
nebo jiné újmy zavleče do ciziny, nebo ho přiměje,
aby se do ciziny odebral, nebo ho odvrací od návratu
z ciziny, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta
až osm let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného lstí, násilím
nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče z ciziny do
České republiky, nebo ho přiměje, aby se do České
republiky odebral, nebo ho odvrací od návratu z České
republiky.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 391
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické
útrapy,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(5) Příprava je trestná.
§ 173
Loupež
(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset
let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312).
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 škodu velkého rozsahu.
(4) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 174
Braní rukojmí
(1) Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí
anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou vážnou
újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul
nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na
dvě léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) je-li při takovém činu rukojmím dítě,
c) je-li při takovém činu rukojmími více osob,
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, spáchá-li takový čin v úmyslu získat
pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(4) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 175
Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou
jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul
nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čin se zbraní,
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi
v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
nebo
f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312), nebo
Strana 392 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
(4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 176
Omezování svobody vyznání
(1) Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou
jiné újmy
a) nutí jiného k účasti na náboženském úkonu,
b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti,
nebo
c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1
a) na nejméně třech osobách, nebo
b) se zbraní.
§ 177
Útisk
(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo
závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou
škodu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 178
Porušování domovní svobody
(1) Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného
nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, užije-li při činu uvedeném
v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí
nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit
vniknutí.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže
užije při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí a takový čin spáchá se
zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.
§ 179
Porušování svobody sdružování a shromažďování
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou
jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího
nebo shromažďovacího práva, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo se v souvislosti se shromážděním, které
podléhá oznamovací povinnosti, násilím nebo pohrůžkou
bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením
svolavatele nebo určených pořadatelů takového
shromáždění, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok.
Díl 2
Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti,
soukromí a listovního tajemství
§ 180
Neoprávněné nakládání s osobními údaji
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní,
sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí
osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti
s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou
újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby,
jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody
až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti,
poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo
zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti
s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce,
a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných
zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým
trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným způsobem,
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 393
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 181
Poškození cizích práv
(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech
tím, že
a) uvede někoho v omyl, nebo
b) využije něčího omylu,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému
značnou újmu na právech,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch, nebo
c) vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému
újmu na právech velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 182
Porušení tajemství dopravovaných zpráv
(1) Kdo úmyslně poruší tajemství
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování
poštovní služby nebo přepravované jinou
dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové
zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických
komunikací a přiřaditelné k identifikovanému
účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá,
nebo
c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového
systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně
elektromagnetického vyzařování z počítačového
systému, přenášejícího taková počítačová data,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit
jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný
prospěch
a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti,
telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu
prostřednictvím sítě elektronických komunikací,
který nebyl určen jemu, nebo
b) takového tajemství využije.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako
úřední osoba,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
nebo
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu.
(5) Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb,
telekomunikační služby nebo počítačového systému
anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti,
který
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2,
b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo
c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní
zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením
anebo zprávu podanou neveřejným přenosem
počítačových dat, telefonicky, telegraficky
nebo jiným podobným způsobem,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět
let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 5 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 183
Porušení tajemství listin a jiných dokumentů
uchovávaných v soukromí
(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo
jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu,
Strana 394 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného
v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní
třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu
nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou
vážnost.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu.
§ 184
Pomluva
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je
způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů,
zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho
rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí,
veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem.
HLAVA III
TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI
V SEXUÁLNÍ OBLASTI
§ 185
Znásilnění
(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí
nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu
styku, nebo
kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět
let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným
způsobem srovnatelným se souloží,
b) na dítěti, nebo
c) se zbraní.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším
čtrnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby,
trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací
detence, ochranné nebo ústavní výchovy
anebo v jiném místě, kde je omezována osobní
svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 186
Sexuální nátlak
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou
jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení,
k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje
jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení,
k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování
zneužívaje jeho závislosti, jeho bezbrannosti nebo
svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti
nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
nebo 2
a) na dítěti, nebo
b) nejméně se dvěma osobami.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného
léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo
ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována
osobní svoboda, nebo
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 395
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.
(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším
čtrnácti let, nebo
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(6) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 smrt.
(7) Příprava je trestná.
§ 187
Pohlavní zneužití
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším čtrnácti
let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm
let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
na dítěti mladším čtrnácti let svěřeném jeho dozoru,
zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho
vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 188
Soulož mezi příbuznými
Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém
nebo se sourozencem, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta.
§ 189
Kuplířství
(1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo
svede k provozování prostituce, nebo
kdo kořistí z prostituce provozované jiným,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na
čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch, nebo
b) jako člen organizované skupiny.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na
zdraví.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
§ 190
Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí
(1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy,
školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa,
které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu
dětí, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta.
(2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem
zajišťuje provozování prostituce v blízkosti školy, školského
nebo jiného obdobného zařízení nebo místa,
které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu
dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) nejméně na dvou takových místech, nebo
b) opětovně.
§ 191
Šíření pornografie
(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne,
činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do
oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické,
filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické
dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku,
nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje
pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové,
elektronické nebo jiné pornografické dílo
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo
jinak zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
Strana 396 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více
státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.
§ 192
Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové,
elektronické nebo jiné pornografické dílo, které
zobrazuje nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím
svobody až na dva roky.
(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne,
činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do
oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické,
filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické
dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě,
anebo
kdo kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-
-li čin uvedený v odstavci 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-
-li čin uvedený v odstavci 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více
státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.
§ 193
Zneužití dítěte k výrobě pornografie
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo
zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí
z účasti dítěte na takovém pornografickém díle,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět
let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny působící ve více
státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.
HLAVA IV
TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM
§ 194
Dvojí manželství
(1) Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství
jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství
s osobou, která již je v manželství jiném.
§ 195
Opuštění dítěte nebo svěřené osoby
(1) Kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má
povinnost pečovat a která si sama nemůže opatřit pomoc,
a vystaví ji tím nebezpečí smrti nebo ublížení na
zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
až tři léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na dítěti mladším tří let,
b) opětovně, nebo
c) na nejméně dvou osobách.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 397
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
§ 196
Zanedbání povinné výživy
(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou
povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu
delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta.
(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné
povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu
delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody
na šest měsíců až tři léta.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo
b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen
nebo potrestán.
§ 197
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné
výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl
trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost
dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal
vyhlašovat rozsudek.
§ 198
Týrání svěřené osoby
(1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok
až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým
nebo trýznivým způsobem,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách,
nebo
d) páchá-li takový čin po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1
a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
b) smrt.
§ 199
Týrání osoby žijící ve společném obydlí
(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící
s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až čtyři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým
nebo trýznivým způsobem,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách,
nebo
d) páchá-li takový čin po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1
a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
b) smrt.
§ 200
Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou
(1) Kdo dítě nebo osobu stiženou duševní poruchou
odejme z opatrování toho, kdo má podle jiného
právního předpisu nebo podle úředního rozhodnutí
povinnost o ně pečovat, bude potrestán odnětím svobody
až na tři léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit
sobě nebo jinému majetkový prospěch, nebo
b) ohrozí-li takovým činem mravní vývoj unesené
osoby.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
(5) Příprava je trestná.
§ 201
Ohrožování výchovy dítěte
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový
nebo mravní vývoj dítěte tím, že
Strana 398 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného
prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným
způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně
pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající
z rodičovské zodpovědnosti,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na
výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým
zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které
poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok, peněžitým trestem
nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné
pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší
dobu,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
§ 202
Svádění k pohlavnímu styku
(1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo
jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení
dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné chování
za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo
prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším
čtrnácti let,
b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší
dobu, nebo
d) spáchá-li takový čin opětovně.
§ 203
Beztrestnost dítěte
Dítě, které žádá nebo přijme za pohlavní styk
s ním, své pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné
srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch,
není pro takový čin trestné, a to ani podle ustanovení
o návodci nebo pomocníkovi.
§ 204
Podání alkoholu dítěti
Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá
nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok.
HLAVA V
TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
§ 205
Krádež
(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
b) čin spáchá vloupáním,
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc
násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při
sobě, nebo
e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo
byla provedena evakuace osob,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní,
a byl za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech
letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až tři léta.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,
veřejný pořádek nebo majetek, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 399
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312).
(6) Příprava je trestná.
§ 206
Zpronevěra
(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou
hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech
odsouzen nebo potrestán.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť
uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,
veřejný pořádek nebo majetek, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312).
(6) Příprava je trestná.
§ 207
Neoprávněné užívání cizí věci
(1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty
nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat,
nebo
kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou
tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny,
přechodně užívá,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba,
která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy
poškozeného,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312).
§ 208
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo
k nebytovému prostoru
(1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt
nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě
v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně
brání.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 209
Podvod
(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede
někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí
podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku
škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech
odsouzen nebo potrestán.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
Strana 400 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť
uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,
veřejný pořádek nebo majetek, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312).
(6) Příprava je trestná.
§ 210
Pojistný podvod
(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje nebo podstatné údaje zamlčí
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné
smlouvy,
b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné
obdobné plnění,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit
sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost,
s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo
jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí
udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu
nikoli nepatrnou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech
letech odsouzen nebo potrestán.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť
uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312).
(7) Příprava je trestná.
§ 211
Úvěrový podvod
(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při
čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele,
v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané
účelovým úvěrem na jiný než určený účel.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech
letech odsouzen nebo potrestán.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť
uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312).
(7) Příprava je trestná.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 401
§ 212
Dotační podvod
(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence
nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo
podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli
malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací,
subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem
na jiný než určený účel.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech
letech odsouzen nebo potrestán.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť
uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312).
(7) Příprava je trestná.
§ 213
Provozování nepoctivých her a sázek
(1) Kdo provozuje peněžní nebo jinou podobnou
hru nebo sázku, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti
výhry všem účastníkům, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech
odsouzen nebo potrestán.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší
škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
větší prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 214
Podílnictví
(1) Kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede
anebo užívá
a) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla
získána trestným činem spáchaným na území České
republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo
jako odměna za něj, nebo
b) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla
opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu
uvedenou v písmenu a),
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým
trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však čin
ve vztahu k věci, která pochází z trestného činu, na
který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto
trestem mírnějším.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci
nebo jiné majetkové hodnotě, která má větší hodnotu,
nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
větší prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné
majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť závažného
zločinu,
Strana 402 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné
majetkové hodnotě, která má značnou hodnotu,
nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci
nebo jiné majetkové hodnotě, která má hodnotu
velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 215
Podílnictví z nedbalosti
(1) Kdo ukryje nebo na sebe nebo jiného převede
z nedbalosti věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli
malé hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným
na území České republiky nebo v cizině jinou
osobou, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil
důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci
nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť
závažného zločinu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 216
Legalizace výnosů z trestné činnosti
(1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo
podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu
a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána
trestným činem spáchaným na území České
republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj,
nebo
b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena
za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou
v písmenu a), nebo
kdo jinému spáchání takového činu umožní,
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým
trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však takový
čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě,
která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví
trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci
nebo jiné majetkové hodnotě ve větší hodnotě,
nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
větší prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné
majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť závažného
zločinu,
c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné
majetkové hodnotě ve značné hodnotě,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch, nebo
e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení
v zaměstnání nebo své funkce.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení
s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné
majetkové hodnotě v hodnotě velkého rozsahu,
nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 217
Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ
nebo zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty
ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem
spáchaným na území České republiky nebo v cizině,
nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil
důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstČástka
11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 403
nání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci
nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť
závažného zločinu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 218
Lichva
(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně,
nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení,
dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění,
jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém
nepoměru, nebo
kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu
uplatnit ji na sebe převede,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe
nebo pro jiného značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké
nouze.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy
nebo jiné události vážně ohrožující život
nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 219
Zatajení věci
(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou
hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do
jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení
osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až
na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 220
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo
smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat
cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba,
která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy
poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 škodu velkého rozsahu.
§ 221
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona
mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost
při opatrování nebo správě cizího majetku,
a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán
odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba,
která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy
poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 222
Poškození věřitele
(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení
svého věřitele tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou,
nebo odstraní, byť i jen část svého majetku,
b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh
jiného,
Strana 404 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji
pronajme,
d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším
rozsahu, než odpovídá skutečnosti,
f) předstírá splnění závazku, nebo
g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě
zmenšuje nebo předstírá jeho zánik,
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně,
zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou
nebo odstraní, byť i jen část majetku dlužníka,
nebo
b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo
pohledávku nebo existující právo nebo pohledávku
ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má,
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
značnou škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
škodu velkého rozsahu,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
§ 223
Zvýhodnění věřitele
(1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří,
byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním
jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku
škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
§ 224
Způsobení úpadku
(1) Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek
tím, že
a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým
poměrům,
b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá
zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým
povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém
nepoměru s jeho účelem,
d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry
jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho
majetkovým poměrům, nebo
e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika
obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné
podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru
k jeho majetkovým poměrům,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti,
přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví,
že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
nebo 2 značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
§ 225
Porušení povinnosti v insolvenčním řízení
Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje
výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí
účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody
na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
§ 226
Pletichy v insolvenčním řízení
(1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů
v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit
v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 405
majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti
s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení poskytne,
nabídne nebo slíbí v rozporu se zásadami a pravidly
insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch.
