Stanovy sdružení LIBERTY PEOPLE

 

Stanovy občanského sdružení

„LIBERTY PEOPLE“

 

 

 

STANOVY

občanského sdružení

LIBERTY PEOPLE

 

 

 

 

 

čl. I.

Název a sídlo

 

Název sdružení: LIBERTY PEOPLE” (dále jen ”sdružení”);

Sídlo sdružení:    Levín 81, Pošta Úštěk,  PSČ 411 45;

 

 

 

čl. II.

Právní postavení sdružení

 

1.   Sdružení je neziskové, dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

zájmu členů, ustavené ve smyslu zákona 83/1990 Sb. působící v oblasti prevence kriminality a integrace lidí s kriminální minulostí zpět do společnosti.

 

2.   Sdružení je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem.

 

čl. III.

Charakter činností sdružení

 

1.   Sdružení usiluje o snižování recidivy odsouzených s kriminální minulostí. Prioritou sdružení je zejména prevence kriminality, vedle výkonu trestu odnětí svobody spolupůsobit na odsouzené, podmíněně propuštěné, ale i na obviněné ve výkonu vazby a zabezpečovací detence. Dále se sdružení soustředí na právní poradenství, řešení dluhové problematiky, exekucí a vyjednávání s věřiteli. Ve své činnosti  se sdružení zaměřuje rovněž na vytváření sociálních potřeb pro odsouzené, jež byli jednak odsouzeni k trestu odnětí odnětí svobody, k trestu domácího vězení a dalším alternativním trestům a dále jednak  propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby, trest  odnětí svobody jim byl přeměněn na trest domácího vězení a nad těmito vykonává kontrolní činnost.

Sdružení spolupracuje s Probační a mediační službou ČR a vytváří odsouzeným sociální podmínky pro začlenění se do běžného života.

 

2.   Sdružení usiluje o:

 

•   aktivní spolupůsobení na obviněné ve výkonu vazby, odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody podle § 3 odst.1, odst.2 tr.řádu

•   nabídka převzetí záruky podle § 6 odst. 1 písm. a)-c) , odst.3 tr. řádu

a)      za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno,

b)      za převýchovu odsouzeného, u něhož bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, kterému byl uložen trest odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu, u podmíněně odsouzeného k trestu odnětí svobody s dohledem

c)      za dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest odnětí svobody, trest zákazu činnosti nebo trest zákazu pobytu, v těchto případech může zájmové sdružení občanů současně navrhnout podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody, přeměnu trestu odnětí svobody na trest domácího vězení nebo podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu,

 

•   k získání podkladů pro podávání návrhů a žádostí se sdružení se souhlasem odsouzeného/obviněného může informovat o jeho chování a dosavadním průběhu výkonu trestu/ výkonu vazby.,

•   podílení se na naplňování účelu výkonu trestu formou individuálních návštěv odsouzených,

provádění přednášek a besed, podílení se na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programu zacházení, podílení se na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci s odsouzenými podle zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody,

•   vytváření sociálního zázemí pro obviněné/odsouzené propuštěné z výkonu vazby/z výkonu trestu odnětí svobody, zajištění ubytování, zaměstnání

•   ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR spolupůsobení vedle výkonu trestu domácího vězení,

•   prevence kriminality formou besed, přednášek pro fyzické osoby a školská zařízení

•   řešení dluhové problematiky, podání návrhů na oddlužení, vyjednávání s věřiteli, sloučení exekucí, odklad exekuce, zastavení exekuce

•   právní poradenství- sepisování a podání  návrhů, žádostí, stížností, odvolání, dovolání, odporů, rozkladů, podnětů,

•   spolupráce s věznicemi Ministerstva spravedlnosti  ČR, Probační a mediační službou ČR a dalšími neziskovými organizacemi.

 

čl. IV.

Členství ve sdružení

 

1.  Členem sdružení může být se souhlasem výboru fyzická i právnická osoba.

2.  Členové neručí za závazky sdružení.

3.  Nezletilá osoba se nemůže stát členem sdružení .

4.  O členství žadatel žádá písemnou přihláškou adresovanou výboru sdružení.

5.  Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné

členské přihlášky a rozhodnutí výboru sdružení o němž bude vydáno rozhodnutí.

6.  Dokladem o členství je průkaz člena sdružení opatřený fotkou, razítkem, podpisem předsedy sdružení vydaný předsedou sdružení.

7.  Evidenci přihlášek a seznam členů vede výbor sdružení. Do seznamu se zapisuje u

fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště a telefonní kontakt, u právnických osob název, sídlo, jednatel, telefonní kontakt a IČO.

