podmíněné propuštění z výkonu trestu

Podle § 88 odst. 1  soud může odsouzeného podmíněně propus-tit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, a

 

a)
odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo
b)
odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.

      (2)  Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život.˙.

  V § 88 odst. 3 věta první zní: ˙Soud při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného za zločin přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem nebo zda vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.˙.

 

§ 89 odst. 2 větě druhé se slovo ˙uloží˙ nahrazuje slovy ˙může uložit˙.

 

§ 91 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Jestliže podmíněně propuštěný nebo odsouzený, u něhož se podmíněně upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se zbytek trestu vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné propuštění nebo podmíněné upuš-tění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k rozhodnutí o tom, že se zbytek trestu vyko-ná, a


a)
stanovit nad odsouzeným dosud neuložený dohled,
b)
přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 89 odst. 1 nebo § 90 odst. 2, nebo
c)
stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život.˙.
 
 
Institut podmíněného propuštění není nárokový, odsouzený, byt prostřednictvím občasnkého sdružení má možnost si o podmíněné propuštění požádat, nicméně poslední slovo v této věci má vždy soud.
 
Zákonné podmínky pro podmíněné propuštění: 
 
1) odsouzený vykonal zákonem požadovanou část jedné třetiny/jedné poloviny/ dvě třetiny z uloženého trestu
 
2) odsouzený svým chováním a plněním svých povinností zejména ve výkonu trestu prokázal polepšení
 
3) vytvořené, stávající sociální zázemí, tak aby byl odůvodněn předpoklad vedení řádného života.
 
Občanské sdružení není vázáno lhůtou 6 měsíců pro opakování zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění. Sdružení může jako jediné stran zúčastněných podat návrh kdykoliv znovu!!!
 
Spolupráce s naším sdružením by měla být zahájena min 1- 2 měsíce před plánovaným propuštěním !!!