(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti bude potrestán, kdo jako insolvenční
správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů
v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro
sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný
prospěch, který mu nepřísluší.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3
značnou škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(5) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3
škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 227
Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení
o majetku
Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem
veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit
prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické
osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové
povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
§ 228
Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou
cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu
nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až
na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc
tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo
jinou látkou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci
svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich
povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany
podle jiného právního předpisu, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
§ 229
Zneužívání vlastnictví
Kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na
ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí,
chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí,
učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní
věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného
právního předpisu, bude potrestán odnětím svobody až
na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 230
Neoprávněný přístup k počítačovému systému
a nosiči informací
(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně
získá přístup k počítačovému systému nebo
k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému
nebo k nosiči informací a
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému
nebo na nosiči informací,
b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči
informací neoprávněně vymaže nebo jinak
zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu
nebo je učiní neupotřebitelnými,
c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém
systému nebo na nosiči informací tak, aby byla
považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno
tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu
na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná,
nebo
d) neoprávněně vloží data do počítačového systému
nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do
programového nebo technického vybavení počítače
nebo jiného technického zařízení pro zpracování
dat,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, záka-
Strana 406 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
zem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu
nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch,
nebo
b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového
systému nebo jiného technického zařízení
pro zpracování dat.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti
orgánu státní správy, územní samosprávy,
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti
právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.
(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 231
Opatření a přechovávání přístupového zařízení
a hesla k počítačovému systému a jiných takových
dat
(1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení
tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1
písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu
k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230
odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze,
nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní,
sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo
jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu,
vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému
přístupu do sítě elektronických komunikací,
k počítačovému systému nebo k jeho části,
nebo
b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup
nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí
něhož lze získat přístup k počítačovému systému
nebo jeho části,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 232
Poškození záznamu v počítačovém systému a na
nosiči informací a zásah do vybavení počítače
z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti
vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté
a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči
informací zničí, poškodí, pozmění nebo učiní
neupotřebitelnými, nebo
b) učiní zásah do technického nebo programového
vybavení počítače nebo jiného technického zařízení
pro zpracování dat,
a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude
potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
HLAVA VI
TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
Díl 1
Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
§ 233
Padělání a pozměnění peněz
(1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 407
sloužící k ochraně proti jejich padělání, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu
udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší
hodnoty, nebo
kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako
pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(4) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny působící ve více státech,
nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(5) Příprava je trestná.
§ 234
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku
(1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného
držitele opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává
platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou
platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla,
elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek
nebo záruční šekovou kartu, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme
nebo přechovává padělaný nebo pozměněný platební
prostředek, bude potrestán odnětím svobody na
jeden rok až pět let.
(3) Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek
v úmyslu použít jej jako pravý nebo platný, nebo
kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek
použije jako pravý nebo platný,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím
majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako
člen organizované skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako
člen organizované skupiny působící ve více státech,
nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(6) Příprava je trestná.
§ 235
Udávání padělaných a pozměněných peněz
Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu
bylo placeno jako pravými, udá jako pravé, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 236
Výroba a držení padělatelského náčiní
(1) Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo
jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku
nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového
programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání
nebo pozměnění peněz nebo prvků sloužících
k ochraně peněz proti padělání anebo vytvořený nebo
přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních
prostředků, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 při výkonu svého povolání.
§ 237
Neoprávněná výroba peněz
(1) Kdo neoprávněně, s použitím zařízení nebo
materiálů k výrobě peněz určených a držených v souladu
se zákonem, vyrobí peníze nebo prvky sloužící
k ochraně peněz proti padělání, nebo
kdo neoprávněně vyrobené peníze nebo prvky
sloužící k ochraně peněz proti padělání sobě nebo jinému
opatří, uvede do oběhu nebo přechovává,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět
let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán,
Strana 408 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny působící ve více státech, nebo
b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
§ 238
Společné ustanovení
Ochrana podle § 233 až 237 se poskytuje též penězům
a platebním prostředkům jiným než tuzemským
a tuzemským a zahraničním cenným papírům.
§ 239
Ohrožování oběhu tuzemských peněz
(1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky
tuzemských peněz, nebo
kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu,
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo
a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze,
nebo
b) poškozuje tuzemské peníze.
Díl 2
Trestné činy daňové, poplatkové a devizové
§ 240
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné
na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
pojistné na úrazové pojištění, pojistné na
zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou
platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto
povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se
dvěma osobami,
b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru,
nebo
c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve
velkém rozsahu.
§ 241
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení
a podobné povinné platby
(1) Kdo jako zaměstnavatel nebo plátce ve větším
rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost za zaměstnance
nebo jinou osobu odvést daň, pojistné na sociální
zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
nebo pojistné na zdravotní pojištění, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo jako zaměstnavatel
ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost
odvést pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro
jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 242
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Trestní odpovědnost za trestný čin neodvedení
daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné
platby (§ 241) zaniká, jestliže pachatel svou povinnost
dodatečně splnil dříve, než soud prvního
stupně počal vyhlašovat rozsudek.
§ 243
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
(1) Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost
vůči správci daně, a ohrozí tak ve větším rozsahu
řádné a včasné stanovení daně jinému nebo její
vymáhání od jiného, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až čtyři léta
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-
li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu.
§ 244
Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech
k označení zboží
(1) Kdo s nálepkami, kontrolními páskami nebo
jinými předměty k označení zboží pro daňové účely
nakládá v rozporu s jiným právním předpisem v úmyslu
způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému
neoprávněný prospěch, nebo
kdo v rozporu s jiným právním předpisem dováží,
skladuje, přepravuje nebo uvádí do oběhu zboží bez
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 409
nálepek, kontrolních pásek nebo jiných předmětů k jeho
označení pro daňové účely,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta
nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se
dvěma osobami, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 245
Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro
daňové účely a předmětů dokazujících splnění
poplatkové povinnosti
(1) Kdo padělá nebo pozmění nálepky, kontrolní
pásky nebo jiné předměty k označení zboží pro daňové
účely anebo předměty vydávané orgánem veřejné moci
nebo jím zmocněnou právnickou osobou jako doklad
o splnění poplatkové povinnosti v úmyslu způsobit jinému
škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný
prospěch, nebo
kdo takové nálepky, pásky nebo předměty uvádí
do oběhu nebo jich užije jako pravých,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném
rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 246
Padělání a pozměnění známek
(1) Kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové
známky v úmyslu způsobit jinému škodu nebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo
kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo
jich užije jako pravých,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném
rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 247
Porušení zákazů v době nouzového stavu
v devizovém hospodářství
Kdo v době nouzového stavu v devizovém hospodářství
poruší zákazy, které jsou stanoveny devizovým
zákonem pro nouzový stav v devizovém hospodářství
a vztahují se na vyhlášený nouzový stav, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až šest let, peněžitým
trestem nebo zákazem činnosti.
Díl 3
Trestné činy proti závazným pravidlům tržní
ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou
§ 248
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži
tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí
a) klamavé reklamy,
b) klamavého označování zboží a služeb,
c) vyvolávání nebezpečí záměny,
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb
jiného soutěžitele,
e) podplácení,
f) zlehčování,
g) srovnávací reklamy,
h) porušování obchodního tajemství, nebo
i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,
a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům
nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému
ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Strana 410 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
(2) Stejně bude potrestán,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem na
ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem
uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu
nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž,
kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných
zakázkách poruší závažným způsobem závazná
pravidla zadávacího řízení, nebo
kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím
činnost bank a jiných právnických osob oprávněných
k provozování finanční činnosti, obchodování
s investičními nástroji, kolektivního investování, penzijního
připojištění a pojišťovnictví, poruší závažným
způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání,
obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz
vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím
určené úkony, služby nebo jiné činnosti,
a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům
nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli
nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu
neoprávněné výhody.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let,
peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
škodu velkého rozsahu,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
§ 249
Neoprávněné vydání cenného papíru
(1) Kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo
získat pro sebe nebo pro jiného neoprávněnou výhodu
nebo prospěch uvede do oběhu jako cenný papír listinu,
aniž jsou splněny podmínky stanovené zákonem
pro jeho vydání, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu uvedeném
v odstavci 1 nechá provést zápis o vydání zaknihovaného
cenného papíru do zákonem stanovené evidence
cenných papírů, aniž jsou splněny podmínky
stanovené zákonem pro takový zápis.
§ 250
Manipulace s kurzem investičních nástrojů
(1) Kdo v úmyslu ovlivnit cenu nebo kurz investičních
nástrojů, které jsou přijaty k obchodování na
regulovaném trhu nebo o jejichž přijetí k obchodování
na regulovaném trhu bylo požádáno,
a) rozšíří nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace
významně ovlivňující cenu nebo kurz takových
investičních nástrojů, nebo
b) uskuteční obchod nebo zadá pokyn, který je způsobilý
vyvolat nesprávnou představu o nabídce,
poptávce, ceně nebo kurzu takového investičního
nástroje,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět
let nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 prospěch velkého rozsahu.
§ 251
Neoprávněné podnikání
(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje
služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné
podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou
škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 252
Neoprávněné provozování loterie a podobné
sázkové hry
(1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje
nebo zprostředkovává loterii nebo podobnou
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 411
sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na
tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 253
Poškozování spotřebitele
(1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli
nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím,
že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží,
nebo
kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky,
práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým
trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch, nebo
c) byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen
nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého
za takový čin propuštěn.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 254
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
(1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady
sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku
nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen,
kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo
jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje, nebo
kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady
změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo
zatají,
a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné
vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje
v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku,
nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných
společností nebo rejstříku společenství vlastníků
jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné
skutečnosti,
kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého
posudku, který se přikládá k návrhu na zápis
do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku
obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství
vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo
hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí
podstatné údaje, nebo
kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že
bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem
stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního
rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností
nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek
nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle
zákona nebo smlouvy povinen.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku
značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.
§ 255
Zneužití informace a postavení v obchodním styku
(1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu
nebo prospěch neoprávněně užije informace dosud
nikoli veřejně přístupné, kterou získal při výkonu
svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce
a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním
styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění
smlouvy nebo operace na regulovaném trhu s investičními
nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta
nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo jako podnikatel,
společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na
podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo
podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném
v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy
na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich
podniků.
Strana 412 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1
nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 256
Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě
(1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky,
s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu
způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému
prospěch sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo
účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky
na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, jestliže
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící
komise, vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné
soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako
člen organizované skupiny,
b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za
okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si
dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.
§ 257
Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné
soutěži
(1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním
veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy
přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím
řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový
nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím
řízení nebo ve veřejné soutěži,
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za
to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve
veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem
vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky
za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou
cenu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
nebo
b) jako úřední osoba.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého
rozsahu, nebo
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
značný prospěch.
§ 258
Pletichy při veřejné dražbě
(1) Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci
tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy
přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání
návrhů při dražbě,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový
nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání
návrhů při dražbě, nebo
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za
to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
nebo
b) jako úřední osoba.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého
rozsahu, nebo
b) jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
značný prospěch.
§ 259
Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy
Kdo jménem banky nebo jiného podnikatele
oprávněného k provozování finanční činnosti podle jiČástka
11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 413
ného právního předpisu vystaví jinému nepravdivé potvrzení
o jeho finanční situaci nebo jeho majetkových
poměrech, nebo
kdo jako auditor vystaví jinému nepravdivou
zprávu auditora nebo nepravdivé potvrzení o finanční
situaci nebo majetkových poměrech,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
§ 260
Poškození finančních zájmů Evropských společenství
(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé,
nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových
dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující
údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného
rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů
spravovaných Evropskými společenstvími nebo
jejich jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají,
a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních
prostředků z některého takového rozpočtu
nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí
nebo použije finanční prostředky, které tvoří příjmy
nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropských společenství
nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími
nebo jejich jménem.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť
uloženou povinnost hájit zájmy Evropských společenství,
nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
§ 261
Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
(1) Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že
poruší zákaz, omezení nebo jinou důležitou povinnost
stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se
dvěma osobami,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat
v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo
volně žijících zvířat nebo nakažlivé nemoci nebo
škůdce užitkových rostlin.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské nemoci.
§ 262
Porušení předpisů o kontrole vývozu
zboží a technologií dvojího užití
Kdo bez platného povolení vyveze zboží nebo
technologie dvojího užití, bude potrestán odnětím svobody
na tři léta až osm let, peněžitým trestem nebo
propadnutím majetku.
§ 263
Porušení povinností při vývozu
zboží a technologií dvojího užití
(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost
vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení
k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití
anebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) jestliže v důsledku činu uvedeného v odstavci 1
bylo zboží vyvezeno,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení
s organizovanou skupinou působící ve více státech,
Strana 414 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 264
Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně
vývozu zboží a technologií dvojího užití
(1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo
neúplného údaje vydání povolení k vývozu zboží nebo
technologií dvojího užití, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné
pro evidenci vývozu zboží a technologií dvojího užití
zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo
evidenci nevede anebo kdo učiní zásah do technického
nebo programového vybavení počítače, v němž se vede
evidence tohoto zboží a technologií.