 

8. Členství zaniká:

•   smrtí člena

•    zrušením právnické osoby

•    vystoupením člena formou písemného oznámení adresovaného výboru družení

členství v tomto případě zaniká dnem, ve kterém bylo výboru sdružení doručeno

písemné oznámení člena sdružení o vystoupení ze sdružení může člen sdružení vzít zpět jen písemně a se souhlasem výboru před vydáním rozhodnutí o ukončení členství

•    zánikem sdružení

•    vyloučením, kdy výbor sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže tento opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti nebo nedbá upozornění

výboru na jeho jednání, kterým by mohl poškodit záměry sdružení. Rozhodnutí výboru o

vyloučení člena sdružení musí být písemné a doručuje se vyloučenému členu sdružení,

člen sdružení se může proti rozhodnutí o svém vyloučení písemně odvolat k valné

hromadě. Odvolání se adresuje výboru sdružení a je ho možné podat do 14 dnů od

doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje valná hromada sdružení na svém nejbližším

zasedání, do rozhodnutí valné hromady o odvolání je tento člen povinen podřídit svou

činnost ve sdružení pokynům výboru sdružení. Za nesplnění této povinnosti nese člen

odpovědnost.

•    dohodou, kdy dohodne-li se tak člen sdružení s výborem sdružení, zaniká mu členství

     sjednaným dnem, dohoda musí být písemná, vyhotovená ve dvou provedeních, přičemž

     jedno její vyhotovení obdrží člen sdružení a jedno sdružení.

•   všichni členové sdružení jsou vázáni mlčenlivostí, kdy v případě porušení může dojít    

     k vyloučení člena ze sdružení.

•   v případě spáchání trestného činu členem sdružení

 

9. Práva členů:

 

•    účastnit se valné hromady

•    podílet se na činnosti sdružení

•    volit orgány sdružení

•    být volen do orgánů sdružení

•    obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

•    obracet se na soudy, státní zastupitelství, policii České republiky, vězeňskou službu České  

     republiky s podněty a stížnostmi o jejich vyjádření

 

10. Povinnosti členů:

 

•    dodržovat stanovy sdružení

•    aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

•    svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, platit členské příspěvky ve výši

    schválené valnou hromadou

•    jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

•    účastnit se pravidelných schůzí dle plánu schváleného výborem sdružení

 

 

čl. V.

Orgány sdružení

 

1.      Valná hromada

 

   Je nejvyšším orgánem sdružení, kde uplatňují členové sdružení své právo řídit záležitosti

sdružení, kontrolovat činnost sdružení a jeho orgánů. Valnou hromadu tvoří všichni

členové sdružení. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, svolává ji výbor

sdružení, který stanoví termín jejího konání a její předběžný program. Oznámení o konání

valné hromady se musí být oznámeno písemně (i elektronicky) všem členům nejméně 14

dnů před jejím konáním. Valná hromada musí být svolána tehdy, pokud o to požádají

písemně alespoň dva členové výboru sdružení nebo alespoň třetina členů sdružení.

Zasedání valné hromady řídí předseda výboru nebo jiný člen výboru tímto pověřený.

 

Do působnosti valné hromady patří:

•    měnit stanovy sdružení

•    volit a odvolávat členy výboru sdružení

•    rozhodovat o počtu členů výboru

•    rozhodovat o odvolání vyloučeného člena

•    rozhodovat o zániku sdružení

•    schvalovat řádnou účetní uzávěrku

•    rozhodovat o prodeji movitého a nemovitého majetku

•    rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje sdružení

 

   Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Při hlasování má každý člen sdružení

jeden hlas a hlasy jsou si rovné . Valná hromada je usnášeníschopná a její usnesení jsou

platná, je-li na zasedání valné hromady přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů

sdružení. Nesejde-li se valná hromada v usnášeníschopném počtu, rozhodne o dalším

postupu výbor písemným usnesením.

   Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o

změně stanov sdružení a o zániku sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě

třetiny všech členů sdružení. O valné hromadě se pořizuje protokol, který musí obsahovat: datum a místo konání, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování a seznam přítomných členů. Každý člen má právo vyžádat si protokol k nahlédnutí.

 

2.      Výbor

 

   Je výkonným orgánem sdružení, plní usnesení valné hromady, řídí činnost sdružení mezi

zasedáními valné hromady a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami

vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá valné hromadě. O konkrétním počtu

členů rozhoduje valná hromada, počet členů výboru musí být vždy lichý. Výbor sdružení volí

ze svého středu předsedu. Do výboru sdružení může být zvolen jen člen sdružení starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům. Stejné podmínky se požadují u zástupce právnické osoby, která je členem sdružení. Funkční období členů výboru je pětileté. Členové výboru mohou být voleni opětovně. Totéž platí pro výkon funkce předsedy.