§ 265
Provedení zahraničního obchodu
s vojenským materiálem bez povolení nebo licence
(1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční
obchod s vojenským materiálem, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až osm let, peněžitým
trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení
s organizovanou skupinou,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu,
c) spáchá-li takový čin opětovně,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch,
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
f) spáchá-li takový čin ve vztahu k významnému vojenskému
materiálu, nebo
g) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál
dostane do oblasti válečného nebo jiného ozbrojeného
konfliktu nebo do státu, kde je zvýšené nebezpečí
válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.
§ 266
Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení
a licence pro zahraniční obchod s vojenským
materiálem
(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost
vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení
k provádění zahraničního obchodu s vojenským
materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským
materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad,
na jehož základě je takové povolení nebo licence
neoprávněně vydána, bude potrestán odnětím svobody
na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení
s organizovanou skupinou,
b) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál
dostal do ciziny,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch,
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
e) spáchá-li takový čin ve vztahu k významnému vojenskému
materiálu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení
s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
nebo
d) způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál
dostane do oblasti válečného nebo jiného ozbrojeného
konfliktu nebo do státu, kde je zvýšené nebezpečí
válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.
§ 267
Zkreslení údajů a nevedení podkladů
ohledně zahraničního obchodu s vojenským
materiálem
(1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu
obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým
nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti
důležité pro vydání povolení nebo licence,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního
obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní
neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, nebo
kdo učiní zásah do technického nebo programového
vybavení počítače, v němž se vede evidence zahraničního
obchodu s vojenským materiálem.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 415
Díl 4
Trestné činy proti průmyslovým právům
a proti autorskému právu
§ 268
Porušení práv k ochranné známce
a jiným označením
(1) Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje
služby neoprávněně označené ochrannou známkou,
k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou
s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému
takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze,
vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou
službu nabídne nebo zprostředkuje, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského
prospěchu neoprávněně užívá obchodní
firmu nebo jakékoliv označení s ní zaměnitelné nebo
uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně
opatřené označením původu nebo zeměpisným označením
anebo takovým označením s ním zaměnitelným
nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky
nebo služby nabídne, zprostředkuje, vyrobí, doveze,
vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let,
peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro
sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro
sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
§ 269
Porušení chráněných průmyslových práv
(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do
práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru,
užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let,
peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní
činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
§ 270
Porušení autorského práva,
práv souvisejících s právem autorským a práv
k databázi
(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do
zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému
výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu,
rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo
databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let,
peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní
činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou
škodu, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo
způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu,
nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
§ 271
Padělání a napodobení díla výtvarného umění
(1) Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí
výtvarný projev jiného autora v úmyslu, aby nové
dílo bylo považováno za původní dílo takového autora,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán,
Strana 416 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
HLAVA VII
TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
Díl 1
Trestné činy obecně ohrožující
§ 272
Obecné ohrožení
(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím,
že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na
zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého
rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo
škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných
podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí
jiného podobného nebezpečného jednání, nebo
kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží
jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví
nejméně dvou osob nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně
smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 273
Obecné ohrožení z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí
tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy
na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého
rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo
škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných
podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí
jiného podobného nebezpečného jednání, nebo
kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší
nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle
zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)
škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na
zdraví.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
2 písm. b) smrt.
§ 274
Ohrožení pod vlivem návykové látky
(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání
nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit
život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na
majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,
peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii,
dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na
zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo
jiný závažný následek,
b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo
jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky
zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní
prostředek, nebo
c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen
nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého
za takový čin propuštěn.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 417
§ 275
Porušení povinnosti při hrozivé tísni
Kdo zmaří nebo ztíží odvrácení nebo zmírnění
hrozivé tísně, která přímo postihuje větší skupinu osob,
tím, že bez závažného důvodu
a) odepře pomoc, která je mu podle zákona uložena
nebo k níž se zavázal, nebo
b) zmaří poskytnutí takové pomoci jinou osobou,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
§ 276
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného
zařízení
(1) Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení
nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) zničí-li, odstraní-li nebo učiní-li neupotřebitelným
obecně prospěšné zařízení,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poruchu
provozu obecně prospěšného zařízení, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
písm. a) škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
§ 277
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného
zařízení z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní
nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné
zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
§ 278
Poškození geodetického bodu
(1) Kdo úmyslně zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou
značku
a) geodetického bodu základní geodynamické sítě,
b) geodetického bodu referenční sítě nultého řádu,
c) geodetického bodu referenční sítě doplněného nultého
řádu,
d) základního nivelačního geodetického bodu, nebo
e) absolutního tíhového geodetického bodu,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo úmyslně zničí, poškodí
nebo učiní neupotřebitelným zařízení permanentní
stanice pro příjem signálů globálních navigačních
systémů České sítě permanentních stanic pro
určování polohy.
§ 279
Nedovolené ozbrojování
(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému
opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní
části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo
zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou
zbraň nebo na ní provede konstrukční změny
směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu
nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující
ke zvýšení její účinnosti, nebo
kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje
jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její
identifikaci.
(3) Kdo bez povolení
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
výbušninu v množství větším než malém, zbraň
hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití
takové zbraně nezbytně třeba, nebo
b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje
zbraně nebo ve značném množství střelivo,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět
let.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
§ 280
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových
prostředků
(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí,
Strana 418 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
přechovává nebo hromadí zbraně, bojové prostředky
nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní
smlouvou anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán
odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím
majetku.
(2) Stejně bude potrestán, kdo provozy určené
k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, bojových
prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje,
staví nebo užívá.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 281
Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky
a vysoce nebezpečné látky
(1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze,
proveze, přechovává anebo jinému obstará radioaktivní
látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo předměty
určené k její výrobě, bude potrestán odnětím svobody
na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu,
c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 282
Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu
a zvláštního štěpného materiálu
(1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze,
proveze, přechovává anebo jinému obstará výchozí jaderný
materiál nebo předměty určené k jeho výrobě,
bude potrestán odnětím svobody na dva roky až deset
let.
(2) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze,
proveze, přechovává anebo jinému obstará zvláštní
štěpný materiál nebo předměty určené k jeho výrobě,
bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let.
(3) Příprava je trestná.
§ 283
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze,
proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému
opatří nebo pro jiného přechovává omamnou
nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou
nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-
-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen
nebo potrestán,
c) ve značném rozsahu, nebo
d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším
než malém vůči dítěti mladšímu čtrnácti let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti
mladšímu čtrnácti let.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech.
(5) Příprava je trestná.
§ 284
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává
v množství větším než malém omamnou látku
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 419
konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku
obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo
jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává
jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou
v odstavci 1 nebo jed v množství větším než
malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-
li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 285
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících
omamnou nebo psychotropní látku
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje
v množství větším než malém rostlinu konopí, bude
potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým
trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje
v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu
než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou
nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým
trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2 ve značném rozsahu.
§ 286
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě
omamné a psychotropní látky a jedu
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo
přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené
výrobě omamné nebo psychotropní látky,
přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní
látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody
až na pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti,
nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
§ 287
Šíření toxikomanie
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové
látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo
kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) vůči dítěti, nebo
c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
vůči dítěti mladšímu čtrnácti let.
§ 288
Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním
účinkem
(1) Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí,
přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému
poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo
jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným
účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající
ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu
nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným
než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti
nebo v množství větším než malém vůči dítěti
mladšímu čtrnácti let.
Strana 420 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti
mladšímu čtrnácti let,
d) spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá
zdravotnická osoba.
(4) Odnětím svobody na pět let až dvanáct let
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou
skupinou působící ve více státech.
§ 289
Společné ustanovení
(1) Zákon stanoví, co se považuje za omamné
látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou
nebo psychotropní látku, prekursory používané
pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních
látek.
(2) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za
jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 a jaké je množství větší
než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků
je obsahujících a jedů.
(3) Vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo
houby se považují za rostliny a houby obsahující
omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 a jaké
je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285.
(4) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za
látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem
a jaké je větší množství ve smyslu § 288, a co se považuje
za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku
v lidském organismu a jiné metody s dopingovým
účinkem ve smyslu § 288.
Díl 2
Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek,
civilní plavidlo a pevnou plošinu
§ 290
Získání kontroly nad vzdušným dopravním
prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou
(1) Kdo na palubě vzdušného dopravního prostředku,
civilního plavidla nebo na pevné plošině na
pevninské mělčině v úmyslu získat nebo vykonávat
kontrolu nad tímto vzdušným dopravním prostředkem,
civilním plavidlem nebo pevnou plošinou,
a) užije proti jinému násilí nebo pohrůžky bezprostředního
násilí,
b) vyhrožuje jinému usmrcením, ublížením na zdraví
nebo způsobením škody velkého rozsahu, nebo
c) zneužije bezbrannosti jiného,
bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let
nebo propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let
nebo výjimečným trestem, popřípadě vedle těchto trestů
též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
ujmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(3) Příprava je trestná.
§ 291
Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního
prostředku a civilního plavidla
Kdo sdělí nepravdivou informaci, která může
ohrozit bezpečnost nebo provoz vzdušného dopravního
prostředku za letu nebo civilního plavidla za
plavby, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta
nebo zákazem činnosti.
§ 292
Zavlečení vzdušného dopravního prostředku
do ciziny
(1) Kdo za účelem zavlečení vzdušného dopravního
prostředku do ciziny se takového dopravního
prostředku zmocní nebo neoprávněně užije takového
dopravního prostředku, který mu byl svěřen, bude potrestán
odnětím svobody na tři léta až deset let nebo
propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku,
nebo výjimečným trestem, bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu
na zdraví.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let
nebo výjimečným trestem, popřípadě vedle těchto trestů
též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
ujmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 421
(4) Příprava je trestná.
HLAVA VIII
TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ
§ 293
Poškození a ohrožení životního prostředí
(1) Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem
poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku
životního prostředí tím, že poruší zákony o ochraně
životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony
o ochraně a využívání přírodních zdrojů nebo zákony
o chemických látkách nebo chemických přípravcích, na
zvláště chráněném území, v evropsky významné lokalitě,
v ptačí oblasti nebo ve vodním zdroji, u něhož je
stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území
mimo tyto lokality, a tím ohrozí společenstva nebo
populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
rostlin, nebo
kdo úmyslně takové poškození životního prostředí
zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť
uloženou povinnost chránit životní prostředí,
c) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé
poškození životního prostředí, nebo
d) způsobí-li takovým činem poškození životního
prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady
ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1
a) poškození zvláště chráněného území, evropsky
významné lokality, ptačí oblasti nebo vodního
zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo,
tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod
pro zvláštní ochranu takového území, nebo
b) poškození životního prostředí, k jehož odstranění
je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.
§ 294
Poškození a ohrožení životního prostředí
z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti znečistí nebo jiným způsobem
poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou
složku životního prostředí tím, že poruší zákony
o ochraně životního prostředí nebo jeho složek nebo
zákony o ochraně a využívání přírodních zdrojů nebo
zákony o chemických látkách nebo chemických přípravcích,
na zvláště chráněném území, v evropsky významné
lokalitě, v ptačí oblasti, ve vodním zdroji, u něhož
je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším
území mimo tyto lokality, a tím ohrozí společenstva
nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
rostlin, nebo
kdo z nedbalosti takové poškození životního prostředí
zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců
nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil
důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona,
b) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé
poškození životního prostředí, nebo
c) způsobí-li takovým činem poškození životního
prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady
ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1
a) poškození zvláště chráněného území, evropsky
významné lokality, ptačí oblasti nebo vodního
zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo,
tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod
pro zvláštní ochranu takového území, nebo
b) poškození životního prostředí, k jehož odstranění
je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.
§ 295
Poškození lesa
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů
nebo jinou činností provedenou v rozporu s jiným
právním předpisem způsobí, byť i připojením k již existující
holině, vznik holé seče nebo způsobí závažné
poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo proředí
lesní porost pod hranici zakmenění stanovené jiným
právním předpisem na celkové větší ploše lesa, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta
nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo
Strana 422 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
b) vznikne-li těžbou nebo jinou činností uvedenou
v odstavci 1 holá seč nebo proředění na celkové
značné ploše lesa.
§ 296
Společné ustanovení
(1) Větším územím podle § 293 a 294 se rozumí
území o rozloze nejméně tři hektary a v případě povrchových
vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních
toků, nejméně jeden hektar vodní plochy a u vodního
toku nejméně dva kilometry jeho délky; jednotlivá
zasažená území a délky vodního toku se sčítají.
(2) Celkovou větší plochou lesa podle § 295 se
rozumí plocha větší než jeden a půl hektaru a celkovou
značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než tři
hektary.
§ 297
Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek
(1) Kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť
i z hrubé nedbalosti, vypustí nebo, ač je k tomu povinen,
nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo
jiné obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního
plavidla, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) opětovně.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1
a) těžkou újmu na zdraví,
b) závažné a rozsáhlé poškození jakosti vody, živočišných
nebo rostlinných druhů nebo jejich částí,
nebo
c) poškození životního prostředí, k jehož odstranění
je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
§ 298
Neoprávněné nakládání s odpady
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní
předpis upravující nakládání s odpady tím, že přepraví
odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu
příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém
oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v připojených
podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným
právním předpisem ukládá odpady nebo je odkládá,
přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí
poškození nebo ohrožení životního prostředí, k jehož
odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch, nebo
c) spáchá-li takový čin opětovně.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro
sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
nebo
b) týká-li se takový čin nebezpečného odpadu.
§ 299
Neoprávněné nakládání s chráněnými
volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem
usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze,
přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému
opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo
rostliny nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový
čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů,
rostlin nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody
až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným
právním předpisem usmrtí, zničí, zpracovává, doveze,
vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje,
sobě nebo jinému opatří jedince kriticky ohroženého
druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu
přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-
li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 423
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
nebo 2
a) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.
§ 300
Neoprávněné nakládání s chráněnými
volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
z nedbalosti
Kdo z nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že
usmrtí, zničí, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze,
nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného
druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář
chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti
kusů nebo jedince kriticky ohroženého druhu živočicha
nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého
vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 301
Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin
Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis
nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci tím, že odnímá
z přírody nebo ničí volně žijící živočichy nebo planě
rostoucí rostliny v takovém množství, že tím ohrožuje
místní populaci těchto živočichů nebo rostlin, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 302
Týrání zvířat
(1) Kdo týrá zvíře
a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo
na místě veřejnosti přístupném,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních
třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo
b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé
následky na zdraví nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
na větším počtu zvířat.
§ 303
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou
péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se
z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky
na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím
svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.
§ 304
Pytláctví
(1) Kdo neoprávněně uloví zvěř nebo ryby v hodnotě
nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného
převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř
nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let,
peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
větší prospěch,
c) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť
uloženou povinnost chránit životní prostředí,
d) spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem,
hromadně účinným způsobem nebo v době
hájení, nebo
e) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen
nebo potrestán.
§ 305
Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy
a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost
hospodářských zvířat
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze,
proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří
nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními,
androgenními, estrogenními nebo jinými hormonálními
účinky, beta-agonisty nebo jinou látku určenou
ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo
přípravek obsahující takovou látku, bude potrestán od-
Strana 424 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
nětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným
právním předpisem používá léčiva za účelem zvýšení
užitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím účelem
vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje,
prodá nebo jinak opatří nebo přechovává.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) opětovně,
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
prospěch, nebo
d) ve značném rozsahu.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více
státech,
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu, nebo
c) ve velkém rozsahu.
§ 306
Šíření nakažlivé nemoci zvířat
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší
nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci
zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat
nebo volně žijících zvířat, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 rozšíření takové nemoci.
§ 307
Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší
nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci
nebo škůdce užitkových rostlin, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 rozšíření takové nemoci nebo takového
škůdce.
§ 308
Společné ustanovení
Vláda nařízením stanoví, které nemoci zvířat a rostlin
se považují za nakažlivé ve smyslu § 306 a 307 a na
které škůdce se vztahuje ustanovení § 307.
HLAVA IX
TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE,
CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ
ORGANIZACI
Díl 1
Trestné činy proti základům České republiky, cizího
státu a mezinárodní organizace
§ 309
Vlastizrada
(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí
mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení
republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311),
teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán
odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným
trestem.
(2) Příprava je trestná.
§ 310
Rozvracení republiky
(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení,
územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky
anebo zničit její samostatnost se účastní násilných
akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude
potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku,
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví
nejméně dvou osob nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního
postavení České republiky, nebo
e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(3) Příprava je trestná.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 425
§ 311
Teroristický útok
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo
obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit
základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu
České republiky nebo mezinárodní organizace,
závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně
přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci
nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula
nebo trpěla,
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka
s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení,
dopravní nebo telekomunikační systém, včetně informačního
systému, pevnou plošinu na pevninské
mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické
nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství
nebo majetek s cílem ohrozit tím lidské životy,
bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo
prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí
škody velkého rozsahu,
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické
energie nebo jiného základního přírodního zdroje
s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek
v nebezpečí škody velkého rozsahu,
e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku
osobní či nákladní dopravy nebo nad ním vykonává
kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí
navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje
do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou
informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví
lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku
anebo vydá majetek v nebezpečí škody velkého
rozsahu,
f) nedovoleně vyrábí nebo jinak získá, přechovává,
dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo
užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou
nebo jinou zbraň, anebo provádí nedovolený
výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické
nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo
výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní
smlouvou, nebo
g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké
újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí
škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo
povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu,
elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek
nebo sil nebo se dopustí jiného podobného
nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí
zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje,
nebo
kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické
skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku,
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví
nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal
bez přístřeší,
d) způsobí-li takovým činem přerušení dopravy ve
větším rozsahu,
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
f) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu,
g) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení
České republiky nebo postavení mezinárodní
organizace, jejíž je Česká republika členem,
nebo
h) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 312
Teror
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení České
republiky jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím
svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle
tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným
trestem.
(2) Příprava je trestná.
§ 313
Společné ustanovení
Ochrana podle § 311 a 312 se poskytuje též cizímu
státu.
§ 314
Sabotáž
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo
obranyschopnost České republiky anebo poškodit
mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, po-
Strana 426 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
volání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného
jednání k tomu, aby
a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní
organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených
sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské
organizace nebo jiné instituce, nebo
b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové
organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou
škodu,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku,
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení
České republiky nebo postavení mezinárodní
organizace, jejíž je Česká republika členem,
nebo
d) zorganizuje-li takový čin za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 315
Zneužití zastupování státu a mezinárodní
organizace
(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení,
územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky
anebo zničit její samostatnost anebo poškodit
mezinárodní organizaci, ač je pověřen zastupovat
Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž
je Česká republika členem, nebo vyjednávat s cizí mocí
anebo jinak chránit zájmy České republiky nebo mezinárodní
organizace, jejíž je Česká republika členem, při
jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci,
zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku
nebo uvedenou mezinárodní organizaci, bude potrestán
odnětím svobody na tři léta až deset let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v takovém úmyslu
předstírá, že je pověřenou osobou a vstoupí v jednání
o důležité záležitosti České republiky nebo mezinárodní
organizace, jejíž je Česká republika členem, s osobou,
která zastupuje zájmy cizí moci.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního
postavení České republiky nebo postavení
mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika
členem, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
Díl 2
Trestné činy proti bezpečnosti
České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
§ 316
Vyzvědačství
(1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle jiného
právního předpisu, jejíž zneužití může vážným
způsobem ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení,
svrchovanost, územní celistvost, obranu a bezpečnost
České republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost
mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů
v uvedených oblastech se Česká republika zavázala,
s cílem vyzradit ji cizí moci,
kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou
informaci, nebo
kdo takovou utajovanou informaci cizí moci
úmyslně vyzradí,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo
usnadní činnost pachateli činu uvedeného v odstavci 1
nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen
organizace, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace,
b) spáchá-li takový čin, ačkoli mu byla ochrana utajovaných
informací zvlášť uložena,
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve
značném rozsahu, nebo
d) týká-li se takový čin utajované informace v jiném
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 427
právním předpisu klasifikované stupněm utajení
„Přísně tajné“.
(4) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-
li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu.
(5) Příprava je trestná.
§ 317
Ohrožení utajované informace
(1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle jiného
právního předpisu s cílem vyzradit ji nepovolané
osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou
informaci nebo kdo takovou utajovanou informaci
nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) vyzradí-li úmyslně nepovolané osobě utajovanou
informaci v jiném právním předpisu klasifikovanou
stupněm utajení „Přísně tajné“ nebo „Tajné“,
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, ačkoli mu
ochrana utajovaných informací byla zvlášť uložena,
nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch nebo způsobí-li značnou škodu
nebo jiný zvlášť závažný následek.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) týká-li se čin uvedený v odstavci 1 utajované informace
z oblasti zabezpečení obranyschopnosti
České republiky klasifikované v jiném právním
předpisu stupněm utajení „Přísně tajné“, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 318
Ohrožení utajované informace z nedbalosti
Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované informace
v jiném právním předpisu klasifikované stupněm
utajení „Přísně tajné“ nebo „Tajné“, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
Díl 3
Trestné činy proti obraně státu
§ 319
Spolupráce s nepřítelem
(1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu opatřuje nepříteli prospěch nebo ho jakkoli podporuje,
bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný,
odnětím svobody na jeden rok až deset let.
(2) Příprava je trestná.
§ 320
Válečná zrada
(1) Občan České republiky, který za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu koná službu v nepřátelských
ozbrojených silách, bude potrestán odnětím
svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným
trestem.
(2) Příprava je trestná.
§ 321
Služba v cizích ozbrojených silách
(1) Občan České republiky, který v rozporu s jiným
právním předpisem koná službu ve vojsku nebo
ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím
svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
§ 322
Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu
(1) Kdo nesplní, byť i z nedbalosti, osobní nebo
věcnou povinnost pro obranu státu,
kdo se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti,
nebo
kdo plnění takové povinnosti jinou osobou, byť
i z nedbalosti, maří nebo ztěžuje,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán, ohrozí-li činem uvedeným v odstavci
1 značnou měrou zájmy obrany státu.
HLAVA X
TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH
VEŘEJNÝCH
Díl 1
Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné
moci a úřední osoby
§ 323
Násilí proti orgánu veřejné moci
(1) Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon
pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy,
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
Strana 428 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
b) ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na čtyři léta až dvanáct let
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1
a) těžkou újmu na zdraví,
b) škodu velkého rozsahu, nebo
c) poruchu v činnosti takového orgánu.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 324
Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením
na zdraví nebo způsobením značné škody
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu
státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného
orgánu veřejné moci, nebo
b) pro výkon pravomoci takového orgánu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody až na pět let bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
§ 325
Násilí proti úřední osobě
(1) Kdo užije násilí
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby,
nebo
b) pro výkon pravomoci úřední osoby,
bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až šest let
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
b) ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo
c) způsobí-li takovým činem větší škodu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1
a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) škodu velkého rozsahu.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 326
Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením
na zdraví nebo způsobením značné škody
a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby,
nebo
b) pro výkon pravomoci úřední osoby,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody až na pět let bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
§ 327
Společné ustanovení
(1) Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje také
osobě, která vystoupila na podporu nebo na ochranu
orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo
jiného orgánu veřejné moci anebo úřední osoby.
(2) Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje též
mezinárodně chráněné osobě, kterou se rozumí úřední
osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace, která
požívá diplomatické nebo jiné výsady a imunity podle
mezinárodního práva, nebo osoba zastávající funkci
nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním
orgánu.
§ 328
Přisvojení pravomoci úřadu
Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny
orgánu státní správy, územní samosprávy,
soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo
kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen
z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy,
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
Díl 2
Trestné činy úředních osob
§ 329
Zneužití pravomoci úřední osoby
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému
škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě
nebo jinému neoprávněný prospěch
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 429
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím
jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo
jinému značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti
orgánu státní správy, územní samosprávy,
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti
právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti,
tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti
jiného, nebo
f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo
jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
§ 330
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci
z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého
úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na
jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou
poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné
moci,
b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti
právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu, nebo
b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého
rozsahu.
Díl 3
Úplatkářství
§ 331
Přijetí úplatku
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo
pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo
kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti
s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro
jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1
úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až pět let.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu
opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu
opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu,
nebo
b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu
opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
§ 332
Podplacení
(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním
věcí obecného zájmu poskytne, nabídne
nebo slíbí úplatek, nebo
kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním
svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí
úplatek,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, pro-
Strana 430 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
padnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit
sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit
jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný
následek, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.
§ 333
Nepřímé úplatkářství
(1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude
svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na
výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již
učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému
poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta.
§ 334
Společné ustanovení
(1) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající
v přímém majetkovém obohacení nebo jiném
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené
osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou
není nárok.
(2) Úřední osobou podle § 331 až 333 se vedle
osoby uvedené v § 127 rozumí též jakákoliv osoba
a) zastávající funkci v zákonodárném orgánu, soudním
orgánu nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího
státu,
b) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující
v mezinárodním soudním orgánu,
c) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující
v mezinárodní nebo nadnárodní organizaci vytvořené
státy nebo jinými subjekty mezinárodního
práva veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci,
nebo
d) zastávající funkci v podnikající právnické osobě,
v níž má rozhodující vliv Česká republika nebo
cizí stát,
pokud je s výkonem takové funkce, zaměstnání nebo
práce spojena pravomoc při obstarávání věcí obecného
zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto
pravomocí.
(3) Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje
též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem
nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit,
aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování
nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto
vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.
Díl 4
Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
§ 335
Zasahování do nezávislosti soudu
(1) Kdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti
v řízení před soudem, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
v úmyslu
a) opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
b) způsobit značnou škodu, nebo
c) jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho
rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou
újmu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
v úmyslu
a) opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu,
nebo
b) způsobit škodu velkého rozsahu.
§ 336
Pohrdání soudem
Kdo opakovaně
a) závažným způsobem ruší jednání soudu,
b) při takovém jednání se k soudu chová urážlivě
nebo soud znevažuje, nebo
c) bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo
výzvu soudu anebo jednání soudu zmaří,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 337
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
(1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že
a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím
zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato
příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu,
b) zdržuje se na území České republiky, ačkoli mu
byl uložen trest vyhoštění nebo bylo rozhodnuto
o jeho správním vyhoštění,
c) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje
v místě nebo obvodě, na které se vztahuje trest
zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 431
mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem
tohoto trestu,
d) navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání,
aby zmařil účel tohoto trestu,
e) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu
soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem
neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto
trestu,
f) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon
nebo účel trestu,
g) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon
nebo účel vazby,
h) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon
nebo účel zabezpečovací detence, nebo
i) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon
nebo účel ochranného léčení nebo ochranné výchovy,
které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména
útěkem z ústavu, pomocí při útěku, výkon
takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo
maří dohled uložený při ukončení ochranného léčení,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se dopustí závažného
nebo opakovaného jednání, aby zmařil vykázání
provedené podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutí
o předběžném opatření soudu, kterým se
ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho
bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo
povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a navazování
kontaktů s ním.