Každý člen výboru je povinen písemně nejméně 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou byl

zvolen, na tuto skutečnost upozornit předsedu výboru.

Pokud počet členů výboru klesne pod 3, plní funkce výboru do jeho doplnění předseda, který

je povinen svolat co nejdříve zasedání valné hromady, na které budou zvoleni chybějící

členové výboru.

Výbor, který svolává kterýkoliv jeho člen, se zasedá dle plánu schváleného předsedou sdružení. Jednání výboru organizuje a řídí předseda nebo jiný člen výboru předsedou pověřený. Výbor je usnášeníschopný, je-li na schůzi výboru přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení.

 

Výbor sdružení zejména:

 

•    rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena sdružení a o vyloučení člena

•    hospodaří s majetkem sdružení

•    předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření spolu s účetní uzávěrkou, vydává vnitřní

    směrnice sdružení a oběžníky

•    svolává zasedání valné hromady a stanoví jeho předběžný program

•    navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků

•    uzavírá se členy sdružení dohodu o ukončení jejich členství ve sdružení

•    vydává jménem sdružení průkazy člena sdružení

•    pečuje o informovanost členů sdružení

•    činí další úkony upravené těmito stanovami

•    rozhoduje o poskytnutí převzetí záruk dle § 6 odst. 1 písm. a) – c) tr. řádu

 

 

3.      Předseda

 

•    pečuje o zabezpečení řádného chodu sdružení po organizačně správní stránce

•    je volen výborem sdružení a za výkon své funkce odpovídá výboru

•    je statutárním orgánem sdružení

•   spravuje účty sdružení.

 

•    je oprávněn:

-          organizovat a řídit jednání a práci výboru

-          jednat jménem výboru navenek ve všech věcech sdružení

-          podepisovat jménem sdružení právní úkony v písemné formě

-          řídit schůze výboru a navrhovat program jeho jednání

-          nechat se zastupovat na základě plné moci

-           

   Předsedu sdružení zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jiný jím písemně pověřený člen výboru na základě písemné plné moci opatřené podpisem. Funkci odstoupivšího předsedy vykonává do zvolení nového předsedy jiný člen výboru pověřený k tomu výborem.

 

čl. VI.

Zásady hospodaření

 

Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

 

Zdroji majetku jsou zejména:

•    dary a příspěvky právnických a fyzických osob

•    dotace a granty

•    výnosy majetku

•    členské příspěvky, jestliže valná hromada rozhodne o jejich vybírání

 

   Výbor sdružení každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a účetní závěrku ke schválení. Přebytek nebo schodek z hospodaření sdružení se každoročně vypořádá podle rozhodnutí výboru. Způsob vypořádání je součástí zprávy o hospodaření.

  1. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov. Veškeré výdaje sdružení podléhají schválení předsedy sdružení,  který je povinen dbát především zásad hospodárnosti a nevytvářet závazky převyšující majetek sdružení;

 

  1. Výdaji sdružení jsou zejména:
  2. nákup právních služeb;
  3. prokázané náklady na cestovné a telefon;
  4. paušální náklady na provozování telefonické, e-mailové informační linky a internetu
  5. paušální náklady na administrativní činnost (kancelářské potřeby)
  6. prokázané náklady na provoz osobního motorového vozidla
  7. prokázané náklady na provoz kanceláře sdružení
  8. Výdaje sdružení realizuje předseda sdružení (v případě oddělení funkcí pokladník na pokyn předsedy) s vědomím obou místopředsedů. Veškeré výdaje schvaluje předseda sdružení a to předem (pokud je to možné) nebo nejpozději do 15-ti dnů od jejich uskutečnění;
  9. Pro realizaci pravidelných výdajů zpracuje předseda nebo jím pověřený místopředseda sdružení vnitřní směrnici, která podléhá schválení výkonného výboru. Výdaje realizované na základě této směrnice již samostatnému schvalování výborem nepodléhají.

 

 

Článek VII.

Zánik a zrušení sdružení

 

Sdružení zaniká:

•    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné

hromady

•    pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.

 

   Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu

majetkového vypořádání.

   Zaniká-li sdružení rozhodnutím Ministerstva vnitra, provede majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.

 

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 

   Výbor sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád

sdružení.

 

   Tyto stanovy se řídí zákonem číslo č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

.

 

 

 

IX.

Účinnost

 

   Tyto stanovy sdružení nabývají právní účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

 

   

 

                V Úštěku dne 21.3.2013

 

 

 

 

 

 

 

DATUM REGISTRACE:

5.4.2013 U Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92 806/13-R

                                   Přidělené IČO: 01571877