(3) Kdo zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že
a) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí
nebo odstraní věc nebo jinou majetkovou hodnotu,
které se takové rozhodnutí týká, nebo
b) uprchne stráži, z vazby, z výkonu trestu odnětí
svobody nebo zabezpečovací detence,
bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo
peněžitým trestem.
(4) Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně
použita opatření v občanském soudním řízení směřující
k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené
dohody o výchově nezletilých dětí, včetně úpravy
styku s dítětem, maří výkon takového rozhodnutí nebo
dohody, nebo
kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon
rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci týkajícího
se výchovy nezletilých dětí,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
§ 338
Osvobození vězně
(1) Kdo osvobodí vězně nebo chovance ve výkonu
zabezpečovací detence, jeho útěk organizuje, navádí
ho k útěku nebo jeho útěk připravuje, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) se zbraní, nebo
b) jako úřední osoba.
§ 339
Násilné překročení státní hranice
(1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí
nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán, jestliže
a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se
dvěma osobami,
c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit
jiný trestný čin,
d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví
nejméně dvou osob,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
nebo
d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 340
Organizování a umožnění nedovoleného překročení
státní hranice
(1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení
státní hranice nebo jinému umožní či mu pomáhá
nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném
překročení státní hranice umožní či mu po-
Strana 432 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
máhá přepravit se přes území České republiky nebo
takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let,
propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) vystaví-li takovým činem jiného nelidskému nebo
ponižujícímu zacházení,
c) spáchá-li takový čin za úplatu,
d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
e) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit
jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny a za úplatu,
b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti,
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch,
e) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo
f) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku,
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví
nejméně dvou osob,
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu, nebo
d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu.
(5) Příprava je trestná.
§ 341
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území
republiky
(1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový
nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému
pobytu na území České republiky, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán, jestliže
a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá takový čin opětovně, nebo
d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit
jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let,
propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude
pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe
nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku,
bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu.
§ 342
Neoprávněné zaměstnávání cizinců
(1) Kdo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná
nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců zdržujících se
neoprávněně na území České republiky, nebo
kdo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná
nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců, kteří nemají
platné povolení k zaměstnání podle jiného právního
předpisu,
bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců,
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) za úplatu, nebo
c) opětovně.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, popřípadě
vedle tohoto trestu též propadnutím majetku,
bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci
1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu.
§ 343
Porušení předpisů o mezinárodních letech
Kdo poruší zákony o mezinárodních letech tím, že
vnikne vzdušným dopravním prostředkem na území
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 433
České republiky, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až tři léta.
§ 344
Vzpoura vězňů
(1) Kdo se zúčastní vzepření nebo odporu skupiny
vězňů nebo chovanců ve výkonu zabezpečovací
detence dozorčímu orgánu, jeho rozkazu, vězeňskému
řádu nebo řádu výkonu zabezpečovací detence, bude
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, jestliže
a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b) spáchá takový čin se zbraní,
c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit
jiný trestný čin,
d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu.
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1
a) smrt,
b) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo
c) škodu velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.
§ 345
Křivé obvinění
(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu
v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán
odnětím svobody až na tři léta.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
značnou škodu,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným způsobem,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit
v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
způsobit mu jinou vážnou újmu,
d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit
svůj vlastní trestný čin, nebo
e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu
plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
§ 346
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený
nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem
nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem
jako soudním komisařem, státním zástupcem
nebo před policejním orgánem, který koná přípravné
řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný
význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací
komise Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, nebo
b) takovou okolnost zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
značnou škodu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit
v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
způsobit mu jinou vážnou újmu.
§ 347
Křivé tlumočení
(1) Kdo jako tlumočník nesprávně, hrubě zkresleně
nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá v řízení
před orgánem veřejné moci nebo v souvislosti s takovým
řízením skutečnosti nebo okolnosti, které mají
podstatný význam pro rozhodnutí orgánu veřejné
moci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo jako tlumočník před soudem nebo před
mezinárodním soudním orgánem, státním zástupcem
nebo před policejním orgánem, který koná přípravné
řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí
Strana 434 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
nebo písemně překládá, bude potrestán odnětím svobody
na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
značnou škodu, nebo
b) páchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit
v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
způsobit mu jinou vážnou újmu.
§ 348
Padělání a pozměnění veřejné listiny
(1) Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně
změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé,
nebo takovou listinu užije jako pravou,
kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo
ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé,
nebo
kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak
zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku
nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového
programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání
nebo pozměnění veřejné listiny,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované
skupiny působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady
(§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru
(§ 312),
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného
prospěch velkého rozsahu.
§ 349
Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti
a úředního razítka
Kdo neoprávněně vyrobí, sobě nebo jinému opatří
anebo přechovává pečetidlo státní pečeti nebo razítko
orgánu veřejné moci s vyobrazením státního znaku
nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí veřejných
listin, anebo předmět způsobilý plnit jejich
funkci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok nebo zákazem činnosti.
§ 350
Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy,
posudku a nálezu
(1) Kdo padělá lékařskou zprávu, posudek nebo
nález nebo podstatně změní jejich obsah v úmyslu užít
je v řízení před orgánem sociálního zabezpečení anebo
před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském
nebo jiném soudním řízení, nebo
kdo užije v řízení před orgánem sociálního zabezpečení
nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním,
občanském nebo jiném soudním řízení takové
zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého,
bude potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta
nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická
osoba vystaví nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou
zprávu, posudek nebo nález nebo v něm zamlčí
podstatné skutečnosti o zdravotním stavu svém
nebo jiného, aby jej bylo užito v řízení před orgánem
sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné
moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním
řízení, nebo
kdo užije takové lékařské zprávy, posudku nebo
nálezu v řízení před orgánem sociálního zabezpečení
nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském
nebo jiném soudním řízení.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sobě
nebo jinému značný prospěch, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sobě
nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 351
Maření přípravy a průběhu voleb a referenda
Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo
lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího
práva v referendu anebo jiného takovým způsobem
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 435
k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu
nutí,
kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické
strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném
dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem
anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého,
kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost
hlasování, nebo
kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo
průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva
územního samosprávného celku anebo přípravy
nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta.
Díl 5
Trestné činy narušující soužití lidí
§ 352
Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením,
ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého
rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok.
(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo
jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením
na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro
jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost
k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez
vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
až tři léta.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se
spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu.
§ 353
Nebezpečné vyhrožování
(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou
újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým
způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem
činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
c) se zbraní,
d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti
s výkonem jejich povinnosti, nebo
e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického
zaměstnání nebo povolání nebo na jiném,
který plnil svoji obdobnou povinnost vyplývající
z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce nebo uloženou mu podle zákona.
§ 354
Nebezpečné pronásledování
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou
jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických
komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání
osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou
obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví
osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.
§ 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné
skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo
etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou
rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické
přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou
skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně
účinným způsobem.
Strana 436 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 356
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob
nebo k omezování jejich práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému
národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo
jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod
jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až
na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí
k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny,
organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci,
násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou
nebo jinou nenávist.
Díl 6
Jiná rušení veřejného pořádku
§ 357
Šíření poplašné zprávy
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení
alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím,
že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti.
(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou
nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření
vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň
části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou
záchrannou práci integrovaného záchranného systému
sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu
státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu
veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je
podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
až tři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti
orgánu státní správy, územní samosprávy,
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti
právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu
ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní
pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život
nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
§ 358
Výtržnictví
(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti
přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména
tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou
nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší
přípravu nebo průběh organizovaného sportovního
utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) opětovně, nebo
b) jako člen organizované skupiny.
§ 359
Hanobení lidských ostatků
(1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku
nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně
odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky
nakládá v rozporu se zákonem.
(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový
prospěch, nebo
c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
§ 360
Opilství
(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky
přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti,
v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 437
odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se
však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest
mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije,
přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu
spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti,
která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.
Díl 7
Organizovaná zločinecká skupina
§ 361
Účast na organizované zločinecké skupině
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,
kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny
účastní, nebo
kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let
nebo propadnutím majetku.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let
nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k organizované
zločinecké skupině určené nebo zaměřené k páchání
vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311)
nebo teroru (§ 312).
(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo
propadnutím majetku bude pachatel potrestán, je-li vedoucím
činitelem nebo představitelem organizované
zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání
vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
teroru (§ 312).
(4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu
uvedeného v odstavcích 1 až 3 neužijí.
§ 362
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný,
učinil-li o organizované zločinecké skupině oznámení
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy
nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem
z jiného činu organizované zločinecké skupiny,
než je uveden v § 361, mohlo být ještě odstraněno.
Voják může takové oznámení učinit i nadřízenému.
§ 363
Beztrestnost agenta
(1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného
právního předpisu (dále jen „agent“), který se účastní
činnosti organizované zločinecké skupiny nebo organizovanou
zločineckou skupinu podporuje, není pro
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině
podle § 361 odst. 1, 2 trestný, jestliže se takového činu
dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané
ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
(2) Policista plnící úkoly jako agent, který se
účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo
jako člen organizované skupiny nebo některou takovou
skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy obchodování
s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného
(§ 169), porušení tajemství dopravovaných zpráv
(§ 182), kuplířství (§ 189), šíření pornografie (§ 191),
výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií
(§ 192), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193),
provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), podílnictví
(§ 214), legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216),
porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
(§ 227), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku (§ 234), udávání padělaných a pozměněných
peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského
náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení
předpisů o nálepkách a jiných předmětech
k označení zboží (§ 244), padělání a pozměnění předmětů
k označení zboží pro daňové účely a předmětů
dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245),
porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém
hospodářství (§ 247), neoprávněného podnikání
(§ 251), neoprávněného provozování loterie a podobné
sázkové hry (§ 252), porušení předpisů o oběhu zboží
ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole
vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení
povinností při vývozu zboží a technologií dvojího
užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským
materiálem bez povolení nebo licence (§ 265),
porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení
a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
(§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů
ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem
(§ 267), nedovoleného ozbrojování (§ 279), vývoje,
výroby a držení zakázaných bojových prostředků
(§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky
a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby
a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu
(§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283),
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(§ 284), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících
omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výroby
a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní
látky a jedu (§ 286), neoprávněného nakládání
s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s chráněnými
volně žijícími živočichy a planě rostoucími
rostlinami (§ 299), přijetí úplatku (§ 331), podplacení
Strana 438 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
(§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2,
organizování a umožnění nedovoleného překročení
státní hranice (§ 340), napomáhání k neoprávněnému
pobytu na území republiky (§ 341), padělání a pozměnění
veřejné listiny (§ 348), jestliže se takového činu
dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané
ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
(3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou
zločineckou skupinu nebo organizovanou skupinu
založil nebo zosnoval.
Díl 8
Některé další formy trestné součinnosti
§ 364
Podněcování k trestnému činu
Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
§ 365
Schvalování trestného činu
(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo
kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit
souhlas s trestným činem
a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo
odškodní za trest, nebo
b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá
sbírku.
§ 366
Nadržování
(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu
umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo
ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán
odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však
takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon
stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve prospěch
osoby sobě blízké, není trestný, ledaže by tak
učinil v úmyslu
a) pomoci osobě, která spáchala trestný čin vlastizrady
(§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312), genocidia
(§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu
a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy
útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411),
válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva
(§ 413), plenění v prostoru válečných operací
(§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných
a státních znaků (§ 415), nebo
b) opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.
§ 367
Nepřekažení trestného činu
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný
připravuje nebo páchá trestný čin vraždy (§ 140), zabití
(§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení
a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného
přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné
ženy (§ 159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů
(§ 164), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní
svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a 4, loupeže
(§ 173), braní rukojmí (§ 174), vydírání podle
§ 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními
údaji podle § 180 odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního
zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie
(§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle
§ 205 odst. 5, zpronevěry podle § 206 odst. 5, podvodu
podle § 209 odst. 5, pojistného podvodu podle § 210
odst. 6, úvěrového podvodu podle § 211 odst. 6, dotačního
podvodu podle § 212 odst. 6, podílnictví podle
§ 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti
podle § 216 odst. 4, padělání a pozměnění peněz
(§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz
(§ 237), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
platby podle § 240 odst. 3, zneužití informace
a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 4,
poškození finančních zájmů Evropských společenství
podle § 260 odst. 5, porušení předpisů o kontrole vývozu
zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení
povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití
(§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským
materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení
povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence
pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266),
obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení
zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené
výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné
látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného
materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy (§ 283), získání kontroly
nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem
a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného
dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady
(§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství
(§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317),
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 439
válečné zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci
podle § 323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle
§ 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), podplacení
(§ 332), násilného překročení státní hranice podle
§ 339 odst. 2 a 3, organizování a umožnění nedovoleného
překročení státní hranice podle § 340 odst. 4,
vzpoury vězňů (§ 344), účasti na organizované zločinecké
skupině podle § 361 odst. 2 a 3, neuposlechnutí
rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení a donucení
k porušení vojenské povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3,
porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné
hodnosti podle § 382 odst. 3 a 4, porušování práv
a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší
hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§ 386),
ohrožování morálního stavu vojáků podle § 392
odst. 2, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti
(§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí
(§ 402), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících
mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku
a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné
krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění
v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití
mezinárodně uznávaných a státních znaků podle
§ 415 odst. 3, a spáchání nebo dokončení takového
trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody
až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý
z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán
oním trestem mírnějším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není
trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných
nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl
v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy
nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí
trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní
odpovědnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu
vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže
(§ 314), vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku
proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny
lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití
zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení
boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce
obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací
(§ 414) a zneužití mezinárodně uznávaných a státních
znaků podle § 415 odst. 3.
(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják
může místo toho učinit oznámení nadřízenému.
§ 368
Neoznámení trestného činu
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný
spáchal trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na
zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého
zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení
osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití
dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby
(§ 198), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz
(§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží
a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností
při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263),
provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem
bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti
v souvislosti s vydáním povolení a licence pro
zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266),
obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení
zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené
výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné
látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného
materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání
kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem,
civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení
vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292),
vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického
útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže
(§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace
(§ 317), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku
(§ 331), podplacení (§ 332), účasti na organizované zločinecké
skupině podle § 361 odst. 2 a 3, genocidia
(§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace
skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války
(§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného
vedení boje (§ 411), válečné krutosti
(§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru
válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně
uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3,
a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho,
jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý
z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán
oním trestem mírnějším.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není
trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo
osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na
zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.
(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá
advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání
trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie
nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také
duchovní registrované církve a náboženské společnosti
s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se
o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního
tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva
obdobného zpovědnímu tajemství.
Strana 440 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
HLAVA XI
TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI
§ 369
Maření způsobilosti k službě
(1) Kdo sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně
nezpůsobilým nebo méně způsobilým k plnění
branné povinnosti v době míru, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až deset let
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci
1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu.
§ 370
Neplnění odvodní povinnosti
Kdo se nedostaví za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu k odvodnímu řízení v úmyslu svou
odvodní povinnost nesplnit nebo její splnění oddálit,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta.
§ 371
Obcházení branné povinnosti
(1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu se dopustí pletich v úmyslu dosáhnout úlev
v plnění branné povinnosti, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu se dopustí pletich v úmyslu
a) sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné
povinnosti, nebo
b) jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné
povinnosti,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až pět let.
§ 372
Nenastoupení služby v ozbrojených silách
Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího
rozkazu nenastoupí za nouzového stavu službu
v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty
stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu
v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok.
§ 373
Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených
silách
(1) Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího
rozkazu nenastoupí za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených
silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené
v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila
žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Kdo, v případě, že neobdrží povolávací rozkaz,
nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu mimořádnou službu v ozbrojených silách
na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy,
ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná
překážka, bude potrestán odnětím svobody až na tři
léta.
§ 374
Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených
silách z nedbalosti
(1) Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího
rozkazu z nedbalosti nenastoupí za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu
v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty
stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu
v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Kdo, v případě, že neobdrží povolávací rozkaz,
nenastoupí z nedbalosti za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených
silách na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační
výzvy, ač mu v tom nebránila žádná zákonem
předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok.
HLAVA XII
TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ
Díl 1
Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
§ 375
Neuposlechnutí rozkazu
(1) Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede
rozkaz, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou
vojáků,
b) spáchá-li takový čin se zbraní,
c) spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl
zmařit nebo podstatně ztížit splnění důležitého
služebního úkolu,
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 441
d) způsobí-li takovým činem ohrožení bojové pohotovosti
vojenského útvaru, vojenského zařízení,
vojenského záchranného útvaru nebo jiné organizační
jednotky v působnosti Ministerstva obrany,
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu
nebo poškození životního prostředí, k jehož odstranění
je třeba vynaložit náklady nejméně ve velkém
rozsahu,
f) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
nebo
g) způsobí-li takovým činem smrt.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za
válečného stavu nebo za bojové situace.
(4) Příprava je trestná.
§ 376
Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím
zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního
úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na
jeden rok.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1
a) vážné ohrožení bojové pohotovosti vojenského
útvaru, vojenského zařízení, vojenského záchranného
útvaru nebo jiné organizační jednotky v působnosti
Ministerstva obrany,
b) škodu velkého rozsahu nebo poškození životního
prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady
nejméně ve velkém rozsahu,
c) těžkou újmu na zdraví, nebo
d) smrt.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za
bojové situace.
§ 377
Zprotivení a donucení k porušení vojenské
povinnosti
(1) Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenskou
povinnost, nebo jej donutí k porušení vojenské povinnosti,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou
osob,
b) spáchá-li takový čin se zbraní,
c) spáchá-li takový čin za bojové situace, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
nebo
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 za stavu ohrožení
státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 378
Urážka mezi vojáky
(1) Kdo urazí
a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností,
b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností, nebo
c) vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený
vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na jiném
pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost
k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez
vyznání.
§ 379
Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí
(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního
násilí urazí
a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností, nebo
b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v době, kdy sám
nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou
službu,
b) spáchá-li takový čin proti vojenské stráži,
c) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se
dvěma osobami,
d) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
nebo
Strana 442 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
e) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
§ 380
Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo
pohrůžkou násilí
(1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního
násilí urazí vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám
nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou
službu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proti vojenské
stráži,
b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se
dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
nebo
d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
§ 381
Násilí vůči nadřízenému
(1) Kdo užije násilí vůči nadřízenému
a) v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností,
nebo
b) pro výkon jeho vojenských povinností,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět
let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou
újmu na zdraví, nebo
b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se
dvěma osobami.
(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za
válečného stavu nebo za bojové situace.
(4) Příprava je trestná.
§ 382
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné
hodnosti
(1) Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním
úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně
ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo
pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
nebo
d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým
způsobem nebo se zbraní,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za
válečného stavu nebo za bojové situace.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
§ 383
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků
podřízených nebo s nižší hodností
(1) Kdo podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší
hodností nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na
právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby
anebo mu uloží kázeňský trest v rozporu s jiným právním
předpisem, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo
pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
nebo
d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 443
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým
způsobem nebo se zbraní,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za
válečného stavu nebo za bojové situace.
(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
Díl 2
Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
§ 384
Vyhýbání se výkonu služby
(1) Kdo se za nouzového stavu v úmyslu vyhnout
se výkonu služby poškodí na zdraví, předstírá nemoc,
padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije
jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na
tři léta.
(2) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za
válečného stavu nebo za bojové situace.
§ 385
Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti
Kdo se za stavu ohrožení státu, za válečného stavu
nebo za bojové situace učiní z nedbalosti nezpůsobilým
vykonávat službu tím, že zneužije návykovou látku,
bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět
let.
§ 386
Zběhnutí
(1) Kdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout
se vojenské službě, bude potrestán odnětím svobody na
jeden rok až šest let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
se zbraní.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 387
Svémocné odloučení
(1) Kdo se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví
včas k odjezdu nebo odletu vojenského transportu,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než
tři dny,
kdo se svémocně vzdaluje opakovaně po dobu
delší než 24 hodiny, ačkoliv již byl v posledním roce
za takový čin kázeňsky potrestán,
kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než dva
dny v době plnění zvlášť důležitých úkolů, nebo
kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po
dobu delší než 24 hodiny,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(3) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než
čtrnáct dnů,
kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než šest
dnů v době plnění zvlášť důležitých úkolů, nebo
kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po
dobu delší než tři dny,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět
let.
Díl 3
Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo
jiné služby
§ 388
Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné
služby
(1) Kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu strážní,
dozorčí nebo jiné služby poškodí na zdraví, předstírá
nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo
použije jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až deset let
nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-
li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu,
za válečného stavu nebo za bojové situace.
§ 389
Porušení povinnosti strážní služby
(1) Kdo ve strážní nebo jiné obdobné službě poruší,
byť i z nedbalosti, předpisy nebo pravidla této
služby nebo zvláštní nařízení podle nich vydaná, bude
potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu strážní
služby, která má zvlášť důležitý státní nebo
vojenský význam,
b) spáchá-li takový čin hrubým porušením své povinnosti,
c) způsobí-li takovým činem škodlivý následek, k je-
Strana 444 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
hož odvrácení výkon strážní nebo jiné obdobné
služby měl směřovat, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, jestliže
úmyslně spáchá čin uvedený v odstavci 1 za bojové
situace a je zde některá z okolností uvedených v odstavci
2.
(4) Příprava je trestná.
§ 390
Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby
(1) Kdo v dozorčí nebo jiné službě, byť i z nedbalosti,
poruší předpisy nebo pravidla této služby, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen zabránit.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
za bojové situace.
§ 391
Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného
prostoru
(1) Kdo poruší, byť i z nedbalosti, pravidla služby
v zařízeních určených k zajištění bezpečnosti vzdušného
prostoru, bude potrestán odnětím svobody až
na tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen
zabránit.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, jestliže
čin uvedený v odstavci 1 spáchá za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu a způsobí jím zvlášť závažný
následek, jemuž byl povinen zabránit.
(4) Příprava je trestná.
Díl 4
Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil
§ 392
Ohrožování morálního stavu vojáků
(1) Kdo popuzuje vojáky proti vojenské službě
nebo proti nadřízenému, nebo
kdo závažným způsobem nebo soustavně rozvrací
vojenskou kázeň,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na tři léta až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu nebo za bojové situace.
(3) Příprava je trestná.
§ 393
Porušení služební povinnosti vojáka
(1) Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené
služební povinnosti podle svého služebního zařazení,
byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost
vojenského materiálu, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo bez oprávnění užije vojenský materiál
větší hodnoty k účelu, pro který není určen, nebo k takovému
užití dá souhlas, nebo
kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených
k úkolům nad rámec služebních povinností,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo
jinému značný prospěch, nebo
b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným
v odstavci 1 nebo 2 snížení bojeschopnosti ozbrojených
sil nebo značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
nebo za bojové situace, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
(5) Příprava je trestná.
§ 394
Zbabělost před nepřítelem
Kdo se za bojové situace ze zbabělosti nebo malomyslnosti
vzdá do zajetí, bude potrestán odnětím svobody
na pět až dvacet let.
§ 395
Nesplnění bojového úkolu
(1) Kdo se bez dovolení vzdálí z místa výkonu
služby za bojové situace, bude potrestán odnětím svobody
na pět až dvacet let.
(2) Kdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti
splnit bojový úkol nebo odepře použít zbraně, bude
potrestán odnětím svobody na deset až dvacet let.
(3) Příprava je trestná.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 445
§ 396
Opuštění vojenského materiálu
(1) Kdo za bojové situace odhodí, opustí nebo
učiní neupotřebitelnou vojenskou výzbroj nebo jinou
vojenskou techniku, bude potrestán odnětím svobody
na pět až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na osm až dvacet let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci
1 snížení bojeschopnosti ozbrojených sil nebo
značnou škodu.
(3) Příprava je trestná.
§ 397
Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli
(1) Velitel, který, aniž to bylo vyvoláno bojovou
situací, nepříteli vydá, byť i z nedbalosti, vojáky nebo
ponechá mu vojenskou výzbroj, vojenskou techniku
nebo technická zařízení, bude potrestán, nejednal-li
v úmyslu podporovat nepřítele, odnětím svobody na
pět až dvacet let.
(2) Příprava je trestná.
Díl 5
Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků
bezpečnostních sborů
§ 398
Porušení služební povinnosti příslušníka
bezpečnostního sboru
(1) Kdo ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním
uložené služební povinnosti, byť i z nedbalosti,
podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo
jiných věcných prostředků, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo bez oprávnění užije věcného prostředku
větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k účelu, pro
který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas,
nebo
kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených
nebo nižších k mimoslužebním úkonům,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
hodnoty.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo
jinému značný prospěch, nebo
b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným
v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán, způsobí-li úmyslně spáchaným činem
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
(5) Příprava je trestná.
§ 399
Společné ustanovení
Na příslušníky bezpečnostního sboru se vztahují
i ustanovení o trestných činech neuposlechnutí rozkazu
(§ 375), neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 376),
urážka mezi vojáky (§ 378), urážka mezi vojáky násilím
nebo pohrůžkou násilí (§ 379), urážka vojáka stejné
hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 380), násilí
vůči nadřízenému (§ 381), porušení povinnosti strážní
služby (§ 389) a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné
služby (§ 390).
HLAVA XIII
TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI
MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY
Díl 1
Trestné činy proti lidskosti
§ 400
Genocidium
(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou
rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou,
třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí
a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních
podmínek, které mají přivodit jejich úplné
nebo částečné fyzické zničení,
b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové
skupině bránilo rození dětí,
c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do
druhé, nebo
d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu
na zdraví nebo smrt,
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet
let nebo výjimečným trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném
v odstavci 1 veřejně podněcuje.
(3) Příprava je trestná.
Strana 446 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 401
Útok proti lidskosti
(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického
útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu
dopustí
a) vyhlazování lidí,
b) zotročování,
c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce,
vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace
nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém,
národnostním, etnickém, kulturním nebo
náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného
podobného důvodu,
f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé
místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody
s následným nedobrovolným zmizením
osob,
h) mučení,
i) vraždy, nebo
j) jiného nelidského činu obdobné povahy,
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet
let nebo výjimečným trestem.
(2) Příprava je trestná.
§ 402
Apartheid a diskriminace skupiny lidí
(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou,
národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci
nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude
potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou
skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému
nebo ponižujícímu zacházení.
(3) Příprava je trestná.
§ 403
Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího
k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí,
které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod
člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou
či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině
osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok
až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo
za válečného stavu.
(3) Příprava je trestná.
§ 404
Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv
a svobod člověka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému
v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody
na šest měsíců až tři léta.
§ 405
Popírání, zpochybňování, schvalování
a ospravedlňování genocidia
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo
se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné
genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti
lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
až tři léta.
Díl 2
Trestné činy proti míru a válečné trestné činy
§ 406
Příprava útočné války
Kdo připravuje útočnou válku, na které se má
podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku
nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody
na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
§ 407
Podněcování útočné války
(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které
se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje
nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude
potrestán odnětím svobody až na pět let.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 447
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění,
které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným způsobem.
(3) Příprava je trestná.
§ 408
Společné ustanovení
Přípravou a podněcováním útočné války není jednání
související
a) s vyhlášením válečného stavu, hrozí-li, že bude
Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně
proti napadení,
b) s účastí České republiky v obranných systémech
mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem,
c) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo
území České republiky nebo s pobytem ozbrojených
sil jiných států na území České republiky,
s kterými vyslovuje souhlas Parlament České republiky
nebo vláda České republiky.
§ 409
Styky ohrožující mír
(1) Občan České republiky nebo osoba bez státní
příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý
pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou
akci proti České republice nebo jinému státu sama nebo
prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí
mocí, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až
dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
-li činem uvedeným v odstavci 1
a) závažné ohrožení mezinárodního postavení České
republiky nebo jiného státu, nebo
b) závažné ohrožení existence České republiky nebo
jiného státu.
(3) Příprava je trestná.
§ 410
Porušení mezinárodních sankcí
(1) Kdo ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz
nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských
práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování
je Česká republika zavázána ze svého členství
v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo
peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let
bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou
škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného
značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení
s organizovanou skupinou působící ve více státech,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo
pro jiného prospěch velkého rozsahu,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního
postavení České republiky, nebo
e) přispěje-li takovým činem podstatně k narušení
mezinárodního míru a bezpečnosti, opatření směřujících
k ochraně lidských práv nebo boje proti
terorismu.
§ 411
Použití zakázaného bojového prostředku
a nedovolené vedení boje
(1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
nebo za bojové situace
a) nařídí použití zakázaného bojového prostředku
nebo materiálu obdobné povahy anebo takového
prostředku nebo materiálu použije, nebo
b) nařídí vedení boje zakázaným způsobem nebo sám
takto boj vede,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset
let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s ustanoveními
mezinárodního práva o prostředcích a způsobech
vedení války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
úmyslně
a) poškodí vojenskou operací civilní obyvatelstvo
nebo civilní osoby na životě, zdraví nebo majetku
anebo vede proti nim útok z důvodu represálií,
b) vede útok proti nebráněnému místu nebo demilitarizovanému
pásmu,
c) zničí nebo poškodí přehradu, jadernou elektrárnu
nebo podobné zařízení obsahující nebezpečné síly,
nebo
d) zničí nebo poškodí objekt určený pro humanitární
Strana 448 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
účely nebo mezinárodně uznávanou kulturní nebo
přírodní památku nebo takový objekt nebo památku
zneužije pro vojenské účely.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) smrt.
(4) Příprava je trestná.
§ 412
Válečná krutost
(1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
poruší předpisy mezinárodního práva tím, že nelidsky
zachází s civilním obyvatelstvem, utečenci, raněnými,
nemocnými, s příslušníky ozbrojených sil, kteří
zbraně již složili, nebo s válečnými zajatci, bude potrestán
odnětím svobody na pět až dvanáct let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného
ozbrojeného konfliktu poruší předpisy mezinárodního
práva tím, že
a) neprovede účinná opatření k ochraně osob, které
takovou pomoc potřebují, zejména dětí, žen, raněných
a nemocných, anebo takovým opatřením
brání, nebo
b) zamezí nebo brání organizacím civilní obrany nepřítele,
neutrálního nebo jiného státu v plnění jejich
humanitárních úkolů.
(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) smrt.
(4) Příprava je trestná.
§ 413
Perzekuce obyvatelstva
(1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
uplatňuje apartheid nebo páchá jiné nelidské činy
vyplývající z rasové, etnické, národnostní, náboženské,
třídní nebo jiné podobné diskriminace nebo terorizuje
civilní obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jeho užití,
bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného
ozbrojeného konfliktu
a) zničí nebo vážně naruší zdroj základních životních
potřeb civilního obyvatelstva v obsazeném území
nebo dotykové zóně anebo svévolně neposkytne
obyvatelstvu pomoc nezbytnou pro přežití,
b) bezdůvodně oddaluje návrat civilního obyvatelstva
nebo válečných zajatců,
c) bezdůvodně přesídluje nebo vyhošťuje civilní obyvatelstvo
obsazeného území,
d) osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní
země,
e) odvádí děti ke službě ve zbrani, nebo
f) svévolně znemožní civilnímu obyvatelstvu nebo
válečným zajatcům, aby se o jejich provinění rozhodovalo
v nestranném soudním řízení.
(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) smrt.
(4) Příprava je trestná.
§ 414
Plenění v prostoru válečných operací
(1) Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti,
v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným
konfliktem nebo na obsazeném území
a) okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc nebo
jinou majetkovou hodnotu, nebo
b) svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje
nebo zneužívá,
bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let
nebo výjimečným trestem.
(2) Příprava je trestná.
§ 415
Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků
(1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu nebo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
zneužije označení Červeného kříže nebo jiných rozlišovacích
znaků nebo barev uznávaných mezinárodním
právem pro označení zdravotnických institucí nebo dopravních
prostředků zdravotnické pomoci nebo evakuace,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až
osm let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného
ozbrojeného konfliktu zneužije znaku Organizace
spojených národů anebo vlajky nebo státního
nebo vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje neutrálního
nebo jiného státu, který není stranou v konfliktu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvacet let nebo
výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 449
a) smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
b) škodu velkého rozsahu, nebo
c) odvetná opatření druhé válčící strany nebo druhé
strany ozbrojeného konfliktu stejného nebo obdobného
charakteru.
(4) Příprava je trestná.
§ 416
Zneužití vlajky a příměří
(1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
zneužije vlajky nebo státního nebo vojenského
znaku, insignie nebo stejnokroje jiného státu, který je
stranou v konfliktu, bude potrestán odnětím svobody
na jeden rok až pět let.
(2) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu
zneužije vyhlášeného příměří nebo vlajky příměří,
bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až
osm let.
§ 417
Ublížení parlamentáři
Kdo urazí parlamentáře nebo člena jeho průvodu,
nebo
kdo takovou osobu neprávem zadrží,
bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
Díl 3
Společné ustanovení
§ 418
Odpovědnost nadřízeného
(1) Vojenský nebo jiný nadřízený je trestně odpovědný
za trestný čin genocidia (§ 400), útoku proti
lidskosti (§ 401), přípravy útočné války (§ 406), podněcování
útočné války (§ 407), použití zakázaného bojového
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411),
válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413),
plenění v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití
mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415),
zneužití vlajky a příměří (§ 416) nebo ublížení parlamentáři
(§ 417) spáchaný jeho podřízeným, nad kterým
vykonával svou pravomoc a kontrolu, jestliže, byť
i z nedbalosti, mu ve spáchání takového trestného činu
nezabránil, spáchání takového trestného činu mu nepřekazil
nebo ho za spáchání takového trestného činu
nepostihl nebo ho nepředal orgánu příslušnému k takovému
postihu.
(2) Na trestní odpovědnost a trestnost vojenského
nebo jiného nadřízeného se užije ustanovení o trestní
odpovědnosti a trestnosti podřízeného pachatele.
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 419
Přechodné ustanovení
Trest uložený přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona za čin, který není trestným činem podle tohoto
zákona, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykoná.
Ustanovení o souhrnném trestu se v takovém případě
neužije. Byl-li za takový čin a sbíhající se trestný
čin uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud trest poměrně
zkrátí; přitom přihlédne ke vzájemnému poměru
závažnosti činů, které ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona nejsou trestnými činy, a sbíhajících se trestných
činů.
§ 420
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
2. Zákon č. 53/1963 Sb., kterým se mění § 203 trestního
zákona.
3. Zákon č. 56/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje
trestní zákon.
4. Zákon č. 148/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje
trestní zákon, ve znění zákona č. 45/1973 Sb.
5. Zákon č. 45/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje
trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a zákona
č. 290/1993 Sb.
6. Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje
trestní zákon, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
7. Zákon č. 545/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje
trestní zákon.
8. Zákon č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje
trestní zákon.
9. Zákon č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
10. Zákon č. 92/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
11. Zákon č. 96/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/
/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zákon č. 327/1999 Sb., kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
13. Zákon č. 405/2000 Sb., kterým se mění zákon
Strana 450 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
14. Zákon č. 139/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
15. Zákon č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
16. Zákon č. 91/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/
/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
17. Zákon č. 692/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
18. Zákon č. 320/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
19. Zákon č. 343/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
20. Zákon č. 271/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
21. Zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění
zákona č. 140/1961 Sb.
22. Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu, ve
znění zákona č. 37/1989 Sb.
23. Zákon č. 482/2002 Sb., o posílení ochrany vzdušného
prostoru České republiky v době konání
summitu Organizace severoatlantické smlouvy
v Praze a o změně trestního zákona.
24. Nařízení vlády č. 72/1997 Sb., kterým se stanoví,
co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým
účinkem ve smyslu trestního zákona.
25. Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje
nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých
jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona
stanoví, co se považuje za jedy, ve znění nařízení
vlády č. 114/1999 Sb.
26. Nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro
účely trestního zákona stanoví, co se považuje za
jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení
vlády č. 40/2002 Sb., a nařízení vlády č. 444/2003
Sb.
§ 421
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 451
OBSAH ZÁKONA
ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST
Hlava I Působnost trestních zákonů
Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona
§ 1 Zákaz retroaktivity
Díl 2 Časová působnost
§ 2 Trestnost činu a doba jeho spáchání
§ 3 Užití zákona účinného v době rozhodování
Díl 3 Místní působnost
§ 4 Zásada teritoriality
§ 5 Zásada registrace
§ 6 Zásada personality
§ 7 Zásada ochrany a zásada univerzality
§ 8 Subsidiární zásada univerzality
§ 9 Působnost stanovená mezinárodní smlouvou
§ 10 Vydání a předání občanů České republiky
§ 11 Výkon rozsudku cizího státu
Hlava II Trestní odpovědnost
Díl 1 Základy trestní odpovědnosti
§ 12 Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe
§ 13 Trestný čin
§ 14 Přečiny a zločiny
Díl 2 Zavinění
§ 15 Úmysl
§ 16 Nedbalost
§ 17 Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující
§ 18 Omyl skutkový
§ 19 Omyl právní
Díl 3 Příprava a pokus trestného činu
§ 20 Příprava
§ 21 Pokus
Díl 4 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu
§ 22 Pachatel
§ 23 Spolupachatel
§ 24 Účastník
§ 25 Věk
§ 26 Nepříčetnost
§ 27 Zmenšená příčetnost
Hlava III Okolnosti vylučující protiprávnost činu
§ 28 Krajní nouze
§ 29 Nutná obrana
§ 30 Svolení poškozeného
§ 31 Přípustné riziko
§ 32 Oprávněné použití zbraně
Hlava IV Zánik trestní odpovědnosti
Díl 1 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí
§ 33 Účinná lítost
Díl 2 Promlčení trestní odpovědnosti
§ 34 Promlčecí doba
§ 35 Vyloučení z promlčení
Hlava V Trestní sankce
Díl 1 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání
§ 36 Druhy trestních sankcí
Strana 452 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 37 Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí
§ 38 Přiměřenost trestních sankcí
Díl 2 Tresty
Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání trestů
§ 39 Stanovení druhu a výměry trestu
§ 40 Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností
§ 41 Polehčující okolnosti
§ 42 Přitěžující okolnosti
§ 43 Úhrnný a souhrnný trest
§ 44 Upuštění od uložení souhrnného trestu
§ 45 Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu
Oddíl 2 Upuštění od potrestání
§ 46 Obecné ustanovení
§ 47 Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací
detence
§ 48 Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem
Oddíl 3 Dohled
§ 49 Pojem a účel dohledu
§ 50 Povinnosti pachatele
§ 51 Povinnosti a oprávnění probačního úředníka
Oddíl 4 Druhy trestů a výjimečný trest
§ 52 Druhy trestů
§ 53 Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe
§ 54 Výjimečný trest
Oddíl 5 Ukládání a výkon jednotlivých trestů
§ 55 Odnětí svobody
§ 56 Výkon trestu odnětí svobody
§ 57 Přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu
§ 58 Mimořádné snížení trestu odnětí svobody
§ 59 Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody
§ 60 Domácí vězení
§ 61 Náhradní trest odnětí svobody
§ 62 Obecně prospěšné práce
§ 63 Výměra trestu obecně prospěšných prací
§ 64 Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost
§ 65 Výkon trestu obecně prospěšných prací
§ 66 Propadnutí majetku
§ 67 Peněžitý trest
§ 68 Výměra peněžitého trestu
§ 69 Náhradní trest odnětí svobody
§ 70 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
§ 71 Propadnutí náhradní hodnoty
§ 72 Samostatný trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
§ 73 Zákaz činnosti
§ 74 Výkon trestu zákazu činnosti
§ 75 Zákaz pobytu
§ 76 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
§ 77 Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
§ 78 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
§ 79 Ztráta vojenské hodnosti
§ 80 Vyhoštění
Oddíl 6 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
§ 81 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
§ 82 Zkušební doba, přiměřená omezení
§ 83 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 453
§ 84 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
§ 85 Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
§ 86 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem
§ 87 Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení
Oddíl 7 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od
výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní,
kulturní a jiné společenské akce
§ 88 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
§ 89 Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění
§ 90 Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
§ 91 Společné ustanovení
Oddíl 8 Započítání vazby a trestu
§ 92 Započítání vazby a trestu
§ 93 Započítání vazby a trestu vykonaných v cizině
Oddíl 9 Zánik výkonu trestu
§ 94 Promlčení výkonu trestu
§ 95 Vyloučení z promlčení
Díl 3 Ochranná opatření
Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření
§ 96 Zásada přiměřenosti
§ 97 Ukládání ochranných opatření
Oddíl 2 Ochranná opatření a jejich ukládání
§ 98 Druhy ochranných opatření
§ 99 Ochranné léčení
§ 100 Zabezpečovací detence
§ 101 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
§ 102 Zabrání náhradní hodnoty
§ 103 Zabrání spisů a zařízení
§ 104 Účinek zabrání
Hlava VI Zahlazení odsouzení
§ 105 Podmínky zahlazení odsouzení
§ 106 Účinky zahlazení
Hlava VII Zvláštní ustanovení o některých pachatelích
§ 107 Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny
§ 108 Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny
§ 109 Mladiství
Hlava VIII Výkladová ustanovení
§ 110 Trestní zákon
§ 111 K pojmu trestného činu
§ 112 Opomenutí
§ 113 K pojmu pachatele
§ 114 Konkrétní a speciální subjekt
§ 115 Svémocné vzdálení
§ 116 Pokračování v trestném činu
§ 117 Veřejné spáchání trestného činu
§ 118 Spáchání trestného činu se zbraní
§ 119 Spáchání trestného činu násilím
§ 120 Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení
§ 121 Vloupání
§ 122 Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví
§ 123 Duševní porucha
§ 124 Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti
Strana 454 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 125 Osoba blízká
§ 126 Dítě
§ 127 Úřední osoba
§ 128 Insolvenční správce a insolvenční řízení
§ 129 Organizovaná zločinecká skupina
§ 130 Návyková látka
§ 131 Veřejná listina
§ 132 Obecně prospěšné zařízení
§ 133 Obydlí
§ 134 Věc a jiná majetková hodnota
§ 135 Věc a jiná majetková hodnota náležející pachateli
§ 136 Spisy
§ 137 Stanovení výše škody
§ 138 Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí
a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty
§ 139 Počítání času
ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Hlava I Trestné činy proti životu a zdraví
Díl 1 Trestné činy proti životu
§ 140 Vražda
§ 141 Zabití
§ 142 Vražda novorozeného dítěte matkou
§ 143 Usmrcení z nedbalosti
§ 144 Účast na sebevraždě
Díl 2 Trestné činy proti zdraví
§ 145 Těžké ublížení na zdraví
§ 146 Ublížení na zdraví
§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti
Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví
§ 149 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
§ 150 Neposkytnutí pomoci
§ 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku
§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci
§ 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
§ 154 Společné ustanovení
§ 155 Ohrožení pohlavní nemocí
§ 156 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty
§ 157 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti
§ 158 Rvačka
Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy
§ 159 Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy
§ 160 Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy
§ 161 Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství
§ 162 Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství
§ 163 Společné ustanovení
Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány,
lidským embryem a lidským genomem
§ 164 Neoprávněné odebrání tkání a orgánů
§ 165 Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány
§ 166 Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu
§ 167 Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem
Hlava II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
tajemství
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 455
Díl 1 Trestné činy proti svobodě
§ 168 Obchodování s lidmi
§ 169 Svěření dítěte do moci jiného
§ 170 Zbavení osobní svobody
§ 171 Omezování osobní svobody
§ 172 Zavlečení
§ 173 Loupež
§ 174 Braní rukojmí
§ 175 Vydírání
§ 176 Omezování svobody vyznání
§ 177 Útisk
§ 178 Porušování domovní svobody
§ 179 Porušování svobody sdružování a shromažďování
Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
§ 181 Poškození cizích práv
§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
§ 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
§ 184 Pomluva
Hlava III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
§ 185 Znásilnění
§ 186 Sexuální nátlak
§ 187 Pohlavní zneužití
§ 188 Soulož mezi příbuznými
§ 189 Kuplířství
§ 190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí
§ 191 Šíření pornografie
§ 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
§ 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie
Hlava IV Trestné činy proti rodině a dětem
§ 194 Dvojí manželství
§ 195 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby
§ 196 Zanedbání povinné výživy
§ 197 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
§ 198 Týrání svěřené osoby
§ 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí
§ 200 Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou
§ 201 Ohrožování výchovy dítěte
§ 202 Svádění k pohlavnímu styku
§ 203 Beztrestnost dítěte
§ 204 Podání alkoholu dítěti
Hlava V Trestné činy proti majetku
§ 205 Krádež
§ 206 Zpronevěra
§ 207 Neoprávněné užívání cizí věci
§ 208 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
§ 209 Podvod
§ 210 Pojistný podvod
§ 211 Úvěrový podvod
§ 212 Dotační podvod
§ 213 Provozování nepoctivých her a sázek
§ 214 Podílnictví
§ 215 Podílnictví z nedbalosti
§ 216 Legalizace výnosů z trestné činnosti
§ 217 Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
Strana 456 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 218 Lichva
§ 219 Zatajení věci
§ 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku
§ 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
§ 222 Poškození věřitele
§ 223 Zvýhodnění věřitele
§ 224 Způsobení úpadku
§ 225 Porušení povinnosti v insolvenčním řízení
§ 226 Pletichy v insolvenčním řízení
§ 227 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
§ 228 Poškození cizí věci
§ 229 Zneužívání vlastnictví
§ 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
§ 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných
takových dat
§ 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení
počítače z nedbalosti
Hlava VI Trestné činy hospodářské
Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
§ 233 Padělání a pozměnění peněz
§ 234 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
§ 235 Udávání padělaných a pozměněných peněz
§ 236 Výroba a držení padělatelského náčiní
§ 237 Neoprávněná výroba peněz
§ 238 Společné ustanovení
§ 239 Ohrožování oběhu tuzemských peněz
Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové
§ 240 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
§ 241 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby
§ 242 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
§ 243 Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
§ 244 Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží
§ 245 Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících
splnění poplatkové povinnosti
§ 246 Padělání a pozměnění známek
§ 247 Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství
Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku
s cizinou
§ 248 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
§ 249 Neoprávněné vydání cenného papíru
§ 250 Manipulace s kurzem investičních nástrojů
§ 251 Neoprávněné podnikání
§ 252 Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry
§ 253 Poškozování spotřebitele
§ 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
§ 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku
§ 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
§ 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
§ 258 Pletichy při veřejné dražbě
§ 259 Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy
§ 260 Poškození finančních zájmů Evropských společenství
§ 261 Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
§ 262 Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
§ 263 Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití
§ 264 Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 457
§ 265 Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence
§ 266 Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod
s vojenským materiálem
§ 267 Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským
materiálem
Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu
§ 268 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením
§ 269 Porušení chráněných průmyslových práv
§ 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
§ 271 Padělání a napodobení díla výtvarného umění
Hlava VII Trestné činy obecně nebezpečné
Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující
§ 272 Obecné ohrožení
§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti
§ 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky
§ 275 Porušení povinnosti při hrozivé tísni
§ 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení
§ 277 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti
§ 278 Poškození geodetického bodu
§ 279 Nedovolené ozbrojování
§ 280 Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
§ 281 Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky
§ 282 Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu
§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
§ 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
§ 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
§ 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
§ 287 Šíření toxikomanie
§ 288 Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem
§ 289 Společné ustanovení
Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu
§ 290 Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou
plošinou
§ 291 Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla
§ 292 Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
Hlava VIII Trestné činy proti životnímu prostředí
§ 293 Poškození a ohrožení životního prostředí
§ 294 Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti
§ 295 Poškození lesa
§ 296 Společné ustanovení
§ 297 Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek
§ 298 Neoprávněné nakládání s odpady
§ 299 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími
rostlinami
§ 300 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími
rostlinami z nedbalosti
§ 301 Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin
§ 302 Týrání zvířat
§ 303 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
§ 304 Pytláctví
§ 305 Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími
užitkovost hospodářských zvířat
§ 306 Šíření nakažlivé nemoci zvířat
§ 307 Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin
Strana 458 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 308 Společné ustanovení
Hlava IX Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
§ 309 Vlastizrada
§ 310 Rozvracení republiky
§ 311 Teroristický útok
§ 312 Teror
§ 313 Společné ustanovení
§ 314 Sabotáž
§ 315 Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace
Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
§ 316 Vyzvědačství
§ 317 Ohrožení utajované informace
§ 318 Ohrožení utajované informace z nedbalosti
Díl 3 Trestné činy proti obraně státu
§ 319 Spolupráce s nepřítelem
§ 320 Válečná zrada
§ 321 Služba v cizích ozbrojených silách
§ 322 Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu
Hlava X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby
§ 323 Násilí proti orgánu veřejné moci
§ 324 Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci
§ 325 Násilí proti úřední osobě
§ 326 Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu
§ 327 Společné ustanovení
§ 328 Přisvojení pravomoci úřadu
Díl 2 Trestné činy úředních osob
§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby
§ 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
Díl 3 Úplatkářství
§ 331 Přijetí úplatku
§ 332 Podplacení
§ 333 Nepřímé úplatkářství
§ 334 Společné ustanovení
Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
§ 335 Zasahování do nezávislosti soudu
§ 336 Pohrdání soudem
§ 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
§ 338 Osvobození vězně
§ 339 Násilné překročení státní hranice
§ 340 Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice
§ 341 Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky
§ 342 Neoprávněné zaměstnávání cizinců
§ 343 Porušení předpisů o mezinárodních letech
§ 344 Vzpoura vězňů
§ 345 Křivé obvinění
§ 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
§ 347 Křivé tlumočení
§ 348 Padělání a pozměnění veřejné listiny
§ 349 Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka
§ 350 Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu
§ 351 Maření přípravy a průběhu voleb a referenda
Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí
§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 459
§ 353 Nebezpečné vyhrožování
§ 354 Nebezpečné pronásledování
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku
§ 357 Šíření poplašné zprávy
§ 358 Výtržnictví
§ 359 Hanobení lidských ostatků
§ 360 Opilství
Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina
§ 361 Účast na organizované zločinecké skupině
§ 362 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
§ 363 Beztrestnost agenta
Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti
§ 364 Podněcování k trestnému činu
§ 365 Schvalování trestného činu
§ 366 Nadržování
§ 367 Nepřekažení trestného činu
§ 368 Neoznámení trestného činu
Hlava XI Trestné činy proti branné povinnosti
§ 369 Maření způsobilosti k službě
§ 370 Neplnění odvodní povinnosti
§ 371 Obcházení branné povinnosti
§ 372 Nenastoupení služby v ozbrojených silách
§ 373 Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách
§ 374 Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti
Hlava XII Trestné činy vojenské
Díl 1 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
§ 375 Neuposlechnutí rozkazu
§ 376 Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti
§ 377 Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti
§ 378 Urážka mezi vojáky
§ 379 Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí
§ 380 Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí
§ 381 Násilí vůči nadřízenému
§ 382 Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti
§ 383 Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností
Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
§ 384 Vyhýbání se výkonu služby
§ 385 Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti
§ 386 Zběhnutí
§ 387 Svémocné odloučení
Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby
§ 388 Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby
§ 389 Porušení povinnosti strážní služby
§ 390 Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby
§ 391 Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostorou
Díl 4 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil
§ 392 Ohrožování morálního stavu vojáků
§ 393 Porušení služební povinnosti vojáka
§ 394 Zbabělost před nepřítelem
§ 395 Nesplnění bojového úkolu
§ 396 Opuštění vojenského materiálu
§ 397 Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli
Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů
Strana 460 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11
§ 398 Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru
§ 399 Společné ustanovení
Hlava XIII Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy
Díl 1 Trestné činy proti lidskosti
§ 400 Genocidium
§ 401 Útok proti lidskosti
§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí
§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy
§ 406 Příprava útočné války
§ 407 Podněcování útočné války
§ 408 Společné ustanovení
§ 409 Styky ohrožující mír
§ 410 Porušení mezinárodních sankcí
§ 411 Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje
§ 412 Válečná krutost
§ 413 Perzekuce obyvatelstva
§ 414 Plenění v prostoru válečných operací
§ 415 Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků
§ 416 Zneužití vlajky a příměří
§ 417 Ublížení parlamentáři
Díl 3 Společné ustanovení
§ 418 Odpovědnost nadřízeného
ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 419 Přechodné ustanovení
§ 420 Zrušovací ustanovení
§ 421 Účinnost
Částka 11 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Strana 461
Strana 462 Sbírka zákonů 2009 Částka 11
Částka 11 Sbírka zákonů 2009 Strana 463
Sbírka zákonů 2009
Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny
3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci –
516 205 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.
cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14;
České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;
Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169;
Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice:
Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s.,
E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS
START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9,
Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada
Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L&N, Masarykova 15; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032,
fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.
cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně
po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky
po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte
IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava
Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
Strana 464 Částka 11
8591449 011013
09
ISSN 1211-